Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 381 - 395 2018-11-26

IMPACT ON ECONOMIC GROWTH OF WIND ENERGY IN TURKEY: ARDL BOUNDS TESTİNG APPROACH
TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Başak ÖZARSLAN [1] , H. Naci BAYRAÇ [2]

106 421

Energy is the most important instrument the societies in need in order to be developed and to carry on production. Since the fossil origin energy sources lead to global disaster and are limited to the reserve, renewable energy sources have attracted the attention within the transition to economic policy which is called the green economy. Thus, renewable energy policies implemented worldwide are increased, particularly in developed countries. Among the renewable energy resources, wind energy is a energy resource that preferable globally with regards to its help on decreasing greenhouse gases in the atmosphere and economical in regards to the added value, employment opportunities it provides and that it reduces the dependence on foreign energy. In this study, the effect of wind energy on economic growth was examined using the ARDL Boundary Test method covering data from 1998 to 2014. The results obtained in this study, the use of wind energy in Turkey shows that a significant and positive impact on economic growth.

Toplumların gelişmek ve üretim yapmak amacıyla ihtiyaç duydukları en önemli araç enerjidir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının küresel felaketlere yol açması ve rezervlerle sınırlı olması, yeşil ekonomi olarak adlandırılan ekonomi politikasına geçişte, dikkatleri yenilenebilir enerji kaynaklarına çekmiştir. Bu amaçla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünya genelinde uygulanan yenilenebilir enerji politikaları artış göstermiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan rüzgâr enerjisi ise, atmosferdeki sera gazını temizlemeye yardımı olması bakımından küresel; ülke içinde yarattığı katma değer, istihdam olanakları ve enerjide dışa bağımlılığı azaltması bakımından ekonomik olarak tercih edilebilecek bir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada rüzgâr enerjisinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1998- 2014 yılları verilerini kapsayan ARDL Sınır Testi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Türkiye’de rüzgâr enerjisi kullanımının ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

 • Apergis, N., ve Payne, J. E. (2010). “Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries”, Energy Policy, 38 (1): 656-660.
 • Armeanu, D. Ş., Vintila, G., Gherghina, Ş. C. (2017). “Does Renewable Energy Drive Sustainable Economic Growth ? Multivariate Panel Data Evidence for EU-28 Countries”, Energies, 10 (3): 381.
 • Atay, G. (2016). “G-7 ve G-20 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi”, ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bayraç, H. N. (2011). “Küresel Rüzgâr Enerjisi Politikaları ve Uygulamaları”, Uludağ Journal of Economy and Society, 30 (1): 37-57.
 • Chindo, S., Abdulrahim, A., Waziri, S. I., Huong, W. M., ve Ahmad, A. A. (2015). “Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP in Nigeria”, GeoJournal, 80, (3): 315-322.
 • Eriçok, R. E. ve V. Yılancı (2013), “Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, C:8, No:1: ss: 87-101.
 • Eurostat, (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 05.03.2018).
 • Güler, Ö. (2005). “Dünyada ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • IEA, (International Energy Agency), http://www.iea.org/statistics/, 20.03.2018.
 • IRENA, (International Renewable Energy Agency), http://www.irena.org/, 18.03.2018.
 • Kahia, M., Aïssa, M. S. B., ve Lanouar, C. (2017). “Renewable and Non-renewable Energy Use Economic Growth Nexus: The Case of MENA Net Oil Importing Countries”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71: 127-140.
 • Karaca, C., ve Erdoğdu, M. (2012). “Türkiye’de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanabilecek Çevresel ve Ekonomik Kazançlar”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23: 156-188.
 • Koçaslan, G. (2010). “Sürdürülebilir Kalkinma Hedefi Çerçevesinde Türkiye'nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Yeri ve Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, (1): 53-61.
 • Mehel, N. (2009), “Dünya'da ve Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi: Potansiyeli, Kullanımı ve Almanya-Türkiye Karşılaştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Narayan, P. K. ve R. Smyth (2005), “Trade Liberalization and Economic Growth in Fiji. An Empirical Assessment Using the ARDL Approach”, Journal of The Asia Pacific Economy, 10(1): ss: 96-115.
 • Narayan, P. K. ve S. Narayan (2005), “Estimating Income and Price Elasticities of Imports For Fiji in a Cointegration Framework”, Economic Modelling, 22: ss: 423-438.
 • Ohler, A., ve Fetters, I. (2014). The Causal Relationship Between Renewable Electricity Generation and GDP Growth: A Study of Energy Sources”, Energy Economics, 43: 125-139.
 • Pamuk, M., Bektaş, H. (2014), “Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2): ss: 77-90.
 • Pegels, A., ve Lütkenhorst, W. (2014). “Is Germany׳s Energy Transition a Case of Successful Green Industrial Policy? Contrasting Wind and Solar PV”, Energy Policy, 74: 522-534.
 • Pesaran, M. H., Y. Shin ve R. J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16: ss: 289-326. Renewable Energy Policy Network for the 21ist Century, (http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/ Global Status Report, 2018, 04.03.2018).
 • Sadorsky, P. (2009). “Renewable Energy Consumption and Income in Emerging Economies”, Energy Policy, 37 (10): 4021-4028.
 • Salim, R. A., ve Rafiq, S. (2012). “Why do Some Emerging Economies Proactively Accelerate the Adoption of Renewable Energy?”, Energy Economics, 34(4): 1051-1057.
 • Saidi, K. ve Mbarek, M. B. (2016). “Nuclear Energy, Renewable Energy, CO2 Emissions and Economic Growth for Nine Developed Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests”, Progress in Nuclear Energy, 88: 364-374.
 • Sakarya, Ş. ve Yıldırım, H. H. (2017). “Rüzgâr Enerjisi Santral Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Monte Carlo Simülasyonunun Kullanılması”, Maliye Finans Yazıları, (108).
 • Şenel, M. C. ve Koç, E. (2015). “Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Durumu Genel Değerlendirme”, Mühendis ve Makine, 56: 46-56.
 • Tarı, R. ve D. Ç. Yıldırım (2009), “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16 (2): 95- 105.
 • Tugcu, C. T., Ozturk, I., ve Aslan, A. (2012). “Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Growth Relationship Revisited: Evidence from G7 Countries”, Energy Economics, 34 (6): 1942-1950.
 • Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu, Ocak 2018 (http://www.tureb.com.tr/files/tureb_sayfa/duyurular/2018/03/turkiye_ruzgar_enerjisi_istatistik_raporu_ocak_2018.pdf, 05.03.2018).
 • World Wind Energy Association, (http://www.wwindea.org/2017-statistics/, 03.03.2018).
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-5126-7077
Author: Başak ÖZARSLAN (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9212-987X
Author: H. Naci BAYRAÇ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik437656, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {381 - 395}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.437656}, title = {TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {ÖZARSLAN, Başak and BAYRAÇ, H. Naci} }
APA ÖZARSLAN, B , BAYRAÇ, H . (2018). TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 381-395. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.437656
MLA ÖZARSLAN, B , BAYRAÇ, H . "TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 381-395 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/437656>
Chicago ÖZARSLAN, B , BAYRAÇ, H . "TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 381-395
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI AU - Başak ÖZARSLAN , H. Naci BAYRAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.437656 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.437656 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 381 EP - 395 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.437656 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.437656 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI %A Başak ÖZARSLAN , H. Naci BAYRAÇ %T TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.437656 %U 10.20990/kilisiibfakademik.437656
ISNAD ÖZARSLAN, Başak , BAYRAÇ, H. Naci . "TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 381-395. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.437656
AMA ÖZARSLAN B , BAYRAÇ H . TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 381-395.
Vancouver ÖZARSLAN B , BAYRAÇ H . TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 395-381.