Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 516 - 534 2018-11-26

IS THERE A NEED FOR A NEW LEGAL REGULATION ON NEIGHBOURHOOD ADMINISTRATIONS? A RESEARCH ON THE PROVINCE OF ISPARTA
MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Çiğdem AKMAN [1]

85 340

Neighbourhood administrations, a legacy from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey, are the lowest level of administrations in which citizens live together. However, local government units started to strengthen both in administrative and also financial way after solid steps started to be taken especially at the beginning of 2000s and unfortunately necessary arrangements have not been made for neighbourhood administrations. Neighbourhood administrations have always retained their importance. However, the changes in public administration have caused neighbourhood administrations to share majority of their duties and responsibilities with municipalities and other public institutions. For this reason, functionality of neighbourhood administrations started to be questioned. In this context, this study focused on the necessity whether a new legal regulation is needed for neighbourhood administrations with special focus on the province of Isparta. As a result of the study, it was concluded that a new legal regulation is both a need and also a must, and suggestions for the changes in relevant topics were also included in the study.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine miras kalan mahalle yönetimleri vatandaşların bir arada yaşadıkları en alt yönetim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra yerelleşme yönünde somut adımlar atılarak yerel yönetim birimleri idari ve mali anlamda güçlendirilirken, mahalle yönetimleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. Mahalle yönetimleri geçmişten günümüze kadar önemini koruyarak gelmiştir. Ancak kamu yönetiminde yaşanan değişim, mahalle yönetimlerinin görev ve sorumluluklarının çoğunu belediyeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşmasına yol açmıştır. Böylece mahalle yönetimlerinin işlevselliği tartışılır hale gelmiştir. Buradan hareketle, mahalle yönetimleri ile ilgili olarak yeni bir yasal düzenlemenin gerekli olup olmadığı Isparta ili özelinde yapılan araştırma kapsamında ele alınmıştır. Araştırma neticesinde yeni bir yasal düzenleme yapılmasının hem bir ihtiyaç hem de zorunluluk olduğu sonucuna ulaşılmış ve hangi konularda değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin önerilere yer verilmiştir.

 • AKAY, H. (2016). Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler, Türkiye Avrupa Vakfı, İstanbul.
 • ALADA, A. B. (2008). “Kentsel Yönetime Katılımda Mahalle”, Yerel Yönetimlere Katılım, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını. Bülten: 64, 1-11, http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-27.pdf, 09.04.2018.
 • ARIKBOĞA, E. (1998). “Yerel Yönetimler, Katılım ve Mahalle Muhtarlığı”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • ARIKBOĞA, E. (1999). “Yerel Yönetim Açısından Mahalle Muhtarlığına Bir Bakış”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, 103-125.
 • BAL, H., AYGÜL, H., UYSAL, M. T., OĞUZ, Z. N. (2012). “Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Mahalle-Kentsel Sorunlara Yaklaşımları (Isparta Örneği)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:2, 38-39.
 • BAYARTAN, M. (2005). “Osmanlı Şehrinde Bir İdari Birim: Mahalle”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, Sayı:13, 93-107.
 • ÇADIRCI, M. (1970). “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, Belleten Dergisi, Cilt:34, Sayı:135, 409-420.
 • DÜZBAKAR, Ö. (2003). “Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:5, 97-108.
 • ERDAGÖZ, Ö. (2012). “Mahalle Yönetimi ve Geleceği”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 59-101
 • ERGENÇ, Ö. (1984). “Osmanlı Şehrindeki Mahalle’nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları IV, Editörler: Halil İnalcık, Nejat Göyünç, Heath W. Lowry, Enderun Kitabevi, İstanbul.
 • ERYILMAZ, B. (1997). Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul.
 • GÖKÜŞ, M., BAYRAKÇI, E. ve ALPTÜRKER, H. (2013). “Mahalle Yönetimi ve Mahalle Muhtarlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 31-45.
 • GÜNEŞ, Y. (2009). “Mahalle Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 465, 113-131.
 • Kalkınma Bakanlığı (2000). “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005”, Ankara, www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/Download/3405/oik657.pdf, 09.04.2018.
 • Muhtarlar ve Haklarımız El Kitabı, “Muhtar-Belediye İlişkileri”, http://yereldemokrasi.net/nasil-mudahil-olabiliriz/muhtarlar-ve-haklarimiz-el-kitabi/bolum-i-kamu-sivil-toplum-isbirliginin-temelleri/muhtar-belediye-iliskileri, 09.04.2018.
 • Nilüfer Belediyesi Resmi İnternet Sitesi, “Mahalle Komiteleri”, http://www.nilufer.bel.tr/icerik-24-mahalle_komiteleri#PopupGoster[popup]/0/ , 09.04.2018.
 • ORTAYLI, İ. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • POWER, A. (2004). “Neighbourhood Management and the Future of Urban Areas”, CASEpaper 77, Centre for Analysis of Social Exclusion London School of Economics, http://eprints.lse.ac.uk/6319/1/Neighbourhood_Management_and_the_Future_of_Urban_Areas.pdf, 26.03.2018.
 • ŞAHİN, M. ve IŞIK, E. (2011). “Osmanlı’dan Cumhuriyete Mahalle Yönetimi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt, Sayı:30, 221-230.
 • YEL, A. M. ve KÜÇÜKAŞÇI, M. S. (2003). Mahalle, TDVİA, Cilt:27, 323-326, Ankara.
 • 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2972.pdf, 09.04.2018.
 • 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.4541.pdf, 09.04.2018.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, 09.04.2018.
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Çiğdem AKMAN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik442600, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {516 - 534}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.442600}, title = {MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AKMAN, Çiğdem} }
APA AKMAN, Ç . (2018). MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 516-534. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.442600
MLA AKMAN, Ç . "MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 516-534 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/442600>
Chicago AKMAN, Ç . "MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 516-534
RIS TY - JOUR T1 - MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Çiğdem AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.442600 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.442600 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 516 EP - 534 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.442600 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.442600 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Çiğdem AKMAN %T MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.442600 %U 10.20990/kilisiibfakademik.442600
ISNAD AKMAN, Çiğdem . "MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 516-534. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.442600
AMA AKMAN Ç . MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 516-534.
Vancouver AKMAN Ç . MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 534-516.