Year 2016, Volume 6, Issue 12, Pages 1 - 15 2016-12-30

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KESİNTİSİZ EĞİTİM: 1924 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE MÜFREDAT PROGRAMLARI

HIZIR DİLEK [1]

69 0

Yeni kurulan devletler kendi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Türkiye’de de Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra Cumhuriyete bağlı milli değerlerin benimsendiği nesiller yetiştirilmek hedeflenmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde milli değerlerin aktarıldığı yerler ise ilk ve ortaöğretim kurumlardır. Bu nedenle ilk ve ortaöğretimde milli değerlerin aktarılabilmesi içinde okulların müfredat programı ayrı bir önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada Cumhuriyetin ilan tarihinden sonra on bir yıllık eğitim sürecinde ilkokul, ortaokul ve liselerin müfredat programları incelenmiştir.

Bu bağlamda;

 

a)     1924 İlkokul Müfredat Programının genel görünümü,

b)     1924 Ortaokul Müfredat Programında yer alan dersler,

c)      1924 Lise Müfredat Programında yer alan dersler,

 

Araştırma kapsamında veriler doküman analizi yapılarak toplanmış ve eğitim kademesine göre değerlendirilmiştir.

Müfredat Programı, İlkokul, Ortaokul, Lise
  • KAYNAKÇA Alp, H, ‘‘Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve İlköğretime Genel Bir Bakış (1923-1929)’’, Türkoloji Kültür Dergisi, C. IV, N. 7, 2011, 97-110. Aytaç, K., Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984. Büyükkaragöz, S.S., ‘‘Program Geliştirme Kaynak Metinler’’, Öz Eğitim Yayınları, Konya, 1997. Büyüköztürk, Ş. vd., ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri’’, Pegem Akademi, Ankara, 2014. Cırıtlı, H., ‘‘İlköğretim’’, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1983, 261-280. Cicioğlu, H., Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihi Gelişimi), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1985. Kodamanoğlu, M.N., Türkiye’de Eğitim (1923-1960), Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1964. Kızılokuluk, H., Eğitimin Toplumsal Temelleri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2013. Kalaycı, N., Cumhuriyet Döneminde İlköğretim, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1988. Maarif Vekilliği, İlkmektep Müfredat Programı, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340. Maarif Vekâleti, Liselerin İkinci Devre Müfredat Programı, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340. Maarif Vekâleti, Lise Birinci Devre Müfredat Programı, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340. İzgi, Ö., ‘‘Atatürk’ün Eğitim ve Üniversitelere Bakış Açısı’’, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.1, S., 1984, 267-276. Sakaoğlu, N., Osmanlı’dan Günümüze Eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003. Şimşek, H. - Yıldırım, A., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
  • Öymen, H. R., Tek Öğretmenli ve Beş Sınıflı Köy Okulları, Maarif Matbaası, İstanbul, 1939. Yücel, H. A., Türkiye’de Ortaöğretim, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1994. y.y., Maarif Vekili Vasfi Bey’in Beyanatı, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, (9 Mart 1924), 1-1. y.y., Türkiye Cumhuriyeti Maarifi 1923-1943, Maarif Matbaası, Ankara, 1944.
Primary Language tr
Journal Section Eğitim
Authors

Author: HIZIR DİLEK
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA DİLEK, H . (2016). CUMHURİYET DÖNEMİNDE KESİNTİSİZ EĞİTİM: 1924 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE MÜFREDAT PROGRAMLARI. Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilissbd/issue/37650/434952