Year 2016, Volume 17, Issue 2, Pages 60 - 65 2016-04-05

Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Soner KARA [1] , Mehtap ASLAN [2] , Burcu VOLKAN [3] , Metin ÖZEL [4] , Ali FETTAH [5]

299 821

Amaç:

Bu çalışmada hastanemizde bruselloz tanısı konulan çocuk hastaların sosyodemografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:

Çalışmada Eylül 2009-Aralık 2014 tarihleri arasında, üçüncü basamak sağlık merkezi olan hastanemizde bruselloz tanısı konulan 16 yaş altındaki hastalar retrospektif olarak incelenmiştir.


Bulgular:

Çalışma süresi boyunca dosya verileri yeterli bulunan 94 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 8.85±3.69 yıldır ve %46.8’si erkek, kalan %53.2’si kızdır. Hastaların %75.5’i kırsal kesimde yaşamakta, %87.2’inin pastörize edilmemiş süt-peynir tüketimi, %69.1’inin ailesinde hayvancılıkla uğraşma, %30.8’inin ailesinde bruselloz geçirme öyküsü bulunmaktadır. Hastaların doktora ilk başvurusu, semptomları başladıktan ortanca 16 (aralık, 7-45) gün sonra olmuştur. Hastaların en sık başvuru yakınmaları; ateş (%88.2), artralji (%85.1) ve halsizlik (%80.8) iken; en sık fizik inceleme bulguları ateş yüksekliği (%44.6), artrit (%12.7) ve hepatomegali (%8.5) olmuştur. Tanı konulan artritler monoartiküler özellikte ve en sık diz eklemi tutulumu mevcut idi. Başvuruda hastaların lökosit, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı ve transaminaz düzeyleri normal sınırlardaydı. Hastaların %13.5’inde en az bir seride sitopeni saptandı. Rose Bengal testi hastaların %91.5’inde, Brusella standart tüp aglütinasyon testi %88.2’sinde, Brusella Coombs aglütinasyon testiyse %94.6’sında pozitifti. Hastaların %7.1’inde kan kültüründe Brucella spp. üremesi oldu. İki hastada hepatit ve 1 hastada meningoensefalit saptandı. Yedi hastada bir yıl içerisinde relaps veya reenfeksiyon gelişirken çalışmada mortalite gözlenmedi.


Sonuç:

Brusellozis ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi’nde sık görülmektedir. Özgül olmayan klinik ve laboratuvar bulguları nedeniyle özellikle endemik bölgelerde sürekli akılda bulundurulması gereken bir hastalıktır. Antibiyotik tedavisini uygun sürede verilmesiyle komplikasyonlar ve tedavi başarısızlığı riski azalacaktır.

Bruselloz, Çocuk, Doğu Anadolu Bölgesi
 • Hatipoğlu ÇA, Kınıklı S, Tülek N ve ark. Bir eğitim hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde izlenen bruselloz olgusunun epidemiyolojik verilerinin irdelenmesi. Klimik Dergisi 2005;18(3):94-8.
 • Doguer M, Yilmaz S. Brucellosis in Turkey (in Turkish). Etlik Vet Bakt Enst Derg 1963;2:1–20.
 • Turgut M , Turgut AT , Kosar U. Spinal brucellosis: Turkish experience based on 452 cases published during the last century. Acta Neurochir (Wien) 2006;148(10):1033-1044.
 • Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H ve ark. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis 2010;14(6):e469-478.
 • Logan LK, Jacobs NM, McAuley JB, Weinstein RA, Anderson EJ. A multicenter retrospective study of childhood brucellosis in Chicago, Illinois from 1986 to 2008. Int J Infect Dis ;15(12):e812-817.
 • Long SS, Pickering LK, Prober CG (Editörler).Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. In: Young EJ. Brucella Species (Brucellosis). 4. ed, Pennsylvania:Churchill Livingstone, :876-80. Tanir G, Tufekci SB, Tuygun N. Presentation, complications, and treatment outcome of brucellosis in Turkish children. Pediatr Int 2009;51(1):114-119.
 • Sabah AA, Aly AM, Tawab AH ve ark. Brucellosis in Egyptian female patients. J Egypt Soc Parasitol 2008;38(2):671-678.
 • Yoldas T, Tezer H, Ozkaya-Parlakay A, Sayli TR. Clinical and laboratory findings of 97 pediatric brucellosis patients in central Turkey. J Microbiol Immunol Infect 2015;48(4):446-449.
 • Aydın B, Beken S, Akansel R ve ark. Prematurity due to maternal brucella infection and review of the literature. Turk J Pediatr 2013;55(4):433-437.
 • Celebi G, Külah C, Kiliç S, Ustündağ G. Asymptomatic Brucella bacteraemia and isolation of Brucella melitensis biovar 3 from human breast milk. Scand J Infect Dis 2007;39(3):205-208.
 • Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Demirtaş F, Salı E, Gül Ü, Özel M. Çocukluk Çağında Bruselloz.J Pediatr Inf 2011;5:59-62.
 • Konca Ç, Tutanç M, Güneş A, Taş MA. Türkiye’nin Güneydoğusunda çocukluk çağı Brusellozu: Retrospektif analiz. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2013;3(1):54-59
 • Parlak M, Akbayram S, Doğan M ve ark. Clinical manifestations and laboratory findings of 496 children with brucellosis in Van, Turkey. Pediatr Int 2015;57(4):586-589.
 • Sasan MS, Nateghi M, Bonyadi B, Aelami MH. Clinical features and long term prognosis of childhood brucellosis in northeast Iran. Iran J Pediatr 2012;22(3):319-325.
 • Uluğ M, Yaman Y, Yapici F, Can-Uluğ N. Clinical and laboratory features, complications and treatment outcome of brucellosis in childhood and review of the literature. Turk J Pediatr 2011;53(4):413-424.
 • Bosilkovski M, Kirova-Urosevic V, Cekovska Z ve ark. Osteoarticular involvement in childhood brucellosis: experience with 133 cases in an endemic region. Pediatr Infect Dis J 2013;32(8):815-819.
 • Abuhandan M, Güzel B, Çakmak A, Çiçek A. Çocuklarda Bruselloz: 82 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2012;6:74-78.
 • Hendricks MK, Perez EM, Burger PJ, Mouton PA. Brucellosis in childhood in the Western Cape. S Afr Med J 1995;85(3):176
 • Feiz J, Sabbaghian H, Miralai M. Brucellosis due to B. melitensis in children. Clinical and epidemiologic observations on 95 patients studied in central Iran. Clin Pediatr 1978;17(12):904e7.
 • Kurtaran B, Candevir A, Inal AS ve ark. Clinical appearance of brucellosis in adults: fourteen years of experience. Turk J Med Sci 2012;42(3):497e505.
 • Albayrak A, Albayrak F. Hepatic granulomas associated with brucellosis: hepatic granulomas and brucellosis. Hepat Mon ;11(1):1-2. Akbayram S, Dogan M, Akgun C ve ark. An analysis of children with brucellosis associated with pancytopenia. Pediatr Hematol Oncol 2011;28(3):203-208.
 • Citak EC, Citak FE, Tanyeri B, Arman D. Hematologic manifestations of brucellosis in children: 5 years experience of an Anatolian center. J Pediatr Hematol Oncol 2010;32(2):137
 • Haji-Abdolbagi M, Rasooli-Nejad M, Jafari S, Hasibi M, Soudbakhsh A. Clinical and laboratory findings in neurobrucellosis: Review of 31 cases. Arch Iranian Med ;11(1):21-25. Martinez-Chamorro E, Munoz A, Esparza J, Munoz MJ, Giangaspro E. Focal cerebral imvolvement by neurobrucellosis: pathological and MRI findings. Eur J Radiol 2002;43(1):28-30.
 • Gür A, Geyik MF, Dikici B ve ark. Complications of brucellosis in different age groups: a study of 283 cases in southeastern Anatolia of Turkey. Yonsei Med J 2003;44(1):33-44.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner KARA

Author: Mehtap ASLAN

Author: Burcu VOLKAN

Author: Metin ÖZEL

Author: Ali FETTAH

Bibtex @ { kocatepetip182720, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {60 - 65}, doi = {10.18229/ktd.14381}, title = {Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KARA, Soner and ASLAN, Mehtap and VOLKAN, Burcu and ÖZEL, Metin and FETTAH, Ali} }
APA KARA, S , ASLAN, M , VOLKAN, B , ÖZEL, M , FETTAH, A . (2016). Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 17 (2), 60-65. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17442/182720
MLA KARA, S , ASLAN, M , VOLKAN, B , ÖZEL, M , FETTAH, A . "Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 60-65 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17442/182720>
Chicago KARA, S , ASLAN, M , VOLKAN, B , ÖZEL, M , FETTAH, A . "Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 60-65
RIS TY - JOUR T1 - Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi AU - Soner KARA , Mehtap ASLAN , Burcu VOLKAN , Metin ÖZEL , Ali FETTAH Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 65 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi %A Soner KARA , Mehtap ASLAN , Burcu VOLKAN , Metin ÖZEL , Ali FETTAH %T Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD KARA, Soner , ASLAN, Mehtap , VOLKAN, Burcu , ÖZEL, Metin , FETTAH, Ali . "Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 2 (April 2016): 60-65.


ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BRUSELLOZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Turkish Journal of Pediatric Disease
Saliha KANIK YÜKSEK
https://doi.org/10.12956/tchd.506827