Year 2018, Volume , Issue 1, Pages 88 - 103 2018-12-28

HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Bayram Oğuz AYDIN [1] , Özlem DUĞAN [2]

61 123

Bu çalışmada Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü birinci ve dördüncü sınıfında okuyan öğrencilerde toplumsal cinsiyet algısına yönelik tutumların saptanması ve toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumu yordayan değişkenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için 146 halkla ilişkiler lisans öğrencisinden yapılandırılmış soru formu ile veri toplanmıştır. Halkla ilişkiler öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını belirlemek için ortalama puanlar; cinsiyete ve sınıfa göre farklılıkları tespit etmek için ise bağımsız örneklem t-testi; tutumları oluşturan yordayıcıları belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, halkla ilişkiler öğrencilerinin genel olarak toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi bir tutum içerisinde olduğunu göstermiştir. Sınıflar arasındaki farklar toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumların eğitimle eşitlikçi bir tutuma değiştiğini ortaya koymuştur. Tutumların oluşumunda en önemli yordayıcının cinsiyet olduğu belirlenmiştir. Halkla ilişkiler eğitim müfredatı toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde tutumlar oluşturacak biçimde yapılandırılmalıdır.

toplumsal cinsiyet, halkla ilişkiler, eşitlikçi cinsiyet rolü
 • Andersen, G. E.(2011). Tamamlanmamış Devrim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Arıcı, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılar ve Psikolojik İyi Oluş.Yüksek lisans tezi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ataman, H. (2009). LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır.Ankara: İnsan Hakları Gündemi Derneği Yayını.
 • Atış, F. (2010). Ebelik/Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aydın, B. O, & Gürbüz, S. (2018). Türkiye’de Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Köprü Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi.Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,6(4), 579–586.
 • Aydın, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Aydın, M., Bekar, E.Ö., Gören Yılmaz, Ş., ve Sungur, M. A. (2016).Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi,16, 223-42.
 • Bacacı Varoğlu, D. (2001). Örgütsel Yaşamda Toplumsal Cinsiyet Rolleri (Der. S. Güney). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cangöz, İ. (2013). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri.Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 19, 41-64.
 • Çetin, D. ve Bilir Güler, S. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Liderlik Kavramını Algılama Biçimleri.Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 47-54.
 • Direk, N.ve Irmak, B. (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar.DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 31(3), 121-128.
 • Dökmen, Y. Z. (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Dökmen, Y. Z. (2015). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Elmasoğlu, K. (2015). Halkla İlişkiler Alanında Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Öğrencilerin Tutumları.Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 9, 58-77.
 • Eroğlu, F. ve İrdem, Ş. (2016). Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Yönetim Kademelerindeki Yansımaları.Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 3(2), 11-35.
 • Esen, Y. (2013). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığını Geliştirme Amaçlı Bir Çalışma.Eğitim ve Bilim,38, 280-295.
 • Esen, E. Soylu, Y.,Siyez, D.M., ve Demirgürz, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi.E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.
 • Kaypakoğlu, S. (2004).Toplumsal Cinsiyet ve İletişim. İstanbul: Naos.
 • Önder, R.Ö., Yalçın Saba, A., ve Göktaş, B. (2013). Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları.Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1-2-3), 55-78.
 • Öngen, B. ve Aytaç, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları-2, No:48, 1-18.
 • Özen, Ş. (1998). Türkiye’de Kadın ve Erkek Kamu Yöneticilerinin Yönetim Tarzı Açısından Farklılaşması ve Eril Erkek- DişilKadın Varsayımının Geçerliliği, Çiftçi, O. (Ed.), 20. Yüzyılın sonunda kadınlar ve gelecek (217-236). Ankara: TODAİE.
 • Pınar, G., Taşkın, L., ve Eroğlu, K. (2008).Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 47-57.
 • Sancar S., Acuner, S., Üstün İ., ve Bora, A. (2006). Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil Toplumun Sorunudur, UNDP-kalkınma ve Demokratikleşme Projelerinde Cinsiyet Eşitliği Hedefinin Gözetilmesi Eğitimi. İstanbul: UNDP.
 • Saraç, S. (2013). Toplumsal Cinsiyet. Gültekin, L. vd. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları(27-32). Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.
 • Savcı, İ. (1999). Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54(1), 123-142.
 • Savran, A. G. ve Demiryontan, T. N. (2016). Kadının Görünmeyen Emeği. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Selçuk, F. Ü. ve Tuzlukaya, Ş. E. (2013). Çalışma Yaşamı ve Kadın. Gültekin, L. vd. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları(4-16). Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2012). Using MultivariateStatistics (6th ed.). New Jersey: Pearson.
 • Tanyıldızı, N.İ. (2011). Türkiye’de Halkla İlişkiler Mesleğinde Kadın. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 75-81.
 • Topuz, C. ve Yıldızbaş, F. (2014). The Examination of Graduate Students Gender Roles in Relation With Demographics. Procedia- Social and BehavioralSciences, 159, 565-569.
 • Varol, S.Z., Çiçeklioğlu, M., ve Taner, Ş. (2016). Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algı Düzeyi ve İlişkiliFaktörlerin Değerlendirilmesi.Ege Tıp Dergisi, 55(3), 122-128.
 • Verdonk, P., Benschop, Y.W.M., De Haes Hanneke C.J.M., ve Lagro-Janssen T. L.M. (2008). Medical Students’ Gender Awareness. Construction of the NijmegenGender Awareness in Medicine Scale (N-GAMS), Sex Roles, 58, 222-234.
 • Yalçın, H., Arslan Kılıçoğlu, E., ve Acar, A. (2017). Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 853-865.
 • Yıldız, E. ve Keçeci, O. (2016). Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 986-998.
 • Zeybekoğlu Dündar, Ö. (2012). Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Reklamlarına Yansıması. Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 5(1), 121-136.
 • Zeyneloğlu S. ve Terzioğlu, F. (2011). Development and Psychometric Properties Gender Roles Attitude Scale. H U Journal of Education, 40, 409-420.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2061-1688
Author: Bayram Oğuz AYDIN
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9028-7989
Author: Özlem DUĞAN (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ks500783, journal = {Konya Sanat}, issn = {2667-789X}, address = {Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {88 - 103}, doi = {}, title = {HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {AYDIN, Bayram Oğuz and DUĞAN, Özlem} }
APA AYDIN, B , DUĞAN, Ö . (2018). HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Konya Sanat, (1), 88-103. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ks/issue/41836/500783
MLA AYDIN, B , DUĞAN, Ö . "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI". Konya Sanat (2018): 88-103 <http://dergipark.org.tr/ks/issue/41836/500783>
Chicago AYDIN, B , DUĞAN, Ö . "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI". Konya Sanat (2018): 88-103
RIS TY - JOUR T1 - HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI AU - Bayram Oğuz AYDIN , Özlem DUĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Konya Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 103 VL - IS - 1 SN - 2667-789X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Konya Sanat HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI %A Bayram Oğuz AYDIN , Özlem DUĞAN %T HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI %D 2018 %J Konya Sanat %P 2667-789X- %V %N 1 %R %U
ISNAD AYDIN, Bayram Oğuz , DUĞAN, Özlem . "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI". Konya Sanat / 1 (December 2018): 88-103.