Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

KONYASANAT DERGİSİ

Amaç ve Kapsam:

KONYASANAT dergisi, kültür, sanat ve sanat eğitimi alanlarında üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan akademik bir yayındır. Bununla beraber, kültür ve sanatla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 2 (iki) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

İntihal Politikası

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi KONYASANAT Dergisine gönderilen makaleler özgün olmalı ve aşırma/intihal içermemelidir. Yazar/Yazarlar tarafından sunulan her makale Turnitin veya iThenticate gibi intihal tespit programı aracılığıyla kontrol edilip, sonuç raporunun ıslak imzalı bir sureti editörlere mail ortamında ulaştırılmalıdır. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 30'un üzerindeyse, ilgili yazarların bu SI oranını % 30'un altına çekmeleri için makale geri gönderilir. Böyle bir düzeltmenin yapılmaması halinde makale daha ilk baştan değerlendirmeye alınmaz ve yazar veya yazarlara iade edilir. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra tespit edilirse, o makale e-dergiden kaldırılır ve ilgili yazar/yazarlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi KONYASANAT dergisine üç yıl süre ile makale gönderemeyeceklerdir.

 

Yayın İlkeleri

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması ve bu durumun yazar/yazarlar tarafından verilen bir dilekçe ile açıklanması gerekmektedir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Çeviri makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için özgünlerinin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) izin yazılarının da gönderilmesi zorunludur.

 

Yazılar, daha önce bir kongre, sempozyum veya toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş ya da yüksek lisans/doktora tezi olarak kabul edilmişse tarih ve yer bildirmek şartıyla Yayın Kurulu Üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

 

Yazıların Değerlendirilmesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar önce editör tarafından dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, Yayın Kurulu’na iletilir. Yayın Kurulu, yazıları değerlendirilmek üzere ilgili alandan üç hakem belirler. Bir yazının dergide yer alabilmesi için, en az üç hakemden ikisi tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekmektedir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekirse değişiklikleri isteyen hakemler tarafından tekrar incelenir. Yayın Kurulu, gelen hakem raporlarına göre yazının yayımlanıp, yayımlanmayacağına karar verir. Yayın Kurulu tarafından, yayımlanmasına karar verilen yazılar, Editörce yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.

 

Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki sorumluluk yazarlarına aittir. Dergideki, yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılmalıdır.

 

Yapılan ön incelemede KONYASANAT dergisinin yazım kuralları, ilkeleri, amaç ve kapsamına uymadığı tespit edilen makalenin hakem süreci başlatılmaz ve yazara iade edilir.

 

Yayın Dili

Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Ancak her sayıda belli bir oranda İngilizce yazılmış makalelere yer verilebilir.

 

Yazım Kuralları

Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisine gönderilecek yazıların aşağıdaki şekil özelliklerini taşıması yayım birliğini açısından zorunludur.

 

Makaledeki yazılar Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslanmış, 11 punto ve 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Makale 20 sayfayı geçmeyecek şekilde tek sütun halinde hazırlanarak dergiye gönderilmelidir. Dipnotlar 10 punto ile tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Makalenin başlığı makalenin içeriğini yansıtmalı ve gereğinden uzun olmamalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık 12 punto, koyu, büyük harf olmalı ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 

Dergiye gönderilen yazılar, makale başlığı ve yazar/yazarlar ismi, özet, anahtar kelimeler, makalenin İngilizce başlığı, abstract, keywords, makale metni, kaynakça sırası ile yazılmalıdır.

 

Yazar(lar)ın açık adının ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük harf olmak üzere koyu ve ortalanmış olarak başlığın altında verilmelidir. Yazar ismi ile başlık arasında 1 satır boşluk olmalıdır. Birden fazla yazar olması halinde birinci yazarın ismi verildikten sonra adres bilgisi satır aralığı verilmeden hemen altına yazılmalı, daha sonra 1 satır aralığı verilerek diğer yazarın adı - soyadı ve hemen altında adres bilgisi verilerek sıra bu şekilde devam ettirilmelidir. Varsa 3, 4 ve daha fazla yazar ismi bu şekilde devam ettirilmelidir. Yazar isimlerinin hemen altında satır aralığı vermeden yazarların varsa ünvanları, görev yaptığı kurum isimleri ve birimleri ile e-posta adres(ler)i italik olarak belirtilmelidir.

Makale Metni

Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipi kullanılarak, 11 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin içindeki göndermeler parantez içinde (Soyad, tarih) şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Çaycı, 2014). Üç satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.

 

Kaynakların Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlemesi APA (American Psychological Association) standartlarına uygun olmalıdır. APA’nın baskısı dikkate alınmalıdır.

 

Metin İçi Uygulamalar:

            1. Göndermeler:

            a. Tek yazarlı

Yazarların adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda yer alır.

Örnek: G. Tucci’nin verdiği bu bilgileri, yukarıda zikredilen Kubilay Han’ın yüzlerce ciltlik Budist Külliyatı Tripitaka’nın Uygurcaya çevrilmesi ve bastırılmasını emreden fermanı ile birleştirecek olursak, gerçekten Uygurca bir Budist Külliyatı’nın mevcut olduğu neticesini çıkarabiliriz (Tekin, 1993).

 

 

Yazarın adı ifadede geçiyorsa ismin hemen yanında yer alır.

Örnek: Tepecik (2002), Grafik sanatların kökeni insanların ilk haberleşme sistemleri olan 6000 yıl önce yapılmış çalışmalara kadar götürmek mümkün. Bununla birlikte yaklaşık 400.000 yıl kadar öncesine uzanan insanlığın el hüneri ile ilgili üretimleri Paleolitik çağa kadar gitmektedir.

 

            b. İki Yazarlı

Yazarların adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda, ifadede geçiyorsa hemen yanında yer alır.

Örnek: Bu bilgileri destekleyen başka araştırmalar da bulunmaktadır (Özsezgin ve Aslıer, 1989).

Örnek: İlk Türk kâğıdı 18 Nisan 1938 yılında yapılır. Daha sonra bu fabrika ek tesislerle genişletilir. 1955 yılında Seka İşletmeleri adını alır (Dereli ve Mert, 1987).

            c. Üç - Beş Yazarlı

- İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir. Kaynakçada da kısaltma kullanılmaksızın tüm yazarların isimleri yazılır.

Örnek: Dünya tahta baskı literatüründe, ilk baskı olarak bilinen ve halen Londra British Museum’da bulunan M.S. 868 tarihli beş metrelik bir alanı kaplayan, alçak rölyef tekniğinde ve Budizm konulu yapıt, Çin’de yapılmıştır (Ayaz, Günay ve Akdeniz, 1976).

Öğrenci başarısını artırmak için öğretmen beklentisinin yüksek olması... (Gottfredson, Birdseye, Gottfredson and Marciniak, 1995).

 - Aynı eserde ikinci veya daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse sadece ilk yazarın soyadı yazılır, diğerleri için Türkçe makalelerde “ve diğer .”, İngilizce makalelerde “et al.” kısaltması kullanılır.

Örnek: (Ayaz ve diğerleri, 1976). (Gottfredson et al., 1995).

            d. Altı ve Daha Fazla Yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadı “ve diğer. / et al.” kısaltması kullanılır. Kaynakçada kısaltma kullanılmaksızın tüm yazarların isimleri yazılır.

Örnek: (Karaman ve diğer., 2004).  (Weinstein et al.,1991).

            e.Kurum Yazarlığı:

- İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.

Örnek: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2004).

- İkinci ve daha sonraki göndermelerde sadece kısaltma ve tarih verilir.

Örnek: (MEB, 2004).

            f. Yazarı Olmayan Eser

Yazarı olmayan yayınlara, eser adıyla gönderme yapılır. İlk göndermede tırnak içerisinde açıkça yazılır. İkinci ve daha sonraki göndermelerde eser adı kısaltılır.

Örnek: (“Handbook of Educational Technology”, 1998).

            g. Aynı Soyadını Taşıyan Birden Fazla Yazar

Aynı soyadını taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır.

(H. Özkan, 2000),  M. Özkan, 2003).

            h. Aynı Yazarın Aynı Tarihli Birden Fazla Eseri

Yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.

Örnek: (Aslıer, 1985a). : (Aslıer, 1985b).

            I. Birden Fazla Yayına Aynı Anda Gönderme

Yayınlar, yayın yılına göre sıralanır. Aynı yayın yılında birden fazla yayın olması durumunda alfabetik sıra izlenir.

Örnek: En önemli işlevi herhangi bir mesajı topluma iletmek, bir ürün veya hizmeti tanıtımını yapmaktır (Becer, 1997; Artun, 2004; Çaycı, 2013).

            2. Alıntılar:

Alıntılar çeşitli biçimlerde olabilir. Aşağıda bazı alıntı şekillerine örnek verilmiştir. Eğer alıntı yapılan metinde bazı sözcükler atlanıyorsa bu durum üç nokta (...) kullanılarak belirtilir.

Örnek: Pekmezci (2001), grafiği “eğitim, tanıtım, biçimlendirme, reklam, etkileşim ve uyarı amacıyla geniş kitlelere veya hedef kitleye yönelik üretimde bulunulan bir sanat dalıdır.”  şeklinde tanımlamaktadır.

Örnek: “Grafik; eğitim, tanıtım, biçimlendirme, reklam, etkileşim ve uyarı amacıyla geniş kitlelere veya hedef kitleye yönelik üretimde bulunan bir sanat dalıdır.” şeklinde tanımlamaktadır” (Pekmezci, 2001).

Örnek: “... bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket ve buna benzer ürünlerin tümüdür” (Sözen ve Tanyeli, 1992).

            3. Bibliyografik Künye Örnekleri:

Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

            a. Kitap

Bulunması gereken bilgi:

            • Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)

            • Yayın tarihi (ayraç içinde)

            • Eser adı (altı çizilerek veya italik; İlk harf büyük, diğer harfler küçük)

            • Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)

            • Yayın yeri (ardından: gelir)

            • Yayınevi

            Çeşitli Örnekler:

            Tek Yazarlı Kitaplar

Kuşpınar, B. (1995). İbn Sina’da Bilgi Teorisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatları, Tarih, Tasarım, Teknoloji. Ankara: Detay Yayıncılık.

            Çok Yazarlı Kitaplar

Berk, N. ve Özsezgin, K. (1983). Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi. (3. Baskı), An-kara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Ayaz, M., Günay, V. ve Akdeniz, H. (1976). Eğitim Enstitüleri Resim-İş Bölümü Grafik Grubu Ders Kitabı. Ankara: Yaygın Öğretim Kurumu Yayınları.

            Editörü Olan Kitap

Kırcaali, G. (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (Editör: Ali Atıf Bir). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kurum Yazarlığı Olan Kitap:

TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi). (2001). Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Albümü. Ankara: Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları.

            b. Makale

Bulunması gereken bilgi:

            • Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)

            • Yayın tarihi (ayraç içinde)

            • Makale adı

            • Dergi adı (altı çizilerek veya italik; ilk harf büyük diğer harfler küçük)

            • Cilt numarası

            • Sayısı

            • Sayfa numaraları

            Çeşitli Örnekler:

            Dergi:

Bektaş, D. (2003). “Cumhuriyet’in İlk Döneminde Grafik Tasarım (1923-1943)” Sanat Dünyamız, (89):195-199.

Tokyürek Ş. ve Demirel H. (2001). “Kredi Kartı Kullanımı”, Çoluk-Çocuk, Aralık, 9: 40-41.

            Gazete:

Yaman, E.  (7 Ocak l993). “Özbekçe Bilesizmi? (Özbekçe Biliyor musunuz?)”, Türk-istan Gazetesi.

            c. Diğer Basılı Kaynaklar: Ansiklopedi:

Arseven, C. E. (1983). Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Ortaçağ Avrupası / Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi. (2004). İstanbul: İletişim Yayınevi.

            Rapor:

Ostendorf, M.,  Bilmes, J. and Kirchhoff, K. (2006). ITR: Translation Technology for Language Modeling. (HMMS Report). Washington DC: University of Washington.

            Tezler:

Kınık, M. (2008). İlk Türk Matbaası’ndan Günümüze Baskı Tekniklerinin Türk Grafik Tasarım Eğitimine Yansımaları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

            d. Elektronik Kaynaklar:

            Web sitesi:

Bulunması gereken bilgi:

            • Yazar adı (soyadı, adı)

            • Yayın tarihi veya son gözden geçirilme tarihi (ayraç içinde)

            • Belgenin adı

            • URL ( üçgen ayraç içinde )

            • Erişim tarihi (bizim bu sayfaya eriştiğimiz tarih, ayraç içinde).

            Kişisel Web sitesi:

Öztürk, M. (20 Nisan 2013). Homepage. <http://www.mustafaozturk.net> (14 Mart 2014)

            Genel Web Sitesi:

Cecan, C. (8 Nisan 2004). Oyuncak Seçimi. <http://www.abd-ana.com/ usm/ab-dana/author/ceydac> (2 Haziran 2004)

MTAG (Matbaa Türk Araştırma Grubu). (2004). “Ofset Baskı Tekniği”. www.mat-baaturk.org. (Erişim tarihi: 09.11.2004)

            Elektronik kitap:

Piero, W. S. D. (1991). Out of Eden: Essays on Modern Art. <http://con tent.cdlib.org/searchstyle/eschol,relation/escholarship.cdlib.org,smode/advanced,subject-join/exact,subject/Art,rights=Public.> (2005, November 13). 

            Elektronik mesaj:

Öztürk, M. mozturk@konya.edu.tr (4 Mayıs 2015). [Kişisel mail]. (22 Ekim 2015).

           

4. Dipnotlar

Araştırmayı destekleyen kuruluşlarla ilgili ya da yazarın özel bilgiler verebilmesi amacıyla kullanılır. Yazılarda dipnotlarına yer vermekten olabildiğince kaçınılması ve burada söyleneceklerin metin içinde özümlenmesi tercih edilmelidir. Ancak, zorunlu olarak dipnot verilmesi gereken yerlerde italik rakam kullanılmalı, aynı sayfanın sonunda ana metinden sonra bir çizgiyle ayrılmış olarak yazılmalıdır.

            5. Şekiller

Şekiller metin içerisinde olması gereken yerde olmalı, numaraları ve adları şeklin hemen altına ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası bolt ve eğik, açıklaması eğik yazılmalı ve sonunda nokta konulmalıdır. Şekil açıklaması dik yazılmalıdır. Şekilin uzun kenarı 10 cm den büyük olmamalıdır. 10 punto, ve italic yazılmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde yazılmalıdır.

 

Şekil 1. Bazı geometrik şekiller (Varsa Kaynak).

            6. Tablolar

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, Tablo yazısı üstte tam sola dayalı şekilde koyu ve italik, 10 punto yazılmalıdır. Tablo oluşturulmasında dikey çizgiler olmamalıdır. Tabloların tümüne sıra numarası verilmeli ve metin içerisinde bulunması gereken yerlerde olmalı ve varsa kaynak panatez içinde verilmelidir. Tablo içi yazılar 10 punto olmalıdır.

 

Tablo 1. Nüfus sayısına göre illerin büyüklüklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması(Varsa Kaynak)

Sıra Numarası

İl

Nüfus

1

İstanbul

15.029.231

2

Ankara

5.445.026

3

İzmir

4.279.677

4

Bursa

2.936.803

7. Görseller:

Makale içerisinde kullanılan resimler, fotoğraflar yüksek kalitede taranmalı veya hazırlanmalıdır. Resim, fotoğraf ve grafiklerin hazırlanması şekillerin hazırlanmasındaki kurallara göre yapılmalıdır. Görsellerin kalitesinin düşük olması durumunda dergi yayın kurulu yenisini isteyebilir. Görsel numaraları ve adları görsellerin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Görsellin numarası eğik ve koyu, açıklaması eğik yazılmalı ve nokta ile bitirilmelidir. Görsellerde bir kaynak kullanılmış ise sonunda parantez içinde verilmelidir. Görsellerin uzun kenarı 10 cm’den büyük olmamalıdır.

 

Resim 1. Manavgat şelalesinden bir görüntü (Varsa Kaynak).