Year 2013, Volume 16, Issue 1, Pages 1 - 7 2013-03-29

Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle

Galip BAKIR [1] , Ali KAYGISIZ [2]

308 348

ABSTRACT: In this study, effects of calving month on milk yield in Holstein cows raised in Ceylanpınar State Farm were investigated. In this study,  5801 lactation records obtained  during the years 1996-2007  was evaluated  The averages for lactation length, lactation milk yield, 305-day milk yield and dry period were 318,9±0,83 days, 5929±23 kg, 5523±27 kg and 70,0±0,35 days, respectively. According to calving months, the highest milk yield was handled by cattle which were calved in January, and the lowest milk yield was handled by cattle which were calved in August. Values of the highest heat-humidity index were handled for June, July, and August respectively as 74,16±1.37, 77,89±1.90 and 76,73±2.07. The monthly average temperature in May increased up to above 24 °C and it could affect milk yield, and was maximum (32.7 and 31.0 °C) on July and August, minimum (7.1, 5.6 and  7.0 °C) from December to February. Calving month, calving year and parity on milk yield traits were significant (P<0.01). Milk yield started dropping in May, and this decrease continued from June to August, and partly in September.

Key words: Milk traits, heat stress, Holstein

 

Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özellikleri ve Buzağılama Ayının Süt Verimine Etkisi

 

ÖZET: Bu araştırmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt verim özelliklerine buzağılama ayının etkisi araştırılmıştır. 1996–2007 yılları arasındaki 5801 laktasyon kaydı incelenmiştir. Süt verimi özelliklerinden laktasyon süresi, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi ve kuruda kalma süresi için ortalamalar sırasıyla, 318,9±0,83 gün, 5929±23 kg, 5523±27 kg ve 70,0±0,35 gün olarak belirlenmiştir. Buzağılama aylarına göre en yüksek süt verimi Ocak ayında buzağılayan ineklerden, en düşük süt verimi ise Ağustos ayında buzağılayan ineklerden elde edilmiştir. En yüksek sıcaklık-nem indeksi (THI) değerleri Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için sırasıyla 74.16±1.37, 77.89±1.90 ve 76.73±2.07 olarak elde edilmiştir. İşletmede ortalama aylık sıcaklığın Mayıs ayında süt veriminin etkilendiği 24 °C'nin üzerine çıktığı, Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum (32.7 ve 31.0 °C) düzeye ulaştığı, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise minimum (7.1, 5.6 ve 7.0 °C) olduğu belirlenmiştir. Süt verim özelliklerine buzağılama ayı, buzağılama yılı ve laktasyon sırası etkisi çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Süt veriminin Mayıs ayından itibaren düşmeye başladığı ve düşüşün Haziran, Temmuz, Ağustos ve kısmen de Eylül aylarında devam ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Süt verim özellikleri, sıcaklık stresi, Siyah-Alaca

Bu araştırmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt verim özelliklerinebuzağılama ayının etkisi araştırılmıştır. 1996–2007 yılları arasındaki 5801 laktasyon kaydı incelenmiştir. Süt verimiözelliklerinden laktasyon süresi, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi ve kuruda kalma süresi için ortalamalarsırasıyla, 318,9±0,83 gün, 5929±23 kg, 5523±27 kg ve 70,0±0,35 gün olarak belirlenmiştir. Buzağılama aylarınagöre en yüksek süt verimi Ocak ayında buzağılayan ineklerden, en düşük süt verimi ise Ağustos ayında buzağılayanineklerden elde edilmiştir. En yüksek sıcaklık-nem indeksi (THI) değerleri Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içinsırasıyla 74.16±1.37, 77.89±1.90 ve 76.73±2.07 olarak elde edilmiştir. İşletmede ortalama aylık sıcaklığın Mayısayında süt veriminin etkilendiği 24 °C’nin üzerine çıktığı, Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum (32.7 ve 31.0°C) düzeye ulaştığı, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise minimum (7.1, 5.6 ve 7.0 °C) olduğu belirlenmiştir. Sütverim özelliklerine buzağılama ayı, buzağılama yılı ve laktasyon sırası etkisi çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Sütveriminin Mayıs ayından itibaren düşmeye başladığı ve düşüşün Haziran, Temmuz, Ağustos ve kısmen de Eylülaylarında devam ettiği tespit edilmiştir.
 • Akbaş, Y., Türkmut, L., 1990. Siyah Alaca, Simental ve Esmer Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Katsayısı ile Bazı Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 1. Döl Verim Özellikleri. Turk. J. Veterinary Anim. Sciences, 14, 247-255. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M., 1992. Erzurum Şartlarında Siyah-Alaca Sığırların Verimi. 1. Döl ve Süt Verim Özellikleri. Doğa Türk Vet. ve Hay. Derg., 16 : 523-533.
 • Akçay, H., İlaslan, M., Koç, A. 2007. Dalaman Tarım İsletmesi’nde Yetiştirilen Siyah-Alacalarda Buzağılama Mevsiminin Süt Verimine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(12): 59-61.
 • Akman, N., Ulutaş, Z., Efil, H., Biçer S. 2001. Gelemen Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Sürüsünde Süt ve Döl Verimi Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2): 173-179.
 • Allen, D.M., Linn, J.G., Janni, K.A. 2003. Thermal Environmental Effects on Feed Intake in Commercial Dairy Herds. In J. K. (Ed.), Fifth International Dairy Housing Conference, Vol. 701P0203, ASAE, Forth Worth, Texas, USA, 205212 pp.
 • Anonim, 200 Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Kayıtları, Diyarbakır. Anonymous, 20 Dairy Cattle. http://www.fass.org/docs/agguide3rd/Chapter07.pdf Atay, O., Yener, S.M., Bakır, G., Kaygısız, A. 1995. Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri. Turk. J. Veterinary Animal Sciences, 19:441-447.
 • Bakır, G., Çetin, M. 200 Reyhanlı Tarım İşletmesi’nde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Döl ve Süt Verim Özellikleri. Turk. J. Veterinary Animal Sciences, 27, 173-180. Berman, A., Meltzer, A. 1973. Critical Temperatures in Lactating Dairy Cattle: A New Approach to an Old Problem. Int.J.Biometeor, 17: 167-176.
 • Bilgiç, N., Yener, S.M. 1999. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri. Tarım Bil. Dergisi, 5 (2): 81-84.
 • Bouraoui, R., Lahmar, M., Majdoub, A., Djemalı, M., Belyea, R., 2002. The Relationship of TemperatureHumidity Index with Milk Production of Dairy Cows in a Mediterranean Climate. Anim. Res. 51: 479–491
 • Chichester, L.M., Mader, T.L. 2012. Heat Stress — What You Should Know to Make Livestock Shows a Success. http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/ live/g2121/build/g2121.pdf
 • Dikmen, S., Hansen, P.J. 2009. Is the TemperatureHumidity Index the Best Indicator of Heat Stres in Lactating Dairy Cows in a Subtropical Environment. J. Dairy Sci. 92:109–116.
 • Du Preez J.H., Giesecke W.H., Hattingh P.J., 1990a. Heat Stress in Dairy Cattle and other Livestock under Southern African Conditions. I. TemperatureHumidity Index Mean Values During the four Main Seasons. Onderstepoort J. Vet. Res. 57:77–86.
 • Mustafa, A. 2012. Dairy Cattle Production: Factors Affecting Milk Yield. http://animsci.agrenv.mcgill.ca/ courses/450/topics/14.pdf
 • Özçakır, A., Bakır, G. 200 Tahirova Tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Döl ve Süt Verim Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2): 145-149. Özhan, M., Tüzemen, N, Yanar, M. 2007. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. 5. Baskı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay, No.134, Erzurum.
 • SAS, 1998. S.A.S. User’s Guide. Statistics. SAS Inst., Inc. Cary. NC.
 • Somuncu, U., Şengonca, M. 1990. Karacabey Tarım İşletmesindeki Hollanda Kökenli Siyah Alaca Sığırların Süt ve Döl Verimleri Üzerinde Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Fen Bil. Enst., Bilimsel Raporlar Serisi. 7, 12, Bursa.
 • Soysal, M.İ., Özder, M. 1992. Gökçeada Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alacaların Bazı Süt ve Döl Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1): 147-157.
 • Şahin, A., Ulutaş, Z. 2010. Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim Özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(3):202-212.
Primary Language en
Journal Section HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Production)
Authors

Author: Galip BAKIR

Author: Ali KAYGISIZ

Bibtex @ { ksudobil243740, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {16}, pages = {1 - 7}, doi = {10.18016/ksujns.61007}, title = {Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle}, key = {cite}, author = {BAKIR, Galip and KAYGISIZ, Ali} }
APA BAKIR, G , KAYGISIZ, A . (2013). Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22836/243740
MLA BAKIR, G , KAYGISIZ, A . "Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 1-7 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22836/243740>
Chicago BAKIR, G , KAYGISIZ, A . "Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle AU - Galip BAKIR , Ali KAYGISIZ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 16 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle %A Galip BAKIR , Ali KAYGISIZ %T Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle %D 2013 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD BAKIR, Galip , KAYGISIZ, Ali . "Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 / 1 (March 2013): 1-7.