Year 2013, Volume 16, Issue 1, Pages 33 - 41 2013-03-29

Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları

Duygu ÖZCAN [1] , Cuma AKBAY [2]

332 728

Özet: Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ili merkez ilçesinde tüketicilerin kırmızıbiber tüketim ve tercihlerini analiz etmektir. Bu amaçla değişik sosyoekonomik ve demografik gruplardaki 350 aileden elde edilen kesit verileri kullanılmıştır. Ailelerin ve tüketicilerin açık ve ambalajlı kırmızıbiber tüketim miktarı ve tercihlerini etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkilerini saptamak amacıyla tanımlayıcı istatistikler ve varyans analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aileler toplam gelirlerinin %24.0'ünü gıda harcamalarına ayırmakta, kırmızıbiber harcamaları ise toplam gıda harcamalarının %0.9'unu oluşturmaktadır.

Araştırma sonuçları, kırmızıbiber tüketimiyle aile genişliği, aile geliri, tüketicilerin yaş ve eğitim seviyeleri arasında pozitif ve istatistikî olarak önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, ailelerin %33.0'ünün açıkta satılan kırmızıbiberleri satın aldığı ve tükettiğini ve %65.6'sının ise ambalajlı ve markalı ürünleri tercih ettiklerini göstermiştir. Yüksek gelirli ailelerin düşük gelirli ailelere oranla daha fazla miktarda ve oranda ambalajlı kırmızıbiberi tükettikleri saptanmıştır. Ayrıca, sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkisiyle karşılaştırıldığında, tüketicilerin önyargıları ve bilgi düzeyleri kırmızıbiber tüketiminde ve tercihinde daha önemli rol oynamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, işleyici ve/veya kurutma yapan firmalar, pazarlayıcılar ve diğer kamu kurumlarına tüketicilerin kırmızıbiber tüketim ve tercihlerini anlamaları konusunda önemli bilgiler sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırmızıbiber, Kahramanmaraş, Tüketim, Tüketici alışkanlıkları, Türkiye.

 

Red Pepper Consumption Habits of Consumers in Kahramanmaras Central District

Abstract: The objective of this study is to analyze consumers' red pepper consumption and preferences by using cross-sectional survey data from 350 households in different socio-economic and demographic groups in Kahramanmaras central district. Descriptive statistics, the Chi-square test of independence and variance analyses were used to investigate the selected socioeconomic and demographic characteristics of consumers that determine households' consumption preferences between unpacked and packed red pepper consumption amount and choices.

The findings of the study suggest that the socio-economic and demographic characteristics of the households and consumers play an important role in red pepper consumption choices among households in Kahramanmaras province. According to results, households spend 24.0% of their total budget to food and red pepper represents only a small share of the food expenditure (0.9%).

The empirical results indicate that red pepper consumption is related positively and statistically significant to household size, household income, age and education level of consumers. The results indicate that 33.0% of household preferred to consume unpacked red pepper while 65.6% consumed packed red pepper. The households with higher income levels are more tended to purchase packed red pepper than those of the households with the lower-income. Moreover, consumer prejudices towards to unpacked and branded red pepper consumption were also found to be more potent as compared to socio-economic and demographic factors.

This study will provide important information to the processors and/or drying firms, marketers and other public institutions on understanding consumers' consumption preferences.

Key Words: Red pepper, Consumer, Consumption behavior, Kahramanmaras province, Turkey

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ili merkez ilçesinde tüketicilerin kırmızıbiber tüketim ve tercihlerinianaliz etmektir. Bu amaçla değişik sosyoekonomik ve demografik gruplardaki 350 aileden elde edilen kesitverileri kullanılmıştır. Ailelerin ve tüketicilerin açık ve ambalajlı kırmızıbiber tüketim miktarı ve tercihlerinietkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkilerini saptamak amacıyla tanımlayıcı istatistikler vevaryans analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aileler toplam gelirlerinin %24.0’ünü gıdaharcamalarına ayırmakta, kırmızıbiber harcamaları ise toplam gıda harcamalarının %0.9’unu oluşturmaktadır.Araştırma sonuçları, kırmızıbiber tüketimiyle aile genişliği, aile geliri, tüketicilerin yaş ve eğitim seviyeleriarasında pozitif ve istatistikî olarak önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, ailelerin %33.0’ününaçıkta satılan kırmızıbiberleri satın aldığı ve tükettiğini ve %65.6’sının ise ambalajlı ve markalı ürünleri tercihettiklerini göstermiştir. Yüksek gelirli ailelerin düşük gelirli ailelere oranla daha fazla miktarda ve orandaambalajlı kırmızıbiberi tükettikleri saptanmıştır. Ayrıca, sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkisiylekarşılaştırıldığında, tüketicilerin önyargıları ve bilgi düzeyleri kırmızıbiber tüketiminde ve tercihinde dahaönemli rol oynamaktadır.Bu çalışmanın sonuçları, işleyici ve/veya kurutma yapan firmalar, pazarlayıcılar ve diğer kamu kurumlarınatüketicilerin kırmızıbiber tüketim ve tercihlerini anlamaları konusunda önemli bilgiler sağlayacaktır.
 • Altunışık, R., Çallı, L. 2004. Plansız Alışveriş (Impulse Buying) ve Hazcı Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı. Sakarya Üniversitesi. III. Ulusal Ekonomi, Bilgi ve Yönetim Kongresi. 25-26 Kasım 2004. s231-240
 • Akbay, C., Candemir, S., Boz, İ. ve Yıldız Tiryaki, G., 200 Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Üretilen Kırmızıbiber İşleme ve Pazarlaması. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 6-9 Eylül 2005 Antakya-Hatay.
 • Akbay, C., Yıldız Tiryaki, G. 2009. Türkiye'de Ailelerin Baharat Ürünleri Tüketimini Etkileyen Sosyoekonomik ve Demografik faktörlerin Analizi. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 06-08 Kasım 2009, Kemer-Antalya. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 22, 1. Baskı, Filiz Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ankara. s:325-331.
 • Aras, V., 2002. Kahramanmaraş Biberi Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Alatarım, 1(2): 49
 • Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques. John Wiley &Sons, third edition. Canada.
 • Çamlıbel, İ., F, 2001. Aflatoksinler. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun (http://www.1bilgi.com/gida/2701/aflatoksinler.ht ml)
 • Dokuzlu C., 2001. Kırmızı toz biberlerde aflatoksin. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20: 1Duman, A, D., Zorlugenç, B., Evliya, B., 2002. Kahramanmaraş’ta Kırmızıbiberin Önemi ve Sorunları. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 5(1): Erdem, T., 2007. Ozonlu Su İle Yıkanan Kırmızı Pul Biberin Mikrodalga Enerjisi İle Kurutulması.Yüksek Lisans Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana. 71s.
 • Erdoğrul, Ö. T. 2000. Kahramanmaraş’ta Satılan Acı Kırmızı Pul Biberin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri. Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2): 108.
 • Gelbal, A., Sökmen, B., Erman, M. S., 2000. Kırmızıbiber ve Aflatoksin. T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayım Dairesi Başkanlığı 2000.
 • Kanbur, M., Liman, B.C., Eraslan G., Altınordulu Ş., 200 Kayseri’de Tüketime Sunulan Kırmızıbiberlerde Aflatoksin B1’in Enzim İmmunoassay (EIA) ile Kantitatif Analizi. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Dergisi. 3(1): 21-24. Paksoy, M, Uslu, Ö.S., 200 Türkiye'de Kırmızıbiberin Pazarlanması ve Sorunları. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş.
 • Penpece, D, 2006. Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kahramanmaraş. 155 s. Sercenyurt, 2007. Likert Ölçeği.
 • (http://www.bilgininadresi.net/Madde/11443/Liker t)
 • Tiryaki, G.Y., Akbay, C., 2009. Güvenli Gıda Tüketimine Yönelik Tüketici Algılamaları: Kahramanmaraş İli Örneği. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 06-08 Kasım 2009, Kemer-Antalya. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 22, Baskı, Filiz Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, s:325-331.
 • TÜİK, 2008. 2008 Tüketim Harcamaları Anket Sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Yalçın, D., 2008. Kırmızı Pul Biber Üretiminde Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 11(2): 1
Primary Language en
Journal Section TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)
Authors

Author: Duygu ÖZCAN

Author: Cuma AKBAY

Bibtex @ { ksudobil243799, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {16}, pages = {33 - 41}, doi = {10.18016/ksujns.77146}, title = {Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Duygu and AKBAY, Cuma} }
APA ÖZCAN, D , AKBAY, C . (2013). Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16 (1), 33-41. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22836/243799
MLA ÖZCAN, D , AKBAY, C . "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 33-41 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22836/243799>
Chicago ÖZCAN, D , AKBAY, C . "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 33-41
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları AU - Duygu ÖZCAN , Cuma AKBAY Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 41 VL - 16 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları %A Duygu ÖZCAN , Cuma AKBAY %T Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları %D 2013 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Duygu , AKBAY, Cuma . "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 / 1 (March 2013): 33-41.