Year 2017, Volume 1, Issue 1, Pages 38 - 58 2017-05-19

Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri
Teacher and principals’ views on disciplinary problems and classroom management

Niyazi Can [1] , Mustafa Ermeydan [2]

463 613

Belirlenen kurallara ve eğitim anlayışına göre hedefe kısa ve planlı bir yoldan ulaşmayı sağlamak anlamına gelen sınıf disiplini, yapılan araştırmalara göre öğrenci başarısını etkileyen en önemli unsurlardandır. Sınıf disiplininin temel amacı, sınıfta kurallar oluşturarak öğrenmeyi kolaylaştırmak ve istenmeyen davranışları en aza indirmektir. Bu çalışmanın amacı ortaokullarda disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma gurubunu Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinden tesadüfi yöntemle belirlenen 8 farklı ortaokulda görev yapan 15 öğretmen ve 8 yönetici oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler görüşm yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlara göre dersle ilgili olmayan gürültü ve diğer öğrencilerin fiziki ve psikolojik olarak rahatsız edilmesi sınıf yönetimini ve öğretmen motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Sınıf yönetiminde öğretmen, yönetici, veli, MEB ve medya sorumlu görülmektedir. Bundan dolayı bu konu üzerinde maksimum örneklem sağlanarak ve her okul türünden öğretmenlere ulaşılarak ayrıntılı araştırmalar yapılmalı; sorun, sebepleri ve çözüm önerileri somut bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Numerous researchers have revealed that classroom management, which refers to the achievement of the target from a short and regular way depending on the determined rules and educational understanding, is the most significant factor affecting student success. The main aim of the classroom management is to make it easier to learn by creating rules within the classroom and to minimize undesired behaviors. This research aims to identify the administrators’ and teachers’ views on disciplinary problems and classroom management in secondary schools.

The research group holds 8 administrators and 15 teachers working at 8 different secondary schools located in the Dulkadiroglu district of Kahramanmaras. They were selected through a random sampling method. Having a qualitative research design, the research data were collected with a structured interview form. Content analysis was used during data analysis. According to the results of the research, noise that is not related with the lesson and physical and psychological disturbance of the other students negatively affect classroom management and teacher motivation. Teachers, administrators, parents, MEB and the media are responsible for classroom management. Thus, detailed research may be conducted by providing the maximum sample on this subject with teachers from each school type; the problem, reasons and solution proposal should be presented in concrete terms.

 • Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166.
 • Akar, H., Erden, F. T., Tor, D., ve Şahin, İ. T. (2010). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 792-806.
 • Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.
 • AydIn, B. (2004). Disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda öğretmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 326-337.
 • Aytaç, T. (2015). Sınıf Kuralları, T. Argon, Ş., S. Nartürk, Sınıf yönetimi içinde. Ankara, Maya Akademi.
 • Balcı, A. (2006.) Sosyal Bilimlerde Aaraştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cemaloğlu, N., & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 255-269.
 • Çubukçu, Z., & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Kış (44), 123-142.
 • Dağlı, A., ve Baysal, N. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarının nedenlerine ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2012), 259-271.
 • Erdoğan, M., Kurşun, E., Şişman, G. T., Saltan, F., Gök, A., ve Yıldız, İ. (2010). Sınıf yönetimi ve sınıf içi disiplin problemleri, nedenleri ve çözüm önerileri üzerine nitel bir araştırma: Bilişim teknolojileri dersi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 853-891.
 • Erol, O., Özaydın, B., & Koç, M. (2010). Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: unutulmayan sınıf anılarının analizi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 16(1), 25-47.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. R. ve Hyun, H. H. (2012). How To Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, Y., ve Balyer, A. (2011). Eğitimde Ödül ile Cezanın Yeri ve Buna İlişkin Alternatif Yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 10-23.
 • Güven, S., & Akdağ, M. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29(29), 69-80.
 • MEB Mevzuat, “İlköğretim ve Eğitim Kanunu”, (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html adresinden 26.12.2017 tarihinde erişildi.)
 • Kahyaoğlu, M., & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarinin mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kaya, Y. K. (2015). İnsan yetiştirme düzenimiz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karadeniz, O., Ulusoy, M., (2015). 4+4+4 Eğitim sistemi ile sosyal bilgiler eğitiminde ortaya çıkan kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 99-108.
 • Kemal, B. A. Ş. (2004). Türkiye'de zorunlu eğitim süresinin arttırılmasının sağlayacağı kazançlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(03), 22-42.
 • Kyriacou, C., Avramidis, E., Hoie, H., Stephenes, P., Hultgren, A. (2007). The Development of Student Teachers Views on Pupil Misbehaviour During an İnitial Teacher Training Programme in England and Norway. Journal of Education for Teaching, 33 (3), 293-307.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2th Ed). California: Sage Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmenliği, T.C. Resmî Gazete, 29072, 26 Temmuz 2014.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358.
 • Örs, Ç., Erdoğan, H., & Kipici, K. (2013). Eğitim yöneticileri bakış açısıyla 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim sistemi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 131-154.
 • Sadık, Ö. G. F. (2002). İlköğretim I aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. Çukurova üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 1-23.
 • Sarpkaya, P. (2005). Resmi liselerde disiplin sorunları ve ilgili grupların (öğretmen, öğrenci, yönetici, veli) yaklaşımları, Aydın merkez ilçe örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 110-121.
 • Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 67-80.
 • Stephens, P., Kyriacou, C., Tonnessen, F.E. (2005). Student Teachers View of Pupil Misbehaviour in Classrooms: A Norwegian and an English Setting Compared. Scandinavian Journal of Educational Research, 49 (2), 203-216.
 • Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 597-608.
 • Swanson, R. L. (1995). Toward the ethical motivation of learning. Education, 116(1), 43-51.
 • Şişman, M. (2015). Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri. M. Şişman, S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde, Ankara: Pegem Akademi.
 • Terzi, A. R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.
 • Topçu, N. (2017). Türkiye’nin maarif davası. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (2005), Türkçe Sözlük, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (2012). Dersin akışını bozan istenmeyen davranışları yönetme stratejilerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-38.
 • Yiğit, B. (2015). Sınıfta disiplin ve öğrenci davranışının yönetimi. M. Şişman, S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Wang, M., Haertel, G. ve Walberg, H. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 63(3), 249-294.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-4373-0719
Author: Niyazi Can (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-4331-4419
Author: Mustafa Ermeydan
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 19, 2017

Bibtex @research article { ksued369918, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {2619-9742}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {38 - 58}, doi = {}, title = {Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri}, key = {cite}, author = {Can, Niyazi and Ermeydan, Mustafa} }
APA Can, N , Ermeydan, M . (2017). Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1 (1), 38-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksued/issue/32916/369918
MLA Can, N , Ermeydan, M . "Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 (2017): 38-58 <http://dergipark.org.tr/ksued/issue/32916/369918>
Chicago Can, N , Ermeydan, M . "Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 (2017): 38-58
RIS TY - JOUR T1 - Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri AU - Niyazi Can , Mustafa Ermeydan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 58 VL - 1 IS - 1 SN - 2619-9742- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Education Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri %A Niyazi Can , Mustafa Ermeydan %T Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi %P 2619-9742- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Can, Niyazi , Ermeydan, Mustafa . "Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 / 1 (May 2017): 38-58.
AMA Can N , Ermeydan M . Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. KSU Eğitim Dergisi. 2017; 1(1): 38-58.
Vancouver Can N , Ermeydan M . Disiplin sorunları ve sınıf yönetimine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2017; 1(1): 58-38.