Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 199 - 226 2018-12-31

Heidegger’de Varlığın Açığa Çıkarılmasında Dil ve Geleneğin Rolü
The Role Of Language And Tradition İn The Reveal Of Being İn Heidegger

Selin KAYA [1]

50 109

  Martin Heidegger, felsefenin en temel problem alanlarından birisi olan varlık problemini esaslı bir şekilde yeniden ele almıştır.  Filozof, bu sorunu ele alırken varlığı çeşitli açılardan değerlendirmekte ve Dasein'in varoluşsal yapılarına yoğunlaşmaktadır. Varlık sorununu yeniden ele almakla yetinmeyip, bu sorun üzerinde felsefi argümanlar geliştiren Heidegger, bu amaçla Dasein’ın varoluşuna ilişkin  yapıları ele almıştır. Bu varoluşsal yapılardan olan zamansallığın bir ürünü olan gelenek ve dilsellik ise, bu çalışmada hem varlığın oluşturulmasının hem de açığa çıkarılmasının imkânı olarak ele alınacaktır. Varlığın hakikatinin, insanın özü ile sıkı bir ilişkisi vardır. Zira Heidegger’e göre Dasein’ın varoluşu ile dilin özü hakikatin farklı perspektiflerini yansıtmaktadır. Bu nedenle insanın özü ancak bu varoluşsal yapılarla doğru bir şekilde ilişkiye geçildiğinde serbest kalabilir.

 Martin Heidegger Who one of the twentieth century Continental European philosopher, reconsidered the problem of being which is one of the most fundamental problem areas of philosophy, in a fundamental way. The philosopher treats this problem from various directions and concentrates on the existential structures of Dasein. He not just asked the being question but tried to answer this question. With the aim of answer question of being he discuss Dasein's existential structures. These existential structures that a product of temporality is linguistic and tradition. We will discuss linguistic and tratidion as the posibility of both compose of the existence and revealing of the existence in this study. The reality of existence is closely related to the essence of human. According  to Heidegger the existence of Dasein and the essence of language reflect different perspectives of truth.  So, when connected to these existential structures human essence can be released.

 • Altuğ, Taylan. Dile Gelen Felsefe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
 • Arslan, Ahmet. İlkçağ Felsefesi Tarihi I. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014.
 • Bilen, Osman. Çağdaş Yorumbilim Kuramları. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2016.
 • Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005.
 • Cevizci, Ahmet. Felsefe Tarihi. Bursa: Say Yayınları, 2002.
 • Cevizci, Ahmet. Felsefeye Giriş. Ankara: Nobel Yayınları, 2011.
 • Cevizci, Ahmet. İlkçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayınları, 2012.
 • Çınar, Aliye. “Modern Batı Düşüncesinde Dilin Kökeni Olarak Ontolojik Farklılık Sorunu”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/1 (2007): 196-210.
 • Çüçen, A.Kadir. “Heidegger ve Felsefe”. FLSF Dergisi, 1, (2006):7-25.
 • Çüçen, A.Kadir. Martin Heidegger: Varlık ve Zaman. Ankara: Sentez Yayıncılık, 2015.
 • Göka, Erol - Topçuoğlu, Abdullah - Aktay, Yasin. Önce Söz Vardı. Ankara: Vadi Yayınları, 1995.
 • Gülenç, Kurtul. “Bilim, Düşünme ve Varlık: Heidegger’de Feno-menolojik Hermeneutik”. Cogito Felsefe Dergisi 64 (Güz 2010):280-300.
 • Heidegger, Martin. “Herder’in ‘Dilin Kökeni Hakkında’ İncelemesi Üzerine Dersler”. Trc. Güvenç Şar. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 30, (2016):73-82.
 • Heidegger, Martin. “Dilin Doğası”. Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler Der. ve trc. Hüsamettin Arslan. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002.
 • Heidegger, Martin. “Hümanizm Üzerine Mektup”. Hümanizmin Özü. Trc. Ahmet Aydoğan. İstanbul: İz Yayınları, 2002.
 • Heidegger, Martin. “The Nature of Language,” On the Way to Language. Trc. Peter D. Hertz. New York: Harper and Row Press, 1971.
 • Heidegger, Martin. On the Way to Language. Trc. Peter D. Hertz. San Francisco: Harper&SanFrancisco Press, 1982.
 • Heidegger, Martin. Pathmarks. Ed. William McNeill. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
 • Heidegger, Martin. Varlık ve Zaman. Trc. Kaan H. Ökten. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.
 • Inwood,Mıchael. Heidegger. Trc. Nursu Örge. Ankara: Dost Kitabevi, 2014.
 • Kahraman, Yakup. “Dil Varlığının Ontolojik Zemini”. Felsefe ve -Sosyal Bilimler Dergisi 18 (Güz 2014):75-87.
 • Manav, Faruk. Martin Heidegger’in Varoluşçu Hermeneutiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2013.
 • Namlı Türkmen, Gülşah. “Fenomenolojik Bir Problem Olarak Dil”. Posseible Düşünme Dergisi 4 (2014):1-12.
 • Ökten, Kaan H. “Giriş’e Giriş: Varlık ve Zaman’ın ‘Giriş’ Kısmı Hakkında Notlar”. Cogito Felsefe Dergisi 64 (Mart 2017): 89-105.
 • Ökten, Kaan H. Heidegger Kitabı. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004.
 • Ökten,Kaan H. Varlık ve Zaman Kılavuzu. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.
 • Palmer, Richard. Hermenötik. Trc. İbrahim Görener. İstanbul: Anka Yayınları, 2002.
 • Tatar, Burhanettin. Din, İlimve Sanatta Hermenötik. İstanbul: İsam Yayınları, 2014.
 • Ulukütük, Mehmet. “Geleneğin Dili mi Varlığın Evi mi? Heidegger ve Gadamer'de Dil, Gelenek Ve Varlığın İnsanlık Halleri Üzerine”. Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi 17, (Bahar 2012):1-26.
 • Weber, Alfred. Felsefe Tarihi. Trc. H. Vehbi Eralp. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2015.
 • Yurt, Engin. Martin Heidegger Felsefesinde ‘Düşünme’ Sorunu. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2014.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Araştırma Makaleleri / Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4742-6282
Author: Selin KAYA (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


ISNAD KAYA, Selin . "Heidegger’de Varlığın Açığa Çıkarılmasında Dil ve Geleneğin Rolü". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 32 (December 2019): 199-226.