Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 51 - 76 2018-12-31

Hanefî İmamlarının Bey’ Bahsindeki Farklı İctihadları

Alpaslan Alkış [1]

44 134

Hanefî imamlarının bey’ bahsinde ortaya koyduğu ictihadlar, alış verişlerle ilgili hususların anlaşılması ve yeni meselelere örneklik ve yol göstericiliği yapması açısından günümüzde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Hanefi imamı Ebû Hanîfe’nin bizatihi ticari hayatın içinde yer alması, İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’in kadılık görevlerinde bulunmaları onların meselelerin uygulamada karşılaşılan zorluklarına vakıf olmalarına vesile olmuştur. Bu sebeple Hanefî imamlarının alış veriş konularındaki ictihadlarını, meselelere yaklaşımlarını ve çözüm yöntemlerini görmek günümüze ışık tutması açısından önem arz etmektedir. Mezhep içerisinde hoca ve talebeler arasında meselelere yaklaşım ve çözüm yöntemi noktasında bir hayli farklılık bulunmaktadır. Bu durum ilmi tartışmaların özgür bir ortamda gerçekleştiğini göstermektedir. 

Hanefî Mezhebi, Bey’, İkale, Faiz, İslam Hukuku
 • Apaydın, Yunus. “Muhayyerlik”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 31: 25-30. İstanbul: TDV Yayınları, 2006.
 • Aybakan, Bilal. “İkâle”. TDV İslam Ansiklopedisi. 22:14-16. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
 • Bardakoğlu, Ali. “Bey”. TDV İslam Ansiklopedisi. 6:13-19. İstanbul: TDV Yayınları, 1992. Bilmen, Ömer Nasuhi. Hukukı İslâmiyye ve Istılahâtı Fıkhıyye Kâmûsu. İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1985.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim. el-Câmiu’s-Sahîh. İstan-bul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Cevheri, İsmail b. Hammad. es-Sıhah. Beyrut: Daru’l-Fikir, 1998.
 • Çeker, Çeker. İslam Hukukunda Akidler. Konya: İttifak Holding Yayınları, 1999.
 • Dönmez, İbrahim Kâfi. “Garar”. TDV İslam Ansiklopedisi. 13:366-371. İstanbul: TDV Yayınları, 1996.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş'as Es-Sicistânî el-Ezdî. Sünen-i Ebî Dâvûd. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Erdoğan, Mehmet. Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ensar Yayınları, 2013.
 • Hammad, Nezih. İktisadi Fıkıh Terimleri. Trc. Recep Ulusoy. İstanbul: İz Yayıncılık, 1996.
 • İbn Âbidîn. Reddül Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr. Beyrut: Daru’l-Fikir, 1992.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvinî. Sünen-i İbn Mâce. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemalü’d-dîn. Lisanül Arap. Beyrut: Daru’s-Sadr, 1994.
 • Kahveci, Nuri. Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2015.
 • Kallek, Cengiz. “Kafîz”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 24: 155-157. İs-tanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed. el-Bedâiü’s-Sanâî’ fî Tertîbi’ş-Şerâî’. Beyrut: Dâru’l-Fikir, 1996.
 • Mecelle, Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye. Kontrol. Ali Himmet Berki. İstanbul: Hikmet yayınları, 1982.
 • Merğinânî, Burhaneddin. el-Hidâye fî Şerhi Bidayeti’l-Mübtedî. Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabî, 1995.
 • Mevsılî, Abdullâh b. Mahmûd b. Mevdûd. el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr. İstanbul: Hikmet Neşriyat, 2012.
 • Müslim, Ebu'l-Huseyin Müslim b. Haccâc. el-Câmiu’s-Sahîh. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Bahr b. Sinan b. Dinâr. Sünen-i Nesâî. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Serahsî, Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed. el-Mebsût. Beyrut: Da-ru’l-Ma’rife, 1993.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre. Sünen-i Tirmîzî, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Araştırma Makaleleri / Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3401-7073
Author: Alpaslan Alkış (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

ISNAD Alkış, Alpaslan . "Hanefî İmamlarının Bey’ Bahsindeki Farklı İctihadları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 32 (December 2019): 51-76.