Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 86 - 90 2019-05-20

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılığı
The Moral Sensitivity of Nursing and Midwifery Students

Pervin Şahiner [1] , Belgin Babadağlı [2] , Nermin Ersoy [3]

69 90

Amaç: Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan tüm hemşirelik ve ebelik birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ahlaki duyarlılık düzeylerini belirlemek hedeflenmiştir.

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma evrenini Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, ebelik ve hemşirelik birinci ve dördüncü sınıfta okumakta olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile Kim Lutzen tarafından geliştirilen ve Rhonda W. Comrie’nin hemşirelik öğrencileri için uyarlanan, Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği 2015 yılında Yılmaz Şahin ve ark. tarafından yapılan ‘hemşirelik öğrencilerinde ahlaki duyarlılık ölçeği’ kullanılmıştır. Uygulamadan elde edilen veriler SPSS 20 programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Uygulamadan elde edilen değer 4,75 bulunmuş olup, öğrencilerin etik açıdan orta düzeyde oldukları gösterilmiştir Kadınların kişiler arası oryantasyon puanı erkeklere göre daha yüksek iken, etik ikilem deneyim puanı erkeklerde kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Ebelik son sınıf öğrencilerinin kişiler arası oryantasyon puanı hemşirelik son sınıf öğrencilerine göre daha düşük bulunmuştur. Birinci sınıflarda ise hemşirelik öğrencileri daha fazla etik ikilem deneyimlemişler ve daha yardımsever bulunmuşlardır.

Sonuç: Öğrencilerin ahlaki duyarlılık puanının orta düzeyde olması etik ikilemlerin farkında olamamaları ihtimalini düşündürmektedir. Bu nedenle eğitimleri sırasında etik ikilem, etik ikilemle karşılaştığında karar verebilme mekanizmaları, rol ve sorumlulukları konusunda daha bilinçli hale getirilmelidirler.

Objective: In this study, it is aimed to determine the moral sensitivity levels of all nursing and midwifery students who are studying in first and fourth grade students in a faculty of health sciences at Kocaeli University.

Methods: This study is a descriptive study. The research population was composed of students studying in the first and fourth year of midwifery and nursing at Kocaeli University. 'Sociodemographic characteristics of the students' developed by researchers, the scala developed by Kim Lutzen and adapted by Rhonda W. Comrie's for nursing students, Turkish validity and reliability was done in 2015 by Yılmaz Şahin et al “ The moral sensitivity scale” was used. The data obtained from the application were evaluated in the SPSS 20 program.

Results: The average value of the moral sensitivity scale was found to be 4.75, indicating that they were neither ethically sensitive nor insensitive. While the score of orientation of women was higher than that of men, the score of ethical dilemma was higher in males than females. The interpersonal orientation score of the midwifery senior students was found lower than the nursing senior students. In the first grade, nursing students experienced more ethical dilemmas and were found helpful.

Conclusion: The neutrality of the students' moral sensitivity score suggests the possibility of not being aware of the ethical dilemmas. For this reason, the ethical dilemma during their training should be made more aware of their decision-making mechanisms, roles and responsibilities when compared with ethical dilemmas.

 • Lützen K, Dahlqvist V, Eriksson S, et al. Developing the concept of moral sensitivity in health care practice. Nurs Ethics. 2006;13(2):187-96. doi:10.1191/0969733006ne837oa
 • Külahoğlu, S. Ahlak: En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu. Cumhuriyet Akdemi. 2017;6;10.
 • Borhani B, Abbaszadeh A, Hoseinabadi-Farahani MJ. Moral sensitivity and its dimension in Iranian nursing students. J Med Ethics Hist Med. 2016; 9(19) :1-7.
 • Hill C. The relationship of ethics education to moral sensitivitiy and moral reasoning of students in baccalaureate nursing programs of South Korea. 2011; s: 1-166. https://cdr,lib,unc,edu/indexablecontent/uuid:07d0f248-f51a-4219-b8b6-ba5365928f3a . Erişim tarihi:04.06.2018.
 • Shahvali EA, Mohammadzadeh H, Hazaryan M et al. Investigating the relationship between nurses’ moral sensitivity. Eurasian J Anal Chem.2018;13(3):1-7. doi: 10,20933/ejac/85009 .
 • Ahn SH, Yeom HA. Moral sensivity and critical thinking disposition of nursing students in Korea. Int J Nurs Pract. 2014;20(5):482-489. doi:10.1111/ijn.12185.
 • Akbaş M. Hemşirelik Eğitiminde Etik [Doktora tez]. Adana: Çukurova Üniversitesi; 2010.
 • Park M, Kjervik D, Crandell J, et al. The relationship of ethics education to moral sensitivity and moral teasoning skills of nursing students. Nurs Ethics. 2012;19(4):568-580. doi:10.1177/0969733011433922.
 • Salar A R, Zare S, Sharifzadeh E. The survey of nursing students’ ethical sensitivity. Biol Med. 2016;8(5):1-4. doi:10.4172/0974-8369.1000311
 • Kılıç Akça N, Şimşek N, Efe Arslan D, Şentürk S, Akça D. Moral sensitivity among senior nursing students in Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2017;10(2):1031.
 • Aydın Y, Dikmen Y, Kalkan SC. Ebelik Öğrencilerinin hasta bakım uygulamalarında etik duyarlılıkların incelenmesi. J Contemp Med. 2017;7(2):168-174.
 • Karaca T. Hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıklarının incelenmesi. HSP.2018;5(1):24-30.
 • Yılmaz Şahin S, İyigün E, Açıkel C. Validity and reability of a Turkish version of the modified moral sensitivity questionnaire fors student nurses. Ethics & Behavior. 2015;25(4):351-359.
 • Comrie RW. An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity. Nurs Ethics. 2012;19(1):116-127. doi:10.1177/0969733011411399
 • Tuvesseon H, Lützen K. Demographic factors associated with moral sensitivity among nursing students. Nurs Ethics. 2017;24(7):847-855. doi:10.1177/0969733015626602.
 • Karaca T, Yalvaç S. Ebelik öğrencilerinin etik duyarlılığının incelenmesi. JACSD. 2016;6:48-62. doi: 10.17367/JACSD.2016619470
 • Lee HL, Huang SH, Huan CM. Evaluating the effect of three teaching strategies on student nurses moral sensitivity. Nurs Ethics. 2017;24(6):732-743.doi:10.1177/0969733015623095.
 • Kim YS, Park JW, Son YJ, et al. Moral self concept and ethical sensitivity. J Korean Acad Nurs. 2002;32(7):1072-1078.
 • Yeom H A, Ahn SH, Kim SJ. Effects of ethics education on moral sensitivity of nursing students. Nurs Ethics. 2017:24(6):644-652. doi:10.1177/0969733015622060
 • Kim YS, Park JH, Han S-S. Differences in moral judgment between nursing students and qualified nurses. Nurs Ethics. 2007;14(3):309-19. doi:10.1177/0969733007075865
 • Ertuğ N, Aktaş D, Faydalı S, Yalçın O. Ethical sensitivity and related factors of nurses working in the hospital settıngs. Acta Bioeth. 2014;20(2):265-270. doi:10.4067/S1726-569X2014000200014
 • Erdil F, Korkmaz F. Ethical problems observed by student nurses. Nurs Ethics. 2009;16(5):589-59. doi:10.1177/0969733009106651.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date May 2019
Journal Section Original Article | Midwifery & Nursing
Authors

Orcid: 0000-0001-8864-8802
Author: Pervin Şahiner (Primary Author)
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8883-0118
Author: Belgin Babadağlı
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1292-3318
Author: Nermin Ersoy
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 20, 2019