Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 81 - 85 2019-05-20

Effect of Smart Phone Addiction Levels of Nursing Students on Their Communication Skills
Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İletişim Becerilerine Etkisi

Kamile Kırca [1] , Sevinç Kutlutürkan [2]

97 151

Objective: This study was aimed to determine the effect of smartphone addiction levels of nursing students on communication skills.

Methods: This study was carried out using a descriptive design with nursing students (n=279) between April and May 2017. The data was obtained using “The Personal Information Form”, “The Smart Phone Addiction Scale Short Form”, and “The Communication Skills Assessment Scale”. Percentage, mean, standard deviation, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test, Pearson correlation analysis were used for statistical analysis.

Results: Age of 71% of nursing students is 21 or more and 96.2% of them use internet and 95.3% of them have access to internet daily. 92.1% of these students have access to internet via smart phone. The average score of the Students' Smart Phone Addiction Scale Short Form is 30.43±11.08 and the average of Communication Skills Assessment Scale is 71.38±16.59. There is a negative and statistically significant relationship between students' communication skills and smart phone usage levels (r=-0.162; p<0.01).

Conclusion: As the smart phone addiction levels of nursing students increase, their communication skills decrease. It may be advisable to evaluate smartphone use in terms of effective use in education and communication in daily life.

Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin iletişim becerilerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma hemşirelik öğrencileri (n=279) ile Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu”, “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak elde edildi. İstatistiki analizlerde yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %71’i 21 yaş ve üzeri, %96,2’si internet kullanmakta ve %95,3’ü günlük internet erişimi sağlamaktadır. Bu öğrencilerin %92,1’i internet erişimini akıllı telefon aracılığıyla sağlamaktadır. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu puan ortalaması 30,43±11,08 ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 71,38±16,59’dır. Öğrencilerin iletişim becerileri ve akıllı telefon kullanım düzeyleri arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r=-0,162; p<0,01).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri arttıkça iletişim becerileri azalmaktadır. Akıllı telefon kullanımının günlük yaşamda eğitimde ve iletişimde etkin kullanımı açısından değerlendirilmesi önerilebilir.

 • Kwon M, Lee JY, Won WY, et al. Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PloS One. 2013;8(2):e56936. doi:10.1371/journal.pone.0056936.
 • Noyan CO, Enez Darçın A, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2015;16:73-81. doi:10.5455/apd.176101.
 • Samaha H, Hawi HS. Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance and satisfaction with life. Computers Human Behavior. 2016;57:321-325. doi:10.1016/j.chb.2015.12.045.
 • Wu AM, Cheung VI, Ku L, Hung EP. Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. J Behav Addict. 2013;2(3):160-6. doi:10.1556/JBA.2.2013.006.
 • Minaz A, Bozkurt ÖÇ. Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;9(21):268-286. doi:10.20875/makusobed.306903.
 • Çobaner AA, Işık T. Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması. TJOB. 2014;1(1):137-148. doi:10.5505/tjob.2014.86580.
 • Kourkouta L, Papathanasioun L. Comminication in nursing. Materia Socio Medica. 2014;26(1):65-67. doi:10.5455/msm.2014.26.65-67.
 • Ennis G, Happell B, Reid-Searl K. The importance of communication for clinical leaders in mental health nursing: The perspective of nurses working in mental health. Issues Ment Health Nurs. 2013;34:814-819. doi:10.3109/01612840.2013.829539.
 • Ferreira M, Silva D, Pires A, Sousa M, Nascimento M, Calheiros N. Clinical skills and communication in nursing students. icH&Hpsy 2016: 2nd International Conference on Health and Health Psychology. ISSN:2357-1330;51-60. doi:10.15405/epsbs.2016.07.02.5.
 • Bach S, Grant A. Communication and Interpersonal Skills for Nurses. Learning Matters, Exeter, 2009
 • Arifoğlu B, Razı GS. Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin empati ve iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı puanı arasındaki ilişki. DEUHYO ED. 2011;4(1):7-11.
 • Schoenthaler A, Chaplin WF, Allegrante JP, et al. Provider communication affects medication adherence in hypertensive African Americans. Patient Educ Couns. 2009;75:185-191. doi:10.1016/j.pec.2008.09.018.
 • Kwon M, Kim DJ, Cho H, Yang S. The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS One. 2013;8(12):e83558. doi:10.1371/journal.pone.0083558.
 • Korkut F. İletişim becerilerini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 1996;2:18-23.
 • Soni R, Upadhyay R, Jain M. Prevalence of smart phone addiction, sleep quality and associated behaviour problems in adolescents. IJRMS. 2017;5:515-519. doi:10.18203/2320-6012.ijrms20170142.
 • Pearson C, Hussain Z. Smartphone addiction and associated psychological factors. Addicta: The Turkish Journal of Addictions. 2016;3:193-207. doi:10.15805/addicta.2016.3.0103.
 • Kung YM, Oh S. Characteristics of nurses who use social media. Comput Inform Nurs. 2014;32(2):64-72. doi:10.1097/CIN.0000000000000033.
 • Can S. İletişim eğitiminde akademi ve sektör beklentileri üzerine bir araştırma. Humanities Sciences. 2018;13(3):57-73. doi:10.12739/NWSA.2018.13.3.4C0225.
 • Aktaş H, Yılmaz N. Üniversite gençlerinin yalnızlık ve utangaçlık unsurları açısından akıllı telefon bağımlılığı. IJSSER. 2017;3:85-100. doi:10.24289/ijsser.283590.
 • Griffiths MD. A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use. 2005;10:191-197. doi:10.1080/14659890500114359.
 • Kuss DR, Griffiths MD. Online social networking and addiction: A review of the psychological literature. IJERPH. 2011;8:3528-3552. doi:10.3390/ijerph8093528.
 • Söğüt S, Cangöl E, Dinç A. Hemşirelik öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesi. Researcher: Social Science Studies. 2018;6(2):272-280.
 • Kıssal A, Kaya M, Koç M. Hemşirelik ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bil Derg. 2016;3:134-141.
 • Kahyaoglu Sut H, Kurt S, Uzal O, Ozdilek S. Effects of smartphone addiction level on social and educational life in health sciences students. Euras J Fam Med 2016;5(1):13-9.
 • Thulin E, Vilhelmson B. Mobiles everywhere: youth, the mobile phone and changes in everyday practice. Young: Nordic Journal of Youth Research. 2007;15:235-25. doi:10.1177/110330880701500302.
 • Yıldırım K, Yaşar Ö, Duru M. Öğretmen ve öğrenci görüşleri temelinde akıllı telefonların eğitim öğretim ortamlarında kullanılmasının ve etkilerinin incelenmesi. IJEST. 2016;2:72-84.
Primary Language tr
Subjects Behavioral Sciences, Nursing
Published Date May 2019
Journal Section Original Article | Midwifery & Nursing
Authors

Orcid: 0000-0001-7019-6107
Author: Kamile Kırca (Primary Author)
Institution: Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3230-0775
Author: Sevinç Kutlutürkan
Institution: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 20, 2019