Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 24 - 37 2017-03-01

HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ

Savaşkan Cem BAHADIR [1]

463 1978

Nefisin terbiye edilmesi tasavvufî düşünce içerisinde olmazsa olmaz bir kavram olarak göze çarpmaktadır. Nefis terbiyesi, aynı zamanda sâlikin Allah’a ulaşma aşamasındaki en büyük imtihanlardan birisidir. Allah’a ulaşarak kendini O’nun varlığında yok etmek anlamına gelen fenâ fillah aşamasına gelebilmek de nefisin terbiye edilmesiyle mümkündür. Seyr ü sülûk olarak da tanımlanan bu nefis terbiyesi sadece felsefî olarak değil aynı zamanda bu yola kendini vermiş insanların hayatlarını da doğrudan etkilemesi sebebiyle önemlidir. Seyr ü sülûk sadece bir tanımdan ibaret değildir, bu kavram aynı zamanda manevî bir eğitim biçimidir. Çünkü dervişin, hayatı boyunca yapacağı iş, ibadet, zikir, insanlar arası ilişkiler vb. bu kavram etrafında şekillenmektedir. Hazırlanan çalışmaya konu olan Hayâlî Bey’e ait gazel, içerisinde bulunan fakr, fenâ, riyazet ve terk gibi kavramlar sebebiyle nefis terbiyesi ve dolayısıyla seyr ü sülûk konusunda zengin çağrışımlar barındırmaktadır. Çalışmanın amacı nefis terbiyesi/seyr ü sülûk konusu etrafında gazelde yer alan fenâ, riyâzet, çile gibi kavramlara ve onların tasavvufî ıstılah içindeki yerine dikkat çekerek gazeli açıklamaya çalışmaktır.

 

Seyr ü sülûk, Hayâlî Bey, gazel, nefs, tasavvuf
  • Ateş, Zeynep Şenda (2007). Osman Hulusi Ateş ve Seyr u Sülûk Metodu. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Cebecioğlu, Ethem (2009). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yayınları.
  • Ceyhan, Semih (2011). “Osmanlı Tâcnâme Literatürüne Göre Derviş Tacı ve Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Cevâhir-i Tâc-ı Hilâfet Risâlesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, S.25 s. 113-172.
  • Dağlar, Abdülkadir (2007). “Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi”, Turkish Studies, Vol. 2/4 Fall, 2007, s. 308-320.
  • Demirdaş, Öncel (2011). “Riyazet Eğitimi İle Gerçekleşen Manevî Olgunluk”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 11, S. 1, s. 79-90.
  • Demirel, Şener (2003). “16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hayreti’nin Devriyye Benzeri Bir Gazeli’nin Açıklaması” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 13, S.1, s. 89- 100.
  • Eraslan, Kemal (1976). Yesevî’nin Fakr-nâme’si, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, s.45-134.
  • Gölpınarlı, Abdülbaki (1963). Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
  • Gölpınarlı, Abdülbaki (1977). Tasavvuf'tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri,
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Savaşkan Cem BAHADIR
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { littera284629, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {Bahir SELÇUK}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {24 - 37}, doi = {}, title = {HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ}, key = {cite}, author = {BAHADIR, Savaşkan Cem} }
APA BAHADIR, S . (2017). HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 3 (1), 24-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/littera/issue/27887/284629
MLA BAHADIR, S . "HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017): 24-37 <http://dergipark.org.tr/littera/issue/27887/284629>
Chicago BAHADIR, S . "HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ AU - Savaşkan Cem BAHADIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-892X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ %A Savaşkan Cem BAHADIR %T HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ %D 2017 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD BAHADIR, Savaşkan Cem . "HAYÂLÎ BEY’İN SEYR Ü SÜLÛKU ÇAĞRIŞTIRAN BİR GAZELİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 / 1 (March 2017): 24-37.