Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 867 - 881 2018-12-27

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BAŞINDA EĞİTİMDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN KARİYER HEDEFLERİNE ETKİSİ: MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
EFFECTS OF LEVEL OF SATISFACTION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS ON CAREER TARGETS FROM ON THE JOB TRAİNİNG: A RESEARCH ON STUDENTS IN ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT DEPARTMENT

Osman TUĞAY [1] , Adile AKTAR [2]

62 206

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamında işletmeler etkinlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmak, rakipleri üzerinde rekabet üstünlüğü sağlamak gibi amaçlarla daha yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetlerle piyasaya sunmak durumundadırlar. Bu noktada muhasebe hem bir bilim dalı hem de bir meslek olarak önem kazanmaktadır. Muhasebenin önemindeki bu artış bu alanda çalışanların eğitimli ve nitelikli olmalarını gerekli kılmaktadır.

Muhasebe eğitiminin amacına ulaşabilmesi ve işletmelerin nitelikli çalışan istihdam etme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için öğrencilere teorik bilgiler yanında uygulamaya yönelik tecrübeleri elde edebilecekleri olanakların da sağlanması gerekmektedir. Bu sebeplerle öğrencilerin iş hayatına adaptasyon sağlanmaları ve mesleki tecrübe edinmeleri açısından iş başında eğitim, muhasebe eğitimi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Bu çalışmanın amacı, Muhasebe ve Finansal Yönetim öğrencilerinin muhasebe sektöründen kariyer konusundaki istek ve beklentileri ile iş başı eğitimden elde ettikleri tecrübelerin bu istek ve beklentileri üzerine etkilerini tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak işbaşında eğitim sürecini tamamlamış 139 adet öğrenci üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin almış oldukları muhasebe eğitiminden ve işbaşında eğitim sürecinden memnun oldukları, işbaşında eğitim sonrası muhasebecilik mesleğini icra etme isteklerinin arttığı tespit edilmiştir.

In an increasingly competitive environment with globalization, companies need to deliver higher quality products and services to the market with lower costs, with the goal of achieving operational efficiency and productivity targets and providing competitive advantage over competitors. At this point, accounting is gaining importance both as a discipline and as a profession. This increase in the importance of accountability requires that the staff in this field be trained and qualified.

In order to accounting education to be able to achieve its goal and to meet the needs of employing qualified employees, it is necessary to provide students with the opportunity to gain practical experience as well as theoretical knowledge. For this reason internship has an important place in accounting education in terms of adaptation of students to their work life and professional experience.

This study’s aim is to determine Accounting and Financial Management students' needs and expectations in the career of the accounting sector and the experiences they have gained on the job training and their effects on expectations and expectations. For this purpose, a survey has been conducted on 139 students who completed  on the job training period. As a result of the research, it is determined that the students who participated in the survey were satisfied with the accounting education and on the job training process, and that they had increased their desire to perform the post-training accountancy profession.

 • ACAR, D. ve TUĞAY, O. (2007). Üniversite Sanayi İşbirliği Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin KOBİ’lerde İşbaşında eğitim Olanakları: Burdur’da Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi,12(1), 1-12.
 • ÇALIK, T. ve EREŞ, F. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar, İlkeler, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • ÇETİN, Ş. (2005). Öğrenci İşbaşında Eğitimlerinde Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 153-169.
 • ÇETİN, F., AŞKIN, A. ve KAYGIN, B. (2017), Üniversite Sanayi İşbirliği İşbaşi Eğitim Modeli Uygulama Örneği, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19 (2): 153-159
 • DEMİR, B. (2015). Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminde Stajın Önemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 76-80.
 • DEMİRDAĞ, Ş. ve ÇELİKKANAT, N. (2017). Ortaöğretim Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Stajlarından Sağladığı İş Tatmini ve Kariyer Beklentilerine Muhtemel Etkileri, The Journal of Academic Social Science Studies, 62, 429-441.
 • GÜRDOĞAN, A. ve ATABEY, S. (2015). Öğrencilerin Meslek İşbaşında eğitimından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 91-113.
 • HELHEL, Y, ve ÜNAL, G. (2009). Muhasebe Programı Öğrencilerinin Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya.
 • KAPLANOĞLU, E. (2014). Muhasebe Stajyerlerinin Meslek Mensuplarından ve Meslek Örgütlerinden Beklentileri: Manisa İli Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 265- 284.
 • KUSLUVAN, S. ve KUSLUVAN, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working İn The Tourism İndustry in Turkey, Tourism Management, 251-269.
 • LEİBOWITA, Z.B., FARREN, C., KAYE, B.L. (1986). Designing Career Development Systems, San Francisco: Jossey- Bass Publishers.
 • ÖZSAYAR, B. (2008). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Stajların Mesleki Gelişimlerine Etkileri, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • TÜRKAY, O. ve YAĞCI, K. (2007). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Okulda ve Turizm Sektöründe “Öğrenme”lerinin Sektörden Ayrılma Eğilimlerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(4), 219-346.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8733-7471
Author: Osman TUĞAY (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7632-4552
Author: Adile AKTAR
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


APA TUĞAY, O , AKTAR, A . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BAŞINDA EĞİTİMDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN KARİYER HEDEFLERİNE ETKİSİ: MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 867-881. DOI: 10.30798/makuiibf.442989