Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 632 - 644 2018-12-27

AKDENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDE KURUMSAL YAPININ TURİZME ETKİLERİNİN ANALİZİ
AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE ON TOURISM IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES

Seyfettin ARTAN [1] , Pınar HAYALOĞLU [2] , Selim Koray DEMİREL [3]

57 235

Kurumsal iktisat literatürü, kapsayıcı kurumların ülkede hemen hemen tüm sektörlerde etkinliği arttırarak ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ileri sürmektedir. Kurumsal yapı, beraberinde getirdiği güven ortamı ve teşvikler sayesinde turizm sektörü üzerinde de etkili olmaktadır. Bu bağlamda turizmin belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, ekonomik ve sosyal faktörler üzerine çok sayıda çalışma yapıldığını ancak turizmin kurumsal belirleyicileri ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkede ekonomik ve kurumsal faktörler ile turizm arasındaki nedensellik ilişkilerini 1995-2015 yıllarını kapsayan dönemde Konya (2006) panel nedensellik analiz yöntemini kullanarak araştırmaktadır. Kurumsal yapının göstergesi olarak yolsuzluk ve demokratik hesap verebilirlik değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar, kurumsal faktörlerden turizme doğru bir nedensellik ilişkisini ortaya koymaktadır.

Institutional economics literature suggests that inclusive institutions encourage economic growth by increasing efficiency in almost all sectors of the economy. Institutional structure also has effects on the tourism sector due to the confidential environment and incentives it brings. In this context, when studies on determinants of tourism are examined, it is remarkable that there are a number of studies on economic and social factors, but that there are limited studies about institutional determinants of tourism. This study investigates the causal relationships between institutional factors and tourism sector in nine Mediterranean coastal countries also including Turkey for the period of 1995-2015 by using Konya (2006) panel causality analysis. The results of the study using variables of corruption and democratic accountability as indicative of institutional structure reveal causal relations between tourism and institutional factors.

 • AKTER, H., AKHTAR, S., ALİ, S. (2017), Tourism demand in Bangladesh: Gravity model analysis, Tourism, 65(3), 346-360.
 • ARANA, J.E., LEON, C.J. (2008), The Impact of Terrorism on Tourism Demand, Annals of Tourism Research, 35 (2), 299-315.
 • BALLİ, F., BALLİ, H. O., ROSMY, J. L. (2016), The Impacts of Immigrants and Institutions on Bilateral Tourism Flows, Tourism Management, 52, 221-229.
 • DAS, J., DİRİENZO, C. (2010), Tourism Competitiveness and Corruption: A Cross-Country Analysis, Tourism Economics, 16(3), 477-492.
 • DEMİR, E. GÖZGÖR, G. (2017), What about Relative Corruption? The Impact of the Relative Corruption on the Inbound Tourism to Turkey, International Journal of Tourism Research, 19(3), 358-366.
 • DRAKOS, K., KUTAN, A.M. (2003), Regional Effects of Terrorism on Tourism in Three Mediterranean Countries, Journal of Conflict Resolution, 47(5), 621-641.
 • FLETCHER, J., MORAKABATI, Y. (2008), Tourism activity, terrorism and political instability within the commonwealth: The cases of Fiji and Kenya, International Journal of Tourism Research, 10(6), 537-556.
 • KÓNYA, L. (2006), Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach, Economic Modelling, 23, 978-992.
 • KUO, H-I., CHEN, C-C; TSENG, W-C., JU, L-F., HUANG, B-W. (2008), Assessing Impacts of SARS and Avian Flu on International Tourism Demand to Asia, Tourism Management, 29, 917-928.
 • LAU, T. S. C., VE HAZARI, B. R. (2011), Corruption and Tourism. B. R. Hazari, R. Hoshmand içinde, Trade and Welfare: Theoretical and Empirical Issues (s. 159–170). New York: Nova.
 • LIM, C. (1999), Tourism Demand in Bangladesh: Gravity Model Analysis, Journal of Travel Research, 37, 273-284.
 • LV, Z., XU, T. (2016), A Panel Data Quantile Regression Analysis of the Impact of Corruption on Tourism, Current Issues in Tourism, July, 1-14.
 • MUZINDUTSI, P.F., MANALIYO, J.C. (2016), Effect of Political Risk Shocks on Tourism Revenue in South Africa: Time Series Analysis, International Journal of Business and Management Studies, 8(2), 169-186.
 • NAZLIOĞLU, Ş. (2010), Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.
 • PESARAN, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Camb-ridge Working Papers in Economics No. 1229. 28 Mayıs 2018 Tarihinde https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/446
 • PESARAN, M. H. (2007), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • PESARAN, M. H., YAMAGATA, T. (2008), Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • POPRAWE, M. (2015), A Panel Data Analysis of the Effect of Corruption on Tourism, Applied Economics, 47(23), 2399-2412.
 • SAHA, S., YAP, G. (2015), Corruption and Tourism: An Empirical Investigation in a Non-linear Framework, International Journal of Tourism Research, 17(3), 272-281.
 • SAHA, S., SU, J.J., CAMPBELL, N. (2017), Does Political and Economic Freedom Matter for Inbound Tourism? A Cross-National Panel Data Estimation, Journal of Travel Research, 56(2), 221-234.
 • SANTANA-GALLEGO, M., ROSSELLÓ-NADAL, J., FOURIE, J. (2016), The Effects of Terrorism, Crime and Corruption on Tourism. Economic Research Southern Africa (ERSA) Working Paper 595. 29 Mayıs 2018 Tarihinde https://ideas.rep ec.org/p/rza/wpaper/595.html
 • SEETARAM, N. (2012), Immigration and International Inbound Tourism: Empirical Evidence from Australia, Tourism Management, 33, 1535-1543.
 • STEYN, R., VAN VUUREN, O. J. (2016), The Relationship between Quality of Governance and Foreign Tourist Numbers, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 5 (4), 1-10.
 • SWAMY, P. A. V. B. (1970), Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model, Econometrica, 38(2), 311-323.
 • ULUSLARARASI ÜLKE RİSK REHBERİ (2018), International Country Risk Guide (ICRG) Political Risk Services, 1 Haziran 2018 Tarihinde https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide/
 • VOGT, M.V. (2008), Determinants of the Demand for US Exports and Imports of Tourism, Applied Economics, 40(6), 667-672.
 • WANG, Y-S. (2009), The Impact of Crisis Events and Macroeconomic Activity on Taiwan’s International Inbound Tourism Demand, Tourism Management, 30, 75-82.World Bank (2018), DataBank, World Development Indicators. 1 Haziran 2018 Tarihinde https://data.worldbank.org/products/wdi
 • YONG, E-L. (2014), Innovation, Tourism Demand and Inflation: Evidence from 14 European Countries, Journal of Economics, Business and Management, 2(3), 191-195.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4310-550X
Author: Seyfettin ARTAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7181-8801
Author: Pınar HAYALOĞLU

Orcid: 0000-0003-3051-8700
Author: Selim Koray DEMİREL

Dates

Publication Date: December 27, 2018

APA ARTAN, S , HAYALOĞLU, P , DEMİREL, S . (2018). AKDENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDE KURUMSAL YAPININ TURİZME ETKİLERİNİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 632-644. DOI: 10.30798/makuiibf.444768