Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 106 - 123 2014-08-05

Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation

Betül AKAN [1]

298 819

Ülkelerin gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için nitelikli işgücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesi ise eğitim ve öğretimin kalitesi, öğretim üyelerinin özellikle kendi alanları ile ilgili bilgi donanımına sahip olması ve fiziki koşulların sağlanması sonucunda gerçekleşebilmektedir. Öğrencilerin bu koşullardan memnun olup olmadıklarının ölçülmesi de toplam kalitenin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Namık Kemal Üniversitesine bağlı Hayrabolu Meslek Yüksekokulunda sosyal bilimler ile ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Öğrencilerin memnuniyetlerini belirlemek için akademik personel ve danışmanlık, eğitim ve öğretim, fiziksel koşullar gibi başlıklar altında yer alan ifadeler anket tekniği kullanılarak öğrencilere yöneltilmiştir. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testleri ile Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Öğrenim görülen bölümler arasında memnuniyet düzeylerinde farklılıklar olduğu görülmüş ve araştırmanın sonucunda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu konularla ilgili öneriler sunulmuştur.

Yükseköğretim; Yüksekokul; Öğrenci Memnuniyeti; Kalite; Toplam Kalite Yönetimi
 • Altunışık, Remzi-Coşkun, Recai-Bayraktaroğlu, Serkan-Yıldırım, Engin (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 7. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Baykara, Süleyman (1999),.Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi’nin Uygulanabilirliği ve Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Deming, W. Edwards (1981), “Improvement of Qualityand Productivity Through Action by Management”, National Productivity Review (pre-1986), ABI/INFORM Global, December, Cilt:1, Sayı:1, (12-22).
 • Edwards, David (1991), “Total Quality Management in HigherEducation”, Management Services, ABI/INFORM Global, December, Cilt:35, Sayı:12, (18-20).
 • Ekinci, C. Ergin-Berrin Burgaz (2007), “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, (120-134).
 • Gülcan Yaprak-Yeşim Kuştepeli-Ceyhan Aldemir (2002),“Yüksek Öğretim’de Öğrenci Doyumu: Kurumsal Bir Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:7, Sayı:1, (99-114).
 • Hodgkinson, Myra-Mike Kelly (2007), “Quality Management and Enhancement Processesin UK Business Schools: A Review”, QualityAssurance in Education, Cilt: 15, Sayı:1, (77-99).
 • Hoyer, Robert W.-Brooke B. Y. Hoyer (2001), “What is Quality?”,QualityProgress, ABI/INFORM , July, Cilt:34, Sayı:7, (52-62).
 • İçli, Gülnür-Burcu Vural (2010), “Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları Çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Memnuniyet Araştırması”, Marmara Üniversitesi İ.B.B.F. Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı 1, (335-349).
 • Kalaycı, Şeref (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Kantoğlu, Barış-Orhan Torkul-Remzi Altunışık (2013), “E-öğrenmede Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Model Önerisi”, Business and Economics Research Journal, Cilt:4, Sayı: 1, (121-141).
 • Karahan, Mehmet (2013), “Yükseköğretim Kurumları Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Malatya MYO Uygulaması”, Dicle Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:3, (1-9).
 • Montano, Carl B.-Gleen H. Utter (1999), “Total Quality Management In Higher Education”, Quality Progress, ABI/INFORM, August, Cilt:32, Sayı:8, (52-59)
 • Namık Kemal Üniversitesi, AKTS ve TYYÇ Kataloğu, http://bilgipaketi.nku.edu.tr/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/0/s/5467/5970, (10.01.2014).
 • Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, http://hayrabolumyo.nku.edu.tr/AnaSayfa/0/s/419/722, (10.01.2014).
 • Sökmen, Alptekin (2011), “Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma”, işletme Araştırmaları Dergisi, 3 (4), (66-79).
 • Şahin, Ali, E. (2009), “Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) ile Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, (106122).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Betül AKAN

Bibtex @ { makusobed206800, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {106 - 123}, doi = {10.20875/sb.23291}, title = {Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation}, key = {cite}, author = {AKAN, Betül} }
APA AKAN, B . (2014). Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 106-123. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206800
MLA AKAN, B . "Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 106-123 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206800>
Chicago AKAN, B . "Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 106-123
RIS TY - JOUR T1 - Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation AU - Betül AKAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 123 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation %A Betül AKAN %T Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD AKAN, Betül . "Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması - Student Satisfaction Within The Framework Of Total Quality Management: An Application Of Namık Kemal University Hayrabolu Vocation". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 106-123.