Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 179 - 198 2014-08-05

Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case

İsmail CEYHAN [1] , Mehmet APAN [2]

446 804

AMOS; COSO; Faktör Analizi; İç Kontrol; Yapısal Eşitlik Modeli
 • Akgül, Aziz ve Osman Çevik, (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara.
 • Aksoy, Tamer, (2005), “Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi”, Mali Çözüm, 73; 168-202.
 • Altunışık, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM, Engin, (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Arens, Alvin A. ve Loebbecke, James K., (1997), Auditing: An Integrated Approach, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Atmaca, Metin, (2012), “Muhasebe Skandallarının Önlenmesinde İç Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, XIV, S I; 191-205.
 • Aydın, Berna, Z., (2007), “Faktör Analizi Yardımıyla Performans Ölçütlerinin Boyutlarının Ortaya Konulması”, 8. Türkiye Ekonometri Ve İstatistik Kongresi 24-25 Mayıs– İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Bakkal, Hakan ve KASIMOĞLU, Alper, (2012), “İç Kontrol Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış COSO Ve COCO Modeli”, Mevzuat Dergisi, , 15, 178; 1-14.
 • Bayraktaroğlu, Serkan, Uluköy, Metin ve Akçi, Yavuz (2014), “Kurumsal Kaynak Planlaması Başarısının Firmaların Algılanan ve Ölçülen Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Uygulaması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12, Sayı: 23; 277-299.
 • Bayram, Nuran, (2010), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Bumko, http://kontrol.bumko.gov.tr/TR,2185/coso-hakkinda.html, 04.03.2014 itibariyle.
 • Doyrangöl, Nuran, Cömert, (2007), “İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi”, Türkiye’de Muhasebe Denetim Alanında Yayınlanan Araştırmalar (1995!2005) ve Seçme Yazılar içinde, Der.: Uzay Ş., Selimoğlu S. K., İSMMMO:82, İstanbul, 301!311.
 • Egesoy, Aylin ve Uray, Nimet, (2009), “Teknoloji Tabanlı Etkileşimlerin Servis Sağlayıcı-Müşteri İlişkilerine Olan Değiştirici Etkileri”, İTÜDergisi/d, 8, 4; 49-59.
 • Göçen, Ceren, Ayça, (2010), “Kurumsal Yönetim, İç Kontrol Ve Bağımsız Denetim: Parmalat Vakası”, Mali Çözüm, 97; 107-129.
 • Gursoy, Doğan ve Gavcar, Erdoğan, (2003), “International Leisure Tourists’ Involvement Profile”, Annals of Tourism Research, 30 (4); 906-926.
 • Haftacı, Vasfi, (2011), Muhasebe Denetimi, Umuttepe Yayınları, 2.Baskı, Kocaeli. http://www.maliye.gov.tr/Kontrol%20Dokmanlar/%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%C3%BCn%20Tarih %C3%A7esi.pdf [28.03.2014]
 • İbiş, Cemal ve Çatıkkaş, Özgür, (2012), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemine Genel Bakış”, Sayıştay Dergisi, 85; 95-121.
 • Kaval, Hasan, (2005), Muhasebe Denetimi, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Karagöz, Yalçın ve Kösterelioğlu, İlker, (2008), “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21; 81-98.
 • Kurt, Ganite ve Uçma, Tuğba, (2013), “COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve Güncelleme Projesinin Yenilikleri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2; 79-89.
 • Kurtuluş, Kemal ve Okumuş, Abdullah, (2006), “Fiyat algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi”, Yönetim, 53; 3-17.
 • Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kamu İç Kontrol Rehberi.
 • Meydan, Cem Harun ve ŞEŞEN, Harun, (2011), Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Özdamar, Kazım, (1999), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Patır, Sait, (2009), “Faktör Analizi İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23, 4; 69-86.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, Seri X No:22, 23.
 • Ustasüleyman, Talha ve Eyüboğlu, Kemal, (2010), “Bireylerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4, 2; 11-38.
 • Usul, Hayrettin, Titiz, İsmet ve Ateş, Burcu, A., (2011), “İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetimin Oluşumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak; 48-56.
 • Yılmaz, Veysel, Aktaş, Cengiz ve Arslan, M. S. Talha, (2009), “Müşterilerin Kredi Kartına Olan Tutumlarının Çoklu Regresyon ve Faktör Analizi İle İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 22; 127-139.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsmail CEYHAN

Author: Mehmet APAN

Bibtex @ { makusobed206813, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {179 - 198}, doi = {10.20875/sb.16236}, title = {Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case}, key = {cite}, author = {CEYHAN, İsmail and APAN, Mehmet} }
APA CEYHAN, İ , APAN, M . (2014). Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 179-198. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206813
MLA CEYHAN, İ , APAN, M . "Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 179-198 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206813>
Chicago CEYHAN, İ , APAN, M . "Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 179-198
RIS TY - JOUR T1 - Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case AU - İsmail CEYHAN , Mehmet APAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 198 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case %A İsmail CEYHAN , Mehmet APAN %T Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD CEYHAN, İsmail , APAN, Mehmet . "Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 179-198.