Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 215 - 229 2014-08-05

Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish

Himmet BÜKE [1]

287 1459

Öz

Türkçe bugün farklı lehçelere ayrılmış ve her bir lehçe bulunduğu coğrafyanın kültürel değerleriyle birlikte zenginleşmiş bir dildir. Kelime zenginliği bakımından güçlü diller sınıfında değerlendirilebilecek olan Türkçenin kelime varlığı özellikle Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra daha yakından incelenme imkânına kavuşmuştur. Çalışmamıza konu olan yalancı eşdeğer meselesi özellikle lehçeler arası metin aktarımı çalışmalarında bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. En geniş hatlarla ses bakımından aynı görünmesine rağmen anlamsal olarak farklı olan kelimeler olarak tanımlayabileceğimiz bu kelimelerin tespitine katkı sağlamak amacıyla Gagauz Türkçesi ve Türkiye Türkçesi karşılaştırılmıştır. 

Yalancı eşdeğer, Gagauz Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Türk Lehçeleri
 • Akbaba, Dilek Ergönenç (2007), “Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler”, Bilig, Sayı.42, (151-176)
 • Aksan, Doğan (1978), Anlambilimi ve Türk Anlambilimi (Ana Çizgileriyle), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
 • Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara Arat, Reşit Rahmeti (1987), “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler I, TKAE Yayınları, Ankara (59-149)
 • Baskakov, N. A. (1991), Gagauz Türkçesinin Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
 • Devellioğlu, Ferit (1998), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara
 • Ercilasun, Ahmet B. (1998), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ Yayınları, Ankara
 • Ercilasun, Ahmet B. (1997), “Lehçeler Arası Aktarma”, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, İlaveli II. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara (91-100)
 • Ercilasun, Ahmet B. (1992), “Türk Lehçelerinin Anlaşılmasında Dikkat Edilecek Noktalar”, Dil Dergisi, Sayı.5, (179-207)
 • Eren, Hasan (1968), “Gagauz Türkçesi”, Türk Ansiklopedisi, C.16, MEB Yayınları, İstanbul (110)
 • Ersoy, Feyzi (2007), “Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler”, Türkbilig, 2007/14, (60-68)
 • Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://tdk.gov.tr Hacımüftüoğlu, Halil (2006), Türkçe Kur’an Tercümelerinde Metot Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimler Ana Bilim Dalı, Ankara İlker, Ayşe (1999), “Lehçeden Lehçeye Aktarma Üzerine Bazı Düşünceler”, 3. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı , Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara (553-560)
 • Karadoğan, Ahmet (2004), “Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eşdeğerliği ve Yalancı Eşdeğer Yapılar”, V. Uluslar arası
 • Türk Dil Kurultayı Bildirileri I, 20-26 Eylül 2004, TDK Yayınları, Ankara (1591-1604)
 • Kirişçioğlu, Fatih (2006), “Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda Karşılaşılan Bazı
 • Problemler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı. 20, (21-35) Özkan, Nevzat (1996), Gagauz Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara
 • Resulov, Asker (1995), “Akraba Diller ve ‘Yalancı Eş Değerler’ Sorunu”, Türk Dili, 524 (Ağustos 1995), (916-924)
 • Tekin, Talat (1989), “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni bir Tasnifi”, Bilge, C.15, Sayı. 15, (141-168)
 • Uğurlu, Mustafa (2004), “Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği”, Bilig, Sayı.29, (29-40)
 • Zajaczkowski, Wlodzimierz (1965), “Gagauz”, Encyclopedie İslam, C.II, Leiden, (970-972)
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Himmet BÜKE

Bibtex @ { makusobed206824, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {215 - 229}, doi = {10.20875/sb.94006}, title = {Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish}, key = {cite}, author = {BÜKE, Himmet} }
APA BÜKE, H . (2014). Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 215-229. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206824
MLA BÜKE, H . "Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 215-229 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206824>
Chicago BÜKE, H . "Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 215-229
RIS TY - JOUR T1 - Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish AU - Himmet BÜKE Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 229 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish %A Himmet BÜKE %T Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD BÜKE, Himmet . "Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 215-229.