Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 99 - 116 2015-06-02

Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals

Utku ONGUN [1] , Bekir GÖVDERE [2] , Ayşe DURGUN KAYGISIZ [3]

469 1214

Bu çalışmada, kırsal turizm ile tarım turizmi, çiftlik turizmi ve ekoturizm kavramları ele alınmış ve aralarındaki ilişki ortaya konulmuştur. Burdur ilinin kırsal alanlarında yapılabilecek turizm çeşitliği hakkında bilgi verilerek, ilin kırsal turizm potansiyelinin durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Burdur’da kırsal turizmle birlikte mağara turizmi, yayla turizmi, kayak turizmi ve kuş gözlemciliği gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesi, ilin turizm gelirlerinin yükselmesi açısından önemlidir. Değişen turizm ihtiyaçlarına paralel olarak alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi sadece bölgenin kalkınmasına değil, aynı zamanda ülkenin kalkınmasına da yararlı olacağı bir gerçektir. İlin başlıca turizm sorunları ise; alternatif turizm türlerinden tam olarak yararlanamaması sonucunda turizmden yeterli düzeyde gelir elde edemeyişi ve kırsal alanlarda faaliyet gösteren mermer ocaklarının doğaya vermiş olduğu telafi edilemeyecek düzeyde tahribatların olmasıdır. Söz konusu sorunların çözümlenmesi için de, kırsal alanlarda yapılabilecek alternatif turizm türlerini hayata geçiren, yerli ve yabancı turistlere odaklanan bir turizm politikasının uygulanması gerekmektedir.

Kırsal Turizm, Burdur Turizmi, Tarım Turizmi, Çiftlik Turizmi, Ekoturizm.
 • Ahipaşaoğlu, Suavi ve Çeltek, Evrim (2006), Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Gazi Kitabevi Fersa Matbaacılık, Ankara.
 • Akça, Hasan (2004), “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Turizm”, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Yıl: 43, Sayı:513, Eylül, (61-70).
 • Akça, Hasan (2005), “Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Değerlendirilmesi”, I. Burdur Sempozyumu,16-19 Kasım, Bildiriler Cilt I, Burdur, (515-517).
 • Akça, Hasan-Esengün, Kemal-Sayılı, Murat (2001), “Kırsal Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Rolü”, Standart Dergisi, Şubat, (29-35).
 • Akova, Akgün (2013), “Gökyüzünü Sevdiren Göller”, National Geographic Traveler, Nisan, (44-52).
 • Albayrak, Aslı (2013), Alternatif Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Alpar, Özer ve Erdem, Barış (2005), “Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Çerçevesinde Burdur Yöresinde Alternatif Turizmi Geliştirme Stratejileri”, I. Burdur Sempozyumu,16-19 Kasım, Burdur, Bildiriler Cilt I, (591-599).
 • Atar, Nilgün (2005), Çaltepe Kırsal Konaklama Evleri, Turizm Haberleri. http://www.turizmhaberlericom/koseyazisi.asp?ID=98 (11.12.2014)
 • Atayeter, Yıldırım-Kanten, Selahattin-Kanten, Pelin (2013), Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi, Fakülte Kitabevi, 1. Baskı, Ekim, Isparta.
 • Avcıkurt, Cevdet ve Köroğlu, Özlem (2008), “Kırsal Turizm”, Ed. (Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt), Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (61-82).
 • Ayaz, Nurettin (2012), “Kırsal Turizm ve Paydaşları: Belediye Başkanlarının Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Ceylan, Salih (2014a), “Kaybolmakta Olan Bir Kırsal Maddi Kültür Örneği: Su Değirmenleri (Ağlasun Örneği)”, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 31,Ocak, (65-82). http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunidcd/article/view/5000013802/5000014036. (11.12.2014).
 • Ceylan, Salih (2014b), “Mamak (Çanaklı) Beldesinde (Ağlasun-Burdur) Geleneksel Yöntemlerle Sürdürülen Toprak Kap Üretiminin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 32,Temmuz, (231-242). http://edergi.atauni.edu.tr/ataunidcd/article-/view/5000013802/5000014036. (11.12.2014).
 • Çakıcı, A. Celil ve Harman, Serhat (2006), “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye’de Kuş Gözlemcilerinin Profili”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:17, Sayı.2, (161-168).
 • Çeken, Hüseyin-Dalgın, Taner-Çakır, Neşe (2012), “Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), (11-16).
 • Çeken, Hüseyin-Karadağ, Levent-Dalgın, Taner (2007). “Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), (1-14).
 • Erdoğan, Nazmiye (2003), Çevre ve (Eko)turizm, Pozitif Matbaacılık, Erk, Ankara.
 • Esengün, Kemal-Akça, Hasan-Sayılı, Murat (2002), “Dağlık ve Ormanlık Alanlarda Kırsal Turizm Faaliyeti ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma”, I.Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, 22-23 Mart, Kastamonu, (97-102).
 • European Commission (EC), (1999), Towards Quality Rural Tourism, Enterprise Directorate General, Tourism Unit, Brussels.
 • Fleischer, Aliza and Tchetchik, Anat (2005), Does Rural Tourism Benefit From Agriculture?,Tourism Management 26, (493-501). www.sciencedirect.com(15.05.2014).
 • Gürdal, Mehmet (2005), “Burdur İlinin Turizm Potansiyelinin Tanıtımı ve Turizm Amaçlı Kullanımına Yönelik Sorunları ve Çözüm Önerileri (Göller Yöresinin Doğa, Tarih ve Kültür Kenti: Burdur)”, I. Burdur Sempozyumu,16-19 Kasım, Burdur, Bildiriler Cilt I, (550-557).
 • Haldar, Piali (2007), “Rural Tourism–Challenges and Opportunities”, International Marketing Conference on Marketing & Society, 8-10 April, IIMK, (111-129).
 • Kahraman, Nuzhet ve Türkay, Oğuz (2012), Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık, Beşinci Baskı, Ankara.
 • Kan, Mustafa-Gülçubuk, Bülent-Küçükçongar, Murat (2012), “Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), (93-101).
 • Kaypak, Şafak (2012), “Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), (11-29).
 • Kiper, Tuğba (2006), Safranbolu Yörükköyü Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Morgül, Şükran Mercan (2006), Trakya Bölgesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine İlişkin Analiz: Kırklareli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Edirne.
 • Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir (2014), “Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Dergisi Bilimler, 4 (2), (51-57).
 • Özdemir Yılmaz, Gülay ve Kafa Gürol, Neşe (2012), “Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), (23-32).
 • Özgen, Işıl (2008), “Burdur ve Isparta”, Ed. (Aktaş, Gürhan), Turizm Coğrafyası, Detay Yayıncılık, Ankara, (275-292).
 • Özgüç, Nazmiye (1998), Turizm Coğrafyası Özellikler-Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Öztürk, Yüksel ve Yazıcıoğlu, İrfan (2002), “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (183-195).
 • Soykan, Füsun (1999), “Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Mart- Haziran, (67-75).
 • Soykan, Füsun (2003), “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi, 12, İzmir, (1-11).
 • Soykan, Füsun (2006), “Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Kazanılan Deneyim”, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan, (71-87).
 • Şerefoğlu, Coşkun (2009), Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü 2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Türk, Ali (2005), “Burdur İli Özelinde Doğal, Tarihsel, Arkeolojik ve Kültürel Değerlerin Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Açısından Önemi”, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım, Bildiriler Cilt I, Burdur, (476-483).
 • Uçar, Metin (2010), Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Nisan, Muğla.
 • Uçar, Metin-Çeken, Hüseyin-Ökten, Şevket (2010), Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • http://www.burdur.gov.tr/burdur-muzesi.asp (11.12.2014).
 • http://www.burdurkulturturizm.gov.tr/TR,70112/turizm-aktiviteleri.html (20.11.2014).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Utku ONGUN

Author: Bekir GÖVDERE

Author: Ayşe DURGUN KAYGISIZ

Bibtex @ { makusobed206851, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {99 - 116}, doi = {10.20875/sb.35828}, title = {Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals}, key = {cite}, author = {ONGUN, Utku and GÖVDERE, Bekir and DURGUN KAYGISIZ, Ayşe} }
APA ONGUN, U , GÖVDERE, B , DURGUN KAYGISIZ, A . (2015). Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 99-116. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206851
MLA ONGUN, U , GÖVDERE, B , DURGUN KAYGISIZ, A . "Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 99-116 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206851>
Chicago ONGUN, U , GÖVDERE, B , DURGUN KAYGISIZ, A . "Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 99-116
RIS TY - JOUR T1 - Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals AU - Utku ONGUN , Bekir GÖVDERE , Ayşe DURGUN KAYGISIZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 116 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals %A Utku ONGUN , Bekir GÖVDERE , Ayşe DURGUN KAYGISIZ %T Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD ONGUN, Utku , GÖVDERE, Bekir , DURGUN KAYGISIZ, Ayşe . "Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri-Rural Tourism Potential Evaluation Of Burdur Province: Problems and Solution Proposals". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 99-116.