Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 117 - 130 2015-06-02

İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students

Yüksel KÖKSAL [1]

498 1042

İnternet bağımlılığı, günümüz teknoloji çağının, özellikle genç nesil üzerindeki önemli sorunlarından birisidir. Uluslararası literatüre, 1996 yılında giren internet bağımlılığı kavramını anlamaya ve tanımaya yönelik pekçok çalışma yapılmıştır. Bu alandaki çalışmalarıyla iyi bilinen Kimberly S. Young’un (1998) internet bağımlılık düzeyini ölçmek amacıyla geliştirdiği ‘internet bağımlılık ölçeği’ ülkemizde de bazı araştırmalarda uygulanmıştır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ve bağımlılık düzeylerine göre internetten alışveriş ve pazarlama iletişimine yaklaşımları ki-kare ve Oneway ANOVA analiz yöntemleri kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen bulgularda, internet bağımlılık düzeyi yüksek olanların, internetten alışverişe ve bu ortamda işletmelerin pazarlama iletişimine daha açık ve ilgili oldukları saptanmıştır.

İnternet, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı, İnternetten Alışveriş
 • Akyürek S. (2011), “Çocuklarda İletişim Araçları Bağımlılığı (Anket Çalışması Teknik Raporu)”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM).
 • Algeo, J., Algeo, A. (1997), “Among the New Words”, American Speech, 72 (1) 84-96.
 • Batıgün A.D. Hasta D. (2010), “İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve Kişilerarası İlişki Tarzları Açısından bir Değerlendirmeİ, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 213-219.
 • Batıgün A.D. Kılıç N. (2011), “İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler”, Türk Psikoloji Dergisi, 26 (67), 1-10.
 • Bayraktar F. (2001), “İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Bilge F. (2012), “Bir Grup İlköğretim Öğrencisinde Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Eğilimi Değerlendirmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 96-105.
 • Bridges, E. ve Florsheim, R. (2008), “Hedonic and Utilitarian Shopping Goals: The Online Experience”, Journal of Business Research, 61, 309-314.
 • Cengiz E. Şekerkaya A. (2010), “İnternet Kullanıcılarının İnternetten Alış-Verişe Yönelik Satın Alma Karar Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Yoğunlukları Açısından Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, 9 (33), 33-49.
 • Chak K. Leung L. (2004), “Shyness and Locus of Control as Predictors of Internet Addiction and Internet Use”, Cyberpsychology & Behavior, 7 (5).
 • Chang M.K., Law S.P.M. (2008), “Factor Structure for Young’s Internet Addiction Test: A Confirmatory Study”, Computers in Human Behavior, 24, 2597–2619.
 • Chen, J.V. Chen, C.C. ve Yang, H-H. (2008), “An Empirical Evaluation of Key Factors Contributing to Internet Abuse in the Workplace”, Industrial Management & Data Systems, 108 (1), 87-106.
 • Chou C. Hsiao M-C. (2000), “Intemet Addiction, Usage, Gratification, and Pleasure Experience: the Taiwan College Students' Case”, Computer Education, 35, 65-80.
 • Clemes, M.D. Gan, C. ve Zhang, J. (2014), “An Empirical Analysis of Online Shopping Adoption in Beijing China”, Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 364-375.
 • Çelen F.K. Çelik A. Seferoğlu S.S. (2011), “Çocukların İnternet Kullanımları ve Onları Bekleyen Çevrim-İçi Riskler”, Akademik Bilişim, 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi.
 • Egger O. Rauterberg M. (1996), “Intemet Behavior and Addiction”, Zurich: Swiss Federal Institute of Technology.
 • Floros, G. Siomos, K. (2013), “The Relationship between Optimal Parenting, Internet Addiction and Motives for Social Networking in Adolescence”, Psychiatry Research, 209, 529–534.
 • Gençer, S.L. (2011), “Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İnternet Kullanım Profilleri ve Demografik Özelliklere Göre Farklılıklarının İncelenmesi”, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ISPARTA.
 • Greenfield, D.N. (1999), “Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyberfreaks and Those Who Love Them”, Oakland, CA, US: New Harbinger Publications.
 • Gürcan A. Özhan S. Uslu R. (2008), “Dijital Oyunlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, TC. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Hawi, N.S. (2012), “Internet Addiction among Adolescents in Lebanon”, Computers in Human Behavior, 28, 1044-1053.
 • Hsiao C-H. Tsai C-F. Yang H-L. (2012), “The Effect of Internet Addiction on Attitude on Internet Marketing, Subject Norm, and Behavior Intention”, Academy of Taiwan Information Systems Research, 9 (2).
 • Johansson A. Gotestam K. (2004), “Intemet Addiction: Characteristics of a Questionnaire and Prevalence in Norwegian Youth (12-18 Years)” Scand J Psych, 45, 223-229.
 • Kaltiala-Heino R. Lintonen T. Rimpela A. (2004), “Intemet Addiction? Potentially Problematic Use of the Intemet in a Population of 12-18 Year Old Adolescents”, Addict Res Theory, 12, 89-96.
 • Kardefelt-Winther, D. (2014), “A Conceptual and Methodological Critique of Internet Addiction Research: Towards a Model of Compensatory Internet Use”, Computers in Human Behavior, 31, 351- 354.
 • Kayri M. Günüç S. (2009), “İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 157-175.
 • Korgaonkar, P. ve Wolin, L.D. (2002), “Web Usage, Advertising and Shopping: Relationship Patterns”, Internet Research: Networking Applications and Policy, 12 (2), 191-204.
 • Leung L. (2004), “Net-Generation Attributes and Seductive Properties of the Intemet as Predictors of Online Activities and Intemet Addiction”, Cyberpsychcol Behav, 7, 333-48.
 • Li, W. Garland, E.L. Howard, M.O. (2014), “Family Factors in Internet Addiction among Chinese Youth: A Review of English- and Chinese-Language Studies”, Computers in Human Behavior, 31, 393-411.
 • Lian, J-W. ve Lin, T-M. (2008), “Effects of Consumer Characteristics on Their Acceptance of Online Shopping: Comparisons among Different Product Types”, Computers in Human Behavior, 24, 48-65.
 • Mafe´, C.R. ve Blas, S.S. (2006). “Explaining Internet Dependency an Exploratory Study of Future Purchase Intention of Spanish Internet Users”, Internet Research, 16 (4), 380-397.
 • Morahan-Martin J. Schumacher P. (2000), “Incidence and Correlates of Pathological Intemet Use Among College Students”, Computers in Human Behavior, 16, 13-29.
 • Niemz K. Griffiths M. Banyard P. (2005), “Prevalence of Pathological Intemet Use Among University Students and Correlations with Self-Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ) and Disinhibition”, Cyberpsychol Behav 8, 562-70.
 • Orsal, O. Orsal, O. Unsal, A. Ozalp, S.S. (2013), “Evaluation of Internet Addiction and Depression Among University Students”, World Conference on Psychology and Sociology 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences 82, 445-454.
 • Özcan N.K. Buzlu S. (2005), “Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik Ve Güvenirliği”, Bağımlılık Dergisi, 6 (1). Özdemir, Y. Kuzucu, Y. Ak, Ş. (2014), “Depression, Loneliness and Internet Addiction: How Important is Low Self-Control?, Computers in Human Behavior, 34, 284-290.
 • Özsoy T. (2009), “Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı”, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Öztürk Ö. Odabaşıoğlu G. Eraslan D. Genç Y. Kalyoncu Ö.A. (2007), “İnternet Bağımlılığı: Kliniği Ve Tedavisi”, Bağımlılık Dergisi, 8 (1), 36-41.
 • Pallanti S. Bemardi S. Leonardo Q. (2006), “The Shorter PROMIS Questionnaire and the Intemet Addiction Scale in the Assessment of Multiple Addictions in a High-School Population: Prevalence and Related Disability”, CNS Spectrums, 11 (12), 966-974.
 • Shaw M. Black D.W. (2008), “Internet Addiction Definition, Assessment, Epidemiology and Clinical Management”, CNSDrugs, 22 (5), 353-345.
 • Stavropoulos V. Alexandraki K. Motti-Stefanidi F. (2013), “Recognizing Internet Addiction: Prevalence and Relationship to Academic Achievement in Adolescents Enrolled in Urban and Rural Greek High Schools”, Journal of Adolescence, 36, 565–576.
 • Yadav P. Banwari G. Parmar C. Maniar R. (2013), “Internet Addiction and its Correlates Among High School Students: A Preliminary Study From Ahmedabad, India”, Asian Journal of Psychiatry xxx xxx– xxx (Basım aşamasında).
 • Yao, M.Z. ve Zhong, Z. (2014). “Loneliness, Social Contacts and Internet Addiction: A Cross-Lagged Panel Study”, Computers in Human Behavior, 30, 164-170.
 • Young K.S. (1998), “Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction - and a Winning Strategy for Recovery”. New York: J. Wiley.
 • Young K.S. (1998), “Internet Addiction: The Emergence of A New Clinical Disorder”, CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
 • Zhou Y. Lin F.C. Du Y.S. Qin L.D. Zhao Z.M. Xu J.R. et al. (2011), “Gray Matter Abnormalities in Internet Qddiction: A Voxel-Based Morphometry Study”, European Journal of Radiology, 79, 92–95.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yüksel KÖKSAL

Bibtex @ { makusobed206859, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {117 - 130}, doi = {10.20875/sb.61828}, title = {İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students}, key = {cite}, author = {KÖKSAL, Yüksel} }
APA KÖKSAL, Y . (2015). İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 117-130. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206859
MLA KÖKSAL, Y . "İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 117-130 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206859>
Chicago KÖKSAL, Y . "İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 117-130
RIS TY - JOUR T1 - İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students AU - Yüksel KÖKSAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 130 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students %A Yüksel KÖKSAL %T İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD KÖKSAL, Yüksel . "İnternet Bağımlılığı ile İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması-An Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Online Shopping; a Case of University Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 117-130.