Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 145 - 160 2015-06-03

Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey

Soner TASLAK [1]

243 635

Bu çalışma işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olan faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, Muğla ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör banka şubelerinin çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket, kolayda örnekleme yöntemiyle katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada bankacılık personelinin işten ayrılma niyeti, bağımlı değişken olarak ele alınmış; literatürde işten ayrılma niyetleri üzerinde etkisi bulunduğu ileri sürülen kişilik özellikleri, örgütsel bağlılık, tükenmişlik, iş tatmini, birey örgüt uyumu ve iş-aile çatışmaları da bağımsız değişken kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak duygusal tükenmişlik, duygusal bağlılık, devam bağlılığının işten ayrılma niyetini anlamlı biçimde etkilediği ortaya konulmuştur. 

işten ayrılma niyeti, tükenmişlik, örgütsel bağlılık, birey-örgüt uyumu
 • BELLOU, Victoria. (2008), “Exploring civic virtue and turnover intention during organizational changes”, Journal of Business Research, vol:61(7), pp.778-789
 • BOSELIE, Paul. ve VAN DER WIELE, Ton. (2002), “Employee Perceptions of HRM and TQM, and to Effects on Satisfaction and Intention to Leave”, Managing Service Quality, Vol:12(3), pp.165-172
 • CHANG, Huo-Tsan., CHI, Nai-Wen. ve MIAO, Min-Chih. (2007), “Testing the relationship between threecomponent organizational/occupational commitment and organizational/occupational turnover intention using a non-recursive model”, Journal of Vocational Behavior, Vol:70, pp.352–368
 • CHEN, Ching-Fu. (2006), “Job satisfaction, organizational commitment, and flight attendants’ turnover intentions: A note”, Journal of Air Transport Management, Vol:12, pp.274–276
 • CHIU, Randy., K. ve FRANCESCO, Anne Marie. (2003), “Dispositional traits and turnover intention Examining the mediating role of job satisfaction and affective commitment”, International Journal of Manpower, Vol:24(3), pp.284-298
 • ÇEKMECELİOĞLU, Hülya., Gündüz. (2005), “Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı:6(2), ss.23-39
 • ÇEKMECELİOĞLU, Hülya., Gündüz , (2006), “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma ”, “İş Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Sayı:8(2), ss.153-168
 • DANIELS, Anne. (2004), “Listening the New Zeland Nurses: A Survey of Intent to Leave, Job Satisfaction, Job Stres, and Burnout”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Auchland University of Technology, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • DECONINCK, James. B.ve STILWELL, C.Dean. (2004), “Incorporating Organizational Justice, Role States, Pay Satisfaction and Supervisor Satisfaction in a Model of Turnover İntentions”, Journal of Business Research, Vol:57, pp.225– 231
 • DORE, Timothy Lee (2005), “The Relationship Between Job Characteristics, Job Satisfaction, and Turnover Intention Among Software Developers”, Basılmamış Doktora Tezi, Faculty of Argosy University
 • ERİGÜÇ, Gülsün. (?), ”Sağlık Personelinin Kişisel Özelliklerine Göre İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Sayı:3, ss. 7-38
 • FLINKMAN, Mervi., LAINE, Marjukka., LEINO-KILPI, Helena., HASSELHORN, Hans-Martin. ve
 • SALANTERA, Sanna. (2008), “Explaining young registered Finnish nurses’ intention to leave the profession: A questionnaire survey”, International Journal of Nursing Studies, Vol:45(5), pp.727-739
 • GLOVER, Hubert, D., MYNATT, Patricia, G. ve. SCHROEDER, Richard, G. (2000), “The personality, job satisfaction and turnover intentions of african-american male and female accountants: an examination of the human capital and structural/class theories” Critical Perspectives on Accounting, Vol:11, pp.173-192
 • GOLDEN, Timothy, D. (2006), “Avoiding depletion in virtual work: Telework and the intervening impact of work exhaustion on commitment and turnover intentions”, Journal of Vocational Behavior, Vol:69, pp.176–187
 • HASSELHORN, Hans-Martin., TACKENBERG, Peter ve MÜLLER, Bernd, Hans (2003), “Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe”, A research project initiated by SALTSA and funded by the European Commission, University of Wuppertal, Report No:7, pp.86-93
 • JAROS, Stephen J. (1997) “An Assessment of Meyer and Allen’s (1991) Three-Component Model of Organizational Commitment and Turnover Intentions”, Journal of Vocatıonal Behavıor, Vol:51, ppp.319–337
 • JONES, Eli, CHONKO, Lowrence., RANGARAJAN, Deva. ve ROBERTS, James. (2007), “The role of overload on job attitudes, turnover intentions, and salesperson performance”, Journal of Business Research, Vol:60, pp.663–671
 • KİTAPCI, Hakan, (2006), “TKY’de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi” Bilig, Sayı:39, ss.73-86
 • KNUDSEN, Hannah, K., DUCHARME, Lori., J. ve ROMAN, Paul., M. (2006), “Counselor emotional exhaustion and turnover intention in therapeutic communities”, Journal of Substance Abuse Treatment, Vol:31, pp.173– 180
 • KRAUSZ, Moshe., KOSLOWSKY, Meni. ve EISER, Asher. (1998), “Distal and Proximal Influences on Turnover Intentions and Satisfaction: Support for a Withdrawal Progression Theory”, Journal of Vocational Behavior, Vol:52, pp.59–71
 • LU, Kuei-Yun, LIN, Pi-Li., WU, Chiung-Man, HSIEH, Ya-Lung. ve CHANG, Yong-Yuan, (2002), “The Relationships Among Turnover Intentions, Professional Commitment, and Job Satisfaction of Hospital Nurses”, Journal of Professional Nursing, Vol:18(4), pp.214-219
 • MEYER, John, P., ALLEN, Natalie, J., GELLATLY, Ian, R. (1990), “Affective and Continuance Commitment to the Organization: Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations”, Journal of Applied Psychology, Vol:75(6), pp.710-720.
 • MANLOVE, E.E. ve GUZELL, J. R. (1997), “Intention to Leave, Anticipated Reasons for Leaving, and I2Month Turnover of Child Care Center Staff”, Early Childhood Research Quarterly, Vol:12, pp.145-167
 • MIGNONAC, Karim, HERRBACH, Olivier ve GUERRERO, Sylvie. (2006), “The interactive effects of perceived external prestige and need for organizational identification on turnover intentions”, Journal of Vocational Behavior, Vol:69, pp.477–493
 • MOR BARAK, Michalle.E., LEVIN, Amy, NISSLY, Ja, .A. ve LANE, Chiristianne, J. (2006), “Why do they leave? Modeling child welfare workers’ turnover intentions”, Children and Youth Services Review, Vol:28, pp.548– 577
 • MYNATT, Patricia, G., OMUNDSON, Janet, S., Schroeder, Richard G. ve Stevens, Mary, G. (1997), “The impact of anglo and hispanic ethnicity, gender, position, personality and job satisfaction on turnover intentions: a path analytıc investıgation” Critical Perspectives on Accounting, Vol:8, pp.657-683
 • POON, June. M. L., (2004), “Effects of performance appraisal politics on job satisfaction and turnover intention”, Personnel Review, Vol:33(3), pp. 322-334
 • RAMBUR, Betty, VAL PALUMBO, Mary, MCINTOSH, Barbara. ve MONGEON, Joan, (2003)“A Statewide Analysis of RNs’ Intention to Leave Their Position”, Nurse Outlook, Vol:51, pp.182-188.
 • SABUNCUOĞLU, Ebru. T., (2007), “Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Ege Akademik Bakış, Sayı:7(2), ss.621-636
 • SCHWEPKER, Charles, H., Jr., (2001), “Ethical Climate’s Elationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover intention in the Salesforce”, Journal of Business Research, Vol:54, pp.39– 52
 • SCHYNS, Birget, TORKA, Nicole ve GO¨SSLING, Tobias, (2007), “Turnover intention and preparedness for change: Exploring leader-member exchange and occupational self-efficacy as antecedents of two employability predictors”, Career Development International, Vol:12(7), pp.660-679
 • TASLAK, Soner. (2007), “İş-Aile Çatışmalarının Bireysel ve Örgütsel Sonuçları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi: Yönetim, Sayı:18(58), ss.67-75
 • UDO, Godwin, J., GUIMÃRÃES, Tor ve IGBARIA, Magid, (1997), “An investigation of the antecedents of turnover intention for manufacturing plant managers”, International Journal of Operations & Production Management, Vol:17(9), pp. 912-930
 • UYGUÇ, Nermin. ve ÇIMRIN, Dilek, (2004), “ DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Sayı:19(1), ss:91-99
 • VAN DER HEIJDEN, Beatrice, VAN DAM, Karen, HASSELHORN, Hans-Martin, (2007), “Occupational turnover: Understanding nurses intent to leave the nursing profession”, 22 nd Annual Conference of the Society of Industrial and Organizational Psychology, New York, USA, 27-29 May, 2007.
 • VAN VIANEN, Annelies, E.M., DE PATER, Irene, E. ve VAN DIJK, Floor, (2007), “Work value fit and turnover intention: same-source or different-source fit”, Journal of Managerial Psychology, Vol:22(2), pp.188-202
 • VIATOR,Ralph, E. (2001), “An examination of African Americans’ access to public accounting mentors: perceived barriers and intentions to leave”, Accounting, Organizations and Society, Vol:26, pp.541–561
 • VIDAL, M.,Eugenia, Sanchez., VALE Raquel, Sanz. ve ARAGON, R., Isabel, Barba, (2007), “Antecedents of repatriates' job satisfaction and its influence on turnover intentions: Evidence from Spanish repatriated managers”, Journal of Business Research, Vol:60, pp.1272–1281
 • WEISBERG, Jacob. (1994), “Measuring Workers’ Burnout and Intention to Leave”, International Journal of Manpower, Vol:15(1), pp. 4-14
 • WONG, Poh-Kam, LEE, Lena. ve LEUNG, Aegean. (2006), “Entrepreneurship by circumstances and abilities: the mediating role of job satisfaction and moderating role of self-efficacy”, MPRA Paper, No:596, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/596/1/MPRA_paper_596.pdf (21.01.2015)
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Soner TASLAK

Dates

Publication Date: June 3, 2015

Bibtex @ { makusobed206861, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {145 - 160}, doi = {10.20875/sb.82068}, title = {Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey}, key = {cite}, author = {TASLAK, Soner} }
APA TASLAK, S . (2015). Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 145-160. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206861
MLA TASLAK, S . "Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 145-160 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206861>
Chicago TASLAK, S . "Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 145-160
RIS TY - JOUR T1 - Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey AU - Soner TASLAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 160 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey %A Soner TASLAK %T Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD TASLAK, Soner . "Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 145-160.
AMA TASLAK S . Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(12): 145-160.
Vancouver TASLAK S . Banka Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği-An Investigation On Factors Affecting Turnover Intentions Of Banking Staff: Evidence From Muğla, Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(12): 160-145.