Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 15 - 42 2016-01-07

Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya

Gülay BULGAN [1] , İlker ÇARIKÇI [2]

498 941

Bu çalışma ile Türkiye’de en fazla engelli yatak kapasitesine sahip olan Antalya ilindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde engelli turizmi araştırılmıştır. Araştırmada yönetici anketi ve engelli misafir anketi olmak üzere 2 ayrı anket uygulanmıştır. 326 otel işletmesi yöneticisi ve 232 engelli misafir uygulanan anket çalışmasına katılmıştır. 90 otel işletmesi yöneticisi ve bu otel işletmelerinde konaklayan 232 engelli misafirin görüşlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Böylelikle Türkiye’de engelli turistlere verilen hizmetlerin yeterlilik düzeylerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Analizler sonucunda Türkiye’ye gelen engelli misafirlerin çoğunluğunun Alman ve Rus uyruklu olduğu, engel durumlarının fiziksel engel türünden çoğunlukla felç ve ortopedik olduğu, büyük çoğunluğunun tatil maksadıyla ve seyahat acentesi tavsiyesi ile Türkiye’ye geldikleri tespit edilmiştir. Otel işletmesi yöneticilerinin engelli turizm pazarına hizmet verme noktasında gerek donanımsal gerekse servis elemanları açısından kendilerini yetkin gördükleri belirlenmiştir. Ancak engelli misafir ve yönetici anketleri kıyaslandığında, yöneticilerin engelli misafirlere oranla daha olumlu bir tutum sergileyerek var olan eksiklikleri görmezden geldikleri anlaşılmaktadır. Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç ise engelli misafirlerin Türkiye’ye yoğunlukla ilkbahar ve sonbahar aylarında geldiklerinin tespit edilmiş olmasıdır. 

Engelli; Engelli Turizmi; Otel İşletmesi; Yönetici; Antalya
 • Amanda, H. Avis (2003), Accessibility And Attitudinal Barriers Encountered In Sectors of Travel And Tourism By Travelers Who Have Disabilities, The Faculty of Graduate School University of Missouri Columbia.
 • Arıcı, Semih (2010), Bedensel Engellilerin Turizm Sektöründen Beklentilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arıkan, Çiğdem (2002), “Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım” Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt: 2, Sayı:1, (11-25).
 • Artar, Yıldız ve Karabacakoğlu, Çağla (2003), “Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Alt Yapı Olanaklarının Araştırılması”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.
 • Atak, Vildan (2008), Marmaris’teki Otel İşletmelerinin Bedensel Engelli Turizmine Bakışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Atıcı, İrem (2007), Fiziksel Engelliler ve Kentsel Mekanın Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Bi, Yuhua (2006), Accessibility and Attitudinal Barriers Encountered by Travelers with Physical Disabilities in China, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School University of Missouri-Columbia.
 • Buhalis, Dimitrios ve Michopoulou, Eleni (2010), “Information-Enabled Tourism Destination Marketing: Addressing The Accessibility Market”, Current Issues in Tourism, Cilt 14, Sayı 2, (145168).
 • Çakmak, N. Münci (2008), “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Engelli Tanımı Hakkında Bir İnceleme” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı:2, (51-62).
 • Emekli, Gözde (2005), “Avrupa Birliği’nde Turizm Politikaları ve Türkiye’de Kültürel Turizm”, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, (99-107).
 • Eryılmaz, Burak (2010), Turizmde Engelli Pazarının Değerlendirilmesi ve Bodrum Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Guerra, Laura Sánchez (2002/2003), “Tourism For All: Organising Trips For Physically Disabled Customers”, MA European Tourism Management 2002 / 2003, Bournemouth University -United Kingdom Högskolan Dalarna -Sweden Hogeschool Voor Toerisme En Verkeer-Netherlands Universite De Savoie-France Universidad Rey Juan Carlos-Spain Fachhoschule Heilbronn-Germany.
 • Gül, İdil Işıl (2008), “Bir Hak Mücadelesi Alanı Olarak Engellilik ve Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”, ÖZ-VERİ Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, (1233-1249).
 • Holden, B. Rhonda J. (2010), Inches From Paradise: A Documentary Film Exploring How Caregivers Of Mobility- Challenged Family Members Experience, California State University, Presented to the Department of Anthropology.
 • “III. Özürlüler Şurası Bakım Hizmetleri”, Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri, İstanbul, 19–23 Kasım 2007.
 • Kozak, Akoğlan, Meryem (2012), Otel İşletmeciliği, Detay Yayıncılık Ankara.
 • Malloy, S. Elizabeth Wiolborn (2001), “Something Borrowed, Something Blue: Why Disability Law Claims Are Different”, Connecticut Law Review, Cilt 33, Sayı 603, (603-666).
 • Mülayim, Ali ve Özşahin, Burak (2010), “Bedensel Engellilerin Konaklama Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir İnceleme”, ÖZ-VERİ Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (1663-1684).
 • Öztürk, Yüksel-Yaylı, Ali ve Yeşiltaş, Mehmet (2008), “Is the Turkish Tourism Industry Ready for a Disabled Customer’s Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers”, Tourism Management, Cilt 29, Sayı 2, (382–389).
 • Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun Numarası: 5378, Kabul Tarihi: 1/7/2005, Yayımlandığı Resmi Gazete, Tarih: 7.07.2005, Sayı: 25868, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44.
 • Pehlivanoğlu, Burcu (2012), “Konaklama Yapılarının Engellilere Yönelik Oda Düzenlemelerinin İrdelenmesi”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Inonu University Journal of Art and Design, Cilt 2 Sayı 4, (27-35).
 • Shaws, Gareth ve Coles, Tim (2004), “Disability, Holiday Making and the Tourism Industry in the UK: A Preliminary Survey”, Tourism Management, Cilt 25, Sayı 3, (397-403).
 • Şahin, Hande (2012), Engelli Bireylerin Konaklama Tesislerinden Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Toskay, Tunca (1989), Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul.
 • Tütüncü, Özkan ve Aydın, İpek (2013), “Ulaşılabilir Turizm”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, (261-263).
 • Yörük, Ümit Kadri (2003), Turizm Yapılarının Tasarımında Özürlü Etmeninin İrdelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • DİE, Türkiye Özürlüler Araştırması - SIS, 2002 Turkey Disability Survey http://www.ozida.gov.tr/odes/odes_2013/arastirma/tr_ozurluler_arastirmasi/blm1.pdf (Erişim tarihi: 08.01.2014).
 • Engelliler.biz platformu, http://www.engelliler.biz/forum/tatil-secenekleri/3330-avrupanin-en-buyukengelli-oteli-marmariste-acildi.html (Erişim tarihi: 04.02.2014).
 • Sayın, Cengiz, (2012), Antalya’da Engelli Turizminin Gelişimi İçin Arz ve Talep Üzerine Bir Araştırma, Ağustos, 2012. http://apgem.akdeniz.edu.tr (Erişim tarihi: 12.11.2013).
 • UNWTO, Annual Report 2012, Published by the World Tourism Organization (UNWTO),Madrid, Spain, First printing: 2013 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/annual_report_2012.pdf (Erişim tarihi: 03.02.2014).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/642,tebligpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 10.03.2014)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Belgeli Konaklama Tesis İstatistikleri 2012, Temmuz 2013. http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html (Erişim tarihi: 05.02.2014).
 • TÜRSAB (2008) http://www.tursab.org.tr/content/turkish/home/engelsiz/08suPazar.asp (Erişim tarihi: 13.11.2013).
 • TÜRSAB http://www.tursab.org.tr/tr/engelsiz-turizm/dunyada-ve-turkiyede-engelsiz-turizmpazari_487.html (Erişim tarihi: 13.11.2013).
 • UNWTO Annual Report 2014 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2014.pdf(Erişim tarihi: 19.08.2015)
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gülay BULGAN

Author: İlker ÇARIKÇI

Bibtex @ { makusobed206858, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {15 - 42}, doi = {10.20875/sb.10922}, title = {Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya}, key = {cite}, author = {BULGAN, Gülay and ÇARIKÇI, İlker} }
APA BULGAN, G , ÇARIKÇI, İ . (2016). Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 15-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206858
MLA BULGAN, G , ÇARIKÇI, İ . "Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 15-42 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206858>
Chicago BULGAN, G , ÇARIKÇI, İ . "Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 15-42
RIS TY - JOUR T1 - Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya AU - Gülay BULGAN , İlker ÇARIKÇI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 42 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya %A Gülay BULGAN , İlker ÇARIKÇI %T Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD BULGAN, Gülay , ÇARIKÇI, İlker . "Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Handicapped Tourism ? A Research In Four -Star And Five -Star Hotels Of Antalya". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 15-42.