Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 337 - 353 2016-01-11

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At..

Hakkı KIYMIK [1] , Uğur ÇİÇEK [2]

282 442

Örgütlerin hedeflerine ulaşabilmelerinde örgütsel bağlılık son derece önemli bir faktördür. Bu sebeple örgütler, üyelerinin bağlılık düzeylerinin yüksek olmasını arzu eder ve bu amaçla bir takım önlemler alırlar. Bu çalışmanın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Merkez ve ilçelerinde bulunan Meslek Yüksekokullarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının örgütsel bağlılığın üç düzeyi olan duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık düzeylerini ölçmektir. Örgütsel bağlılığı ölçmek amacıyla Meyer ve Allen (1990) tarafından geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı kişisel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Örneklem grupları arasındaki farklılıkların istatistiki açıdan anlamlılıklarını ölçmek amacıyla Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretim elemanlarının duygusal bağlılık düzeyi, diğer bağlılık türlerine göre daha yüksek çıkmış ve cinsiyet, yaş, hizmet süresi ve görev yeri değişkenleri açısından öğretim elamanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir.

Örgütsel Bağlılık; Duygusal Bağlılık; Devamlılık Bağlılığı; Normatif Bağlılık.
 • Akat, İlker- Budak, Gönül-Budak, Gülay (1994), İşletme Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • Al, Adem (2007), Üniversitedeki Yabancı Diller Birimleri Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlilik Düzeyi ile İngilizce Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Araştırılması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Allen, Natalie J.-Meyer, John P. (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol.63, No.1, (1- 18).
 • Atak, Metin (2009) Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Aydemir, Muzaffer-Erşan, Ceyda (2011), “Yeni Kurulan Üniversitelerde Örgütsel Bağlılık Sorunu”, Afyon Kocatepe Üniversites, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.13, Sayı.1, (55-72).
 • Bozkurt, Öznur-Yurt, İrfan (2013), “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.11, Sayı.22, (121-139).
 • Boylu, Yasin-Pelit, Elbeyi-Güçer, Evren (2007), “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt.44, Sayı.511, (55-74).
 • Çöl, Güner (2004), “Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.6, S.2, http://www.isgucdergi.org/?p=makale&id=233&cilt=6&sayi=2&yil =2004 (15.12.2014).
 • Çöl, Güner-Ardıç, Kadir (2008), “Sosyal Yapısal Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.22, Sayı.2, (157-174).
 • Çöl, Güner-Gül, Hasan (2005), “Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri ve Kamu Üniversitelerinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.19, Sayı.1, (291-306).
 • Demirkol, Ahmet Yaşar (2014), “Eğitim Kurumlarında Örgütsel Bağlılık: Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir Araştırma”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt.4, Sayı.Ö.S. 1, (1-15).
 • Güçlü, Hatice (2006), Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güner, Ayşad Gonca (2015), Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kalaycı, Şeref, v.d. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kanter, Rosabeth M. (1968), “Commitment And Social Organizations: A Study Of Commintment Mechanism In Utopian Communities”, American Sociological Review, Vol.33, No.4, (499-517).
 • Karadağ, Alper-Karadağ, Fatma Tuba-Atalay, Ahmet-Yücel, A.Serdar (2013), “Bazı Demografik Özelliklerin Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi”, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt.2, Sayı.4, (88-103).
 • Meyer, John P.-Allen, Natalie J. (1991), “A Three-Components Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, Vol.1, No.1, (61-89).
 • Nowday, Richard T.-Steers, Richard M.-Porter, Lyman W. (1979), “The Measurement Of Organizational Commitment”, Journal Of Vocational Behavior, Vol.14, No.2, (224-247).
 • Ölçüm, Münevver (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın, Ankara.
 • Özdamar, Kazım (1997), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Özmen, Ömür Timurcanday-Özer, Pınar Süral-Saatçioğlu, Ömür Yaşar (2005), “Akademisyenlerde ve Örgütsel ve Mesleki Bağlılığın İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, (1-14).
 • Pelit, Elbeyi-Boylu, Yasin-Evren, Güçer (2007), “Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.1, (86-114).
 • Porter, Lyman W.-Steers, Richard M.-Boulian, Paul V. (1973), “Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover, Among Pyschiatric Technicians”, Journal of Applied Psychology, Vol.59, (1- 15).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi (2014), 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Isparta.
 • Yıldız, Birol-Tenekecioğlu, Berrin (2004), “Entellektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerindeki ve İMKB 100 İşletmelerinde Görgül Bir Çalışma”, 3.Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, (579-590).
 • Yükseköğretim Kurulu (2014), “2014-2015 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri”, https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T1_v3.pdf
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hakkı KIYMIK

Author: Uğur ÇİÇEK

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206905, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {337 - 353}, doi = {10.20875/sb.10863}, title = {Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At..}, key = {cite}, author = {KIYMIK, Hakkı and ÇİÇEK, Uğur} }
APA KIYMIK, H , ÇİÇEK, U . (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 337-353. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206905
MLA KIYMIK, H , ÇİÇEK, U . "Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At..". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 337-353 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206905>
Chicago KIYMIK, H , ÇİÇEK, U . "Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At..". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 337-353
RIS TY - JOUR T1 - Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At.. AU - Hakkı KIYMIK , Uğur ÇİÇEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 353 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At.. %A Hakkı KIYMIK , Uğur ÇİÇEK %T Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At.. %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD KIYMIK, Hakkı , ÇİÇEK, Uğur . "Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At..". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 337-353.
AMA KIYMIK H , ÇİÇEK U . Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 337-353.
Vancouver KIYMIK H , ÇİÇEK U . Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An Investigation On Measuring Organizational Commitment Degree Of Instructors Working At... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 353-337.