Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 434 - 446 2016-01-11

Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.

Zekayi KAYA [1] , Levent ŞAHİN [2]

382 1590

Bu çalışmada BRIC ülkelerinin dış ticaret hacminin ekonomik büyümeleri üzerindeki etkisi analiz edilmiş ve bu etkinin yönü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1995-2013 yıllarını kapsayan Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri, Panel Dynamic Least Squares testi yapılmıştır. Analiz sonuçları BRIC ülkelerinin ekonomik büyümeleri ile dış ticaret hacmi arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
Dış ticaret hacmi, GSMH, büyüme, panel eşbütünleşme analizi, BRIC ülkeleri
 • Ay, Ahmet-Erdoğan, Savaş- Mucuk, Mehmet (2003), “İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (1969-2002)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt.6, Sayı.1, (117-125).
 • Aytaç, Ayhan-Akduğan, Umut (2012), “Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Üzerine Bir Nedensellik Analizi: 2001-2011 Türkiye Örneği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.14, Sayı.2, Aralık, (55-70).
 • Baltagi, Badi H. (2001), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley&Sons Inc, United States. Baltagi, Badi H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, England.
 • Baytar, Rana Atabay (2012), “Türkiye ve BRIC Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hacminin Belirleyicileri: Panel Çekim Modeli Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.11, Sayı.21, Bahar, (403-424).
 • Clark,S.Tom-Linzer, Drew A. (2012), Should I Use Fixed or Random Effects?, http://polmeth.wustl.e du /media/Paper/ClarkLinzerREFEMar2012.pdf
 • Erkan, Birol (2012), “BRIC Ülkeleri Ve Türkiye’nin İhracat Uzmanlaşma Ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2012, Cilt.8, Yıl.8, Sayı.1, (101-131).
 • Ersungur, Ş. Mustafa-Doru, Ömer (2014), “Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma İlişkisinin Ekonometrik Analizi: 1980-2010”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.28, Sayı.3, (225-240).
 • Greene, William H. (1993), Econometric Analysis, McMillan. United States.
 • Hsiao, Cheng (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • İğde, Esra (2010), Yapısal Değişiklik Altında Birim Kök Testleri Ve Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • İnal, Ahmet (2009), Durağan Olmayan Paneller ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Matyas, Laszlo-Sevestre, Patrick (1996), The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory with Applications, Second Revised Edition, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
 • Mercan, Mehmet-Göçer, İsmet (2014), “Ticari Dışa Açıklığın Ekonomik Etkileri: Orta Asya Ülkeleri İçin Amprik Bir Analiz”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt.10, Sayı.22, (27-44).
 • Pedroni, Peter (1999), Critical Values For Cointegration Tests in Heterogeneous Panels With Multiple Regressors, Oxford Bulletin Of Economics And Statistics.
 • Pindyck, Robert S.-Rubinfeld, Daniel L. (1998), Econometric Models and Economic Forecasts, Fourth Edition, McGraw-Hill, United States.
 • Polodoo, V.- Seetanah, B.- Sannasee, R. V.- Padachi, K. (2012). Trade and Economic Growth A perspective from BRICS nations and Implications for Developing World, Mauritius University Press.
 • Sandalcılar, Ali Rıza (2012), “BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eş bütünleşme ve Panel Nedensellik”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.17, Sayı.1, (161-179).
 • Sever, Erşan (2009), Finans, Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Analizi, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Tarı, Recep (2010), Ekonometri, Genişletilmiş 6. Baskı, Umuttepe Kitabevi, Kocaeli.
 • Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2012), Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, 1.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Uçan, Okyay-Koçak, Esra (2014), “Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt.7, Sayı.2, (51-60).
 • Vergil, Hasan (2010), Türkiye Ticaretinde Ulusal Pazar Etkisi. İktisat, İşletme ve Finans, Cilt.25, Sayı.286, (35-59).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Zekayi KAYA

Author: Levent ŞAHİN

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206915, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {434 - 446}, doi = {10.20875/sb.41805}, title = {Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.}, key = {cite}, author = {KAYA, Zekayi and ŞAHİN, Levent} }
APA KAYA, Z , ŞAHİN, L . (2016). Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 434-446. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206915
MLA KAYA, Z , ŞAHİN, L . "Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 434-446 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206915>
Chicago KAYA, Z , ŞAHİN, L . "Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 434-446
RIS TY - JOUR T1 - Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C. AU - Zekayi KAYA , Levent ŞAHİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 434 EP - 446 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C. %A Zekayi KAYA , Levent ŞAHİN %T Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C. %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD KAYA, Zekayi , ŞAHİN, Levent . "Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 434-446.
AMA KAYA Z , ŞAHİN L . Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 434-446.
Vancouver KAYA Z , ŞAHİN L . Dış Ticaret Hacmi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analiziyle Değerlendirilmesi: Bric Ülkeleri (1995-2013)-Evaluation Of The Relation Between The Volume Of Trade And The Growth By Using Panel Cointegration Analysis: B.C.. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 446-434.