Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 1 - 16 2016-06-13

Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences

Oğuz BAŞOL [1] , İsmail DÜLGEROĞLU [2] , Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL [3]

1039 827

Çevreye duyarlı ya da sürdürülebilir tüketim kavramı olarak da tanımlanan yeşil tüketim; iş çevreleri, devletler ve kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından dikkatle izlenen bir konudur. Yeşil tüketim davranışının gerek coğrafi gerekse de kültürel olarak farklı yönlerinin araştırılması önem arz etmektedir. Mevcut araştırma, belirli akademik dönemler içerisinde Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliği programı ile değişim gerçekleştirmiş öğrencilerin yeşil ürün tüketim eğilimlerini ve Türk öğrenciler ile Avrupa Birliği vatandaşı olan öğrencilerin yeşil tüketim farklılıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma kapsamında elde edilen veriler internet üzerinden anket yöntemi ile tamsayım hedeflenerek toplanmıştır. Hedeflenen anakütlenin büyüklüğü 263 öğrencidir ancak ankete 52’si Türk ve 56’sı Avrupa Birliği vatandaşı olan toplam 108 öğrenci yanıt vermiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Avrupa Birliği vatandaşı öğrenciler ile Türk öğrencilerin çevrenin kirletilmesinde bireysel sorumluluk alma (M-W U: 1390,50; p>0,05), yeşil ürün ya da hizmet tüketme eğilimi (M-W U: 1198,50; p>0,05) ve yeşil ürün ya da hizmet satın alma davranışları (t: 1,568; p>0,05) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durum ise farklı ülkelerdeki genç tüketicilerin birbirlerine yakın yapılarını ortaya koymaktadır.

Yeşil Tüketim, Genç Tüketiciler, Erasmus, Avrupa Birliği
 • Alwitt, Linda F. – Berger, Ida E. (1993), “Understanding the Link between Environmental Attitudes and Consumer Product Usage: Measuring the Moderating Role of Attitude Strength”, Advances in Consumer Research, Volume.20, (189-194).
 • Ar, Aybeniz Akdeniz (2009), Yeşil Pazarlamadan Kaynaklanan Kazanımlar ve Türk Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış̧Doktora Tezi, Uludağ̆ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Aytekin, Nihan (2008), “Reklamda Doğa İmgesinin Sunumu ve Yeşil Pazarlama”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25 – 29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye.
 • Baumann, Henrikke – Boons, Frank – Bragd, Annica (2002), “Mapping the Green Product Development Field: Engineering, Policy and Business Perspectives”, Journal of Cleaner Production, Volume.10, (409–425).
 • Cangil, Binnur Erişkon (2004), “Küreselleşme ve Avrupa Birliği Yabancı Dil Eğitim Politikaları Işığında 2000’li Yıllarda Türkiye’de Yabancı Dil ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikalarına Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, (273-282).
 • Chen, Chialin (2001), “Design for the Environment: A Quality-Based Model for Green Product Development”, Management Science, Volume.47, Issue.2, (250-263).
 • Coddington, Walter (1990), “lt's No Fad: Environmentalism ls Now a Fact of Corporate Life”, Marketing News, October 15, 1990, (7).
 • Elkington, John (1994). “Towards the Sustainable Corporation: Win–Win–Win Business Strategies for Sustainable Development”, California Management Review, Volume.36, Issue.2, (90–100).
 • Eren, Selim Said (2013), “Young Consumers’ Attitudes toward American Products”, 9th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume.99, (489-495).
 • Green America (2013), The Big Green Opportunity for Small Business in the US. Association for Enterprise Opportunity.
 • Hess, David J. (2012), Good Green Jobs in a Global Economy: Making and Keeping New Industries in the United States. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Kaman, Lee (2014), “Predictors of Sustainable Consumption among Young Educated Consumers in Hong Kong”, Journal of International Consumer Marketing, Volume.26, (217-238).
 • Kanchanapibul, Maturos – Lacka, Ewelina – Wang, Xiaojun – Chan, Hing Kai (2014), “An Empirical Investigation of Green Purchase Behavior among the Young Generation”, Journal of Cleaner Production, Volume.66, (528-536).
 • Kasalı, Özge (2010), Visualizing Motivations, Strategies and Activities of Green Marketing in Organizations: A Descriptive Study in Electronics/ Battery Industry, Unpublished Master Thesis, Marmara University Social Science Institute, Istanbul.
 • Kayabaşı, Aydın – Mucan, Burcu – Tanyeri, Mustafa (2012), “Analysis on Young Consumers’ Consumer Values and Their Attitudues Towards foreign Firms”, 8th International Strategic Management Conference, Procedia – Socialand Behavioral Sciences, Volume.58, (1326-1335).
 • Miles, Morgan P. – Russell, Gregory R. (1997), “ISO 14000 Total Quality Environmental Management: The Integration of Environmental Marketing, Total Quality Management, and Corporate Environmental Policy”, Journal of Quality Management, Volume.2, Issue.1, (151–168).
 • Mishra, Pavan – Sharma, Payal (2010), “Green Marketing in India: Emerging Opportunities and Challenges”, Journal of Science and Management Education, Volume.3, (9–14).
 • Myburgh-Louw, H. Jacqueline – O’Shaughnessy, Nicholas J. (1994), “Consumer Perception of Misleading and Deceptive Claims on the Packaging of “Green” Fast Moving Consumer Goods’’, in Achrol, R., Mitchell, A. (Eds), AMA Summer Educators’ Conference Proceedings, American Marketing Association, Chicago, IL, Volume.5, (344-53).
 • Nakos, George E. – Hajidimitriou, Yannis A. (2007), “The Impact of National Animosity on Consumer Purchases: The Modifying Factor of Personal Characteristics”, Journal of International Consumer Marketing, Volume.19, Issue.3, (53-72).
 • OECD (2008), Promoting Sustainable Consumption: Good Practices in OECD Countries, OECD Publications, Paris, France.
 • Ofllaç, Bengü Sevil – Göçer, Aysu (2015), “Genç Tüketicilerin Algılanan Çevresel Bilgi Düzeyleri Ve Eko-Etiketli Ürünlere Karşı Yaklaşımları Üzerine Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.17, Sayı.2, (216-228).
 • Ogle, Jennifer – Hyllegard, Karen H. – Yan, Ruon-Nan – Littrell, Mary A. (2014), “Segmenting the Teen Girl Apparel Market: Differences in Fashion Involvement, Materialism and Social Responsibility”, Young Consumers, Volume.15, Issue.2, (153-166).
 • Özdem, Güven (2013), “Yükseköğretim Kurumlarında ERASMUS Programının Değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi Örneği)”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt.19, No.1, (61-98).
 • Parker, Lukas – Watne, Torgeir Aleti – Brennan, Linda – Duong, Hue Trong – Nguyen, Dang (2014), “Self Expression Versus the Environment: Attitudes in Conflict”, Young Consumers, Volume.15, Issue.2, (138152).
 • Peattie, Ken (2008), “Green marketing”. In BAKER M. J. and HART S. (Ed) The Marketing Book, Great Britain: Elsevier Publishing, (562-585).
 • Peters, David J. – Eathington, Liesl – Swenson, David (2011), An Exploration of Green Job Policies, Theoretical Underpinnings, Measurement Approaches, and Job Growth Expectations, Iowa State University Research Service.
 • Polonsky, Michael Jay – Rosenberger III, Philip J. (2001), “Reevaluating Green Marketing: A Strategical Approach”, Business Horizons, Volume.44, Issue.5, (21-30).
 • Polonsky, Michael Jay (1994), “An Introduction to Green Marketing”, Electronic Green Journal, Volume.1, Issue.2, (1–10).
 • PWC (2010), Green Products: Using Sustainable Attributes to Drive Growth and Value Sustainable Business Solutions, PriceWaterhouseCoopers Publications.
 • Ritter, Agata M. – Borchardt, Miriam – Vaccaro, Guilherme L.R. – Pereira, Giancarlo M. – Almeida, Francielli (2015), “Motivations for promoting the consumption of green products in an emerging country: exploring attitudes of Brazilian consumers”, Journal of Cleaner Production, Volume.106, (507-520).
 • Serbest, Fatma (2005), “Avrupa Birliği Yükseköğretim Programı Erasmus ve Türkiye'nin Katılımı”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt.4, No.2, (105-123).
 • Shah, Rinal – Pillai, Preeti (2012), “Consumer’s Environmental Concern and Its Influence on their Purchase Intention: SEM Approach”, Opinion: International Journal of Management, Volume.2, Number.1, (2431).
 • Sprotles, George B. – Kendall, Elizabeth L. (1986), “A Methodology for Profiling Consumers' Decision-Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, Volume.20, Issue.2, (267-279).
 • Süngü, Hilmi – Bayrakçı, Mustafa (2010), “Bolonya Süreci Sonrası Yükseköğretimde Akreditasyon Çalışmaları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt.8, No.4, (895-912).
 • Tanksale, Deepa – Neelam, Netra – Venkatachalam, Rama (2014), “Consumer Decision Making Styles of Young Adult Consumers in India” ICTMS-2013, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume.133, (211-218).
 • Tomic, Marina – Cerjak, Marija – Rupcic, Ida (2014), “Functional Foods and the Young”, Journal of Food Products Marketing, Volume.20, Issue.5, (441-451).
 • Türkiye Ulusal Ajansı (2014), Erasmus+ Program Rehberi, Avrupa Birliği Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Ülgür, İlyas (2014), “Erasmus Programı 2012/13 Akademik Yılı Genel Değerlendirme”, Proje Yönetim Toplantısı, 21-22 Haziran 2014, Antalya.
 • Üstündağlı, Elif – Güzeloğlu, Ebru (2015), “Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz”, Global Media Journal TR Edition, Cilt.5, Sayı.10, (341-362).
 • Varinci, İnci (2008), Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayınları, Ankara.
 • World Business Council for Sustainable Development (2008). Sustainable Consumption Facts and Trends: From a business Perspective, Atar Roto Presse SA, Switzerland.
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz BAŞOL

Author: İsmail DÜLGEROĞLU

Author: Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260811, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences}, key = {cite}, author = {BAŞOL, Oğuz and DÜLGEROĞLU, İsmail and ÖZTÜRK BAŞOL, Rüveyda} }
APA BAŞOL, O , DÜLGEROĞLU, İ , ÖZTÜRK BAŞOL, R . (2016). Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 1-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260811
MLA BAŞOL, O , DÜLGEROĞLU, İ , ÖZTÜRK BAŞOL, R . "Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 1-16 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260811>
Chicago BAŞOL, O , DÜLGEROĞLU, İ , ÖZTÜRK BAŞOL, R . "Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences AU - Oğuz BAŞOL , İsmail DÜLGEROĞLU , Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences %A Oğuz BAŞOL , İsmail DÜLGEROĞLU , Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL %T Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD BAŞOL, Oğuz , DÜLGEROĞLU, İsmail , ÖZTÜRK BAŞOL, Rüveyda . "Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 1-16.
AMA BAŞOL O , DÜLGEROĞLU İ , ÖZTÜRK BAŞOL R . Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 1-16.
Vancouver BAŞOL O , DÜLGEROĞLU İ , ÖZTÜRK BAŞOL R . Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 16-1.