Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 357 - 368 2016-06-27

İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application

Murat KAYA [1] , Hakan TUNÇ [2]

948 676

Bu çalışmada işletmelerin lojistikte dış kaynak kullanımlarının, dış satışlarına olan etkisi incelenmiştir. Bir firmanın kendi lojistiğini kendi yapmayıp bir sözleşme aracılığıyla uzman bir lojistik firmasına yaptırmasının sebepleri, faydaları ve ihracata olan etkisi ilk bölümde tartışılmıştır. Ayrıca bir firmanın lojistikte dış kaynak kullanması halinde karşılaşabileceği sorunlarda irdelenmiştir.

Çalışmanın uygulama kısmında Burdur, Antalya ve Isparta illerinde ihracat yapan 55 adet firmanın dış ticaret departmanı sorumlularına, lojistikte dış kaynak kullanımının ihracatlarına olan faydası ve ihracatı artırmada bölgenin lojistik imkânlarının yeterliliği hususlarında sorular içeren anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS programı yardımıyla ANOVA test tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuçta; işletmelerin çalışan sayısı, çalıştığı sektör ve ihracat yapılan ülke sayısı ile lojistikte dış kaynak kullanımının, ihracata olan olumlu etkisi arasında anlamlı bir fark bulunamamış olup, ayrıca bölge firmalarının ihracatı arttırmada lojistik imkânlarının yeterli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.

Üçüncü Parti Lojistik, İhracat; Dış Kaynak Kullanımı; Bölgeselleşme; Anova Testi
 • Aktaş ,Emel, – Ağaran, Berrin – Ulengin, Füsun, – Önsel, Şule (2011), “The Use Of Outsourcing Logistics Activities: The Case Of Turkey”, Transportation Research Part C: Emerging TechnologiesVolume 19, Issue 5, August, (833–852).
 • Akyıldız, Murat, (2004), “Lojistik Dış Kaynak Kullanımının Gelişimi ve Türkiye’deki Kulanım Biçimleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.6, Sayı.3, (1-22).
 • Babacan, Muazzez, (2016), “Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi Ve Rekabet Vizyonu”, www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2003_1_2.pdf,erişim tarihi:10,02,2016.
 • Bayraktaroğlu, Hakan – Sarıtaş, Ahmet – Kalkan, Adnan, (2015), “KOBİ’lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Sistemini Kullanım Düzeylerinin Araştırılması: Burdur İlinde Bir Uygulama”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı.606, (9-22).
 • Bayraktutan, Yusuf – Tüylüoğlu, Şevket - Özbilgin Mehmet, (2012), “Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.4, Sayı.3, (61-71).
 • Büyüköztürk, Şener, (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 7.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Çabuk, Serap – Orel Demirci, Fatma – Nakıboğlu, Gülsüm, (2010), “İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımları: İSO 500 İşletmelerinde Bir Araştırma”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı.2, (253-268).
 • Çevik, Seçil – Kaya, Sait, (2010), “Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum(Swot) Analizi”, İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülten, Kasım, İzmir, (22-28).
 • Ecerkale, Kubilay – Kovancı, Ahmet (2005), “İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, Temmuz, (69-75).
 • Eryuruk, Selin Hanife – Kaloğlu, Fatma - Başkak Murat, (2011), “Logistics As A Competitive StrategyAnalysis Of The Clothing Industry İn Terms Of Logistics”, Fibres & Textiles in Eastern Europe , Vol. 19, No.1 (84),(11-17).
 • http://www.isg-one.com/web/media-center/press/160114-US.asp:Erişim Tarihi:08,02,2016
 • Kalaycı, Şeref, (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara.
 • Kara, Mehmet – Tayfur, Lütfü – Basık, Hamit (2009), “Küresel Ticarette Lojistik Üslerinin Önemi ve Türkiye”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.6, Sayı.11, (69-84).
 • Morgan, A. George - Leech, L. Nancy - Gloeckner, W. Gene - Barret, C. Karren, (2004), SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation, Second Edition, Lawrance Erlbaum Associates Publishers, London.
 • Müsiad, (2015), İstanbul Lojistik Sektör Analizi Raporu, Araştırma Raporları 95, Mavi Ofset, İstanbul.
 • Müsiad, (2013), Lojistik Sektör Raporu 2013,Araştırma Raporları 87, Mavi Ofset, İstanbul.
 • Ofluoğlu, Gökhan - Doğan, Şeyda (2009), “İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı İle Çalışma İlişkilerine Etkileri”, Kamu- İş Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, (139-165).
 • Onay, Meltem – Kara, Hatice Sibel, (2009), “Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarının Örgüt Performansı Üzerine Etkileri”, Ege Akademik Bakış Dergisi, ,Cilt.9, Sayı.2, (593-622).
 • Özbek, Aşır – Eren, Tamer, (2013), “Multiple Criteria Decision Making Methods For Selecting Third Party Logistics Firms: A Literatur Review”, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 31, (178-202).
 • Stock R., James - M.Lampert, Douglas, (2001), Strategic Logistic Management, Fourth Edition, Mcgraw Hill International Edition, Marketing Advertasing Series.
 • Taniguchi, Eiichi – Thampson, Rusell G – Yamada, Tadashi, Duin, van Ron, (2001), City Logistics. Network Modelling and Intelligent Transport Systems, Emerald Publishing Company.
 • Tanyeri, Mustafa – Fırat, Aytekin (2005), “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, (268-279).
 • Yıldız, Mehmet Selami – Turan, İlker, (2016), “Lojistik Dış Kaynak Kullanımı ve 3pl Firmalarının Rolü: Türkiye Çelik Boru Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma, http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=968da9e5-56ce-4099-b5913a89cd00a613%40sessionmgr102&vid=1&hid=121,Erişim Tarihi: 10,02,2016.
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat KAYA

Author: Hakan TUNÇ

Bibtex @ { makusobed260832, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {357 - 368}, doi = {10.20875/sb.89908}, title = {İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application}, key = {cite}, author = {KAYA, Murat and TUNÇ, Hakan} }
APA KAYA, M , TUNÇ, H . (2016). İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 357-368. DOI: 10.20875/sb.89908
MLA KAYA, M , TUNÇ, H . "İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 357-368 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260832>
Chicago KAYA, M , TUNÇ, H . "İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 357-368
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application AU - Murat KAYA , Hakan TUNÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.89908 DO - 10.20875/sb.89908 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 368 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.89908 UR - https://doi.org/10.20875/sb.89908 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application %A Murat KAYA , Hakan TUNÇ %T İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.89908 %U 10.20875/sb.89908
ISNAD KAYA, Murat , TUNÇ, Hakan . "İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 357-368. https://doi.org/10.20875/sb.89908