Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 381 - 398 2016-06-13

Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform

Yakup ALTAN [1]

1081 1517

Özet

Bu makalenin amacı, Türk kamu personel rejiminde son dönemde yoğunlaşan reform ihtiyacını reformu gerekli kılan dış etkenler ekseninde değerlendirmektir. Bu kapsamda dış etken olarak değerlendirilecek yeni kamu yönetimi anlayışının temel söylemleri, Avrupa Birliği İlerleme Raporları ve Katılım Ortaklığı Belgeleri, OECD ve AB-OECD ortak girişimi olan SIGMA programı ve Türkiye raporları, Dünya Bankası ve Uluslar arası Para Fonu ile yapılan antlaşma metinleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, belirtilen dış etkenlerin Türk kamu personel rejimiyle ilgili olarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ve bu kapsamda saydamlık ve hesap verebilirliğe, kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı yargılanmaları konusuna, sendikal haklara, liyakat ilkesine, adil ve şeffaf bir ücret sisteminin kurulması gereğine ve çağdaş insan kaynakları satandartları doğrultusunda kapsamlı bir kamu personeli reformu yapılması gerekliliğine yoğun şekilde vurgu yapıldığı görülmektedir.
Türk Kamu Personel Rejimi, Personel Reformu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Avrupa Birliği, Yeni Kamu Yönetimi, OECD, SIGMA Programı, Dünya Bankası, IMF.
 • Akgüner, Tayfun (2001), Kamu Personel Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul.
 • Akyıldız, Ali (1993), Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yayınları, İstanbul.
 • Altan, Yakup (2010), “Kalkınma Planlarında Türk Kamu Personel Rejimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 423-439.
 • Aslan, Onur Ender (2005), Kamu Personel Rejimi: Statü Hukukundan Esnekliğe, TODAİE Yayın No:326, Ankara.
 • Aslan, Onur Ender (2006), Kamu Personel Rejiminin Anayasal İlkeleri: Tarihi ve Toplumsal Temelleri, TODAİE Yayın No: 330, Ankara.
 • Avrupa Komisyonu 2015 Yılı Türkiye Raporu, http://www.ab.gov.tr/files/000files/2015/11/2015_turkiye_raporu.pdf (12.02.2016)
 • Aykaç, Burhan-Altunok Hatice (2014), “Türk Yönetim Sistemini Etkileyen Yabancı Uzman
 • Raporları Üzerine Bir İnceleme: Mook ve Podol Raporlarında Yöneticilik”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-18.
 • Canman, Doğan (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayın No: 260, Ankara.
 • Canman, Doğan (1992), “Kamu Personel Rejimimiz ve Personel Reformu Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3, s. 3-11.
 • Davison, Roderic H. (1997), Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856–1876, C: 1, (Çev. Osman Akınhay), Papirus Yayınları, İstanbul.
 • Eryılmaz, Bilal (1992), Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul.
 • Eryılmaz, Bilal (2011), Kamu Yönetimi: Düşünceler/Yapılar/Fonksiyonlar/Politikalar, Okutman Yayıncılık, Ankara.
 • Ferlie, Ewan- Ashburner, Lynn-Fitzgerald, Louise- Pettitgrew, Andrew (1996), The New Public Management In Action, Oxford University Press, New York.
 • Findley, Carter V. (1994), Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, Çev. Latif Boyacı ve İzzet Akyol, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Findley, Carter V. (1996), Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, (Çev. Gül Çağalı Güven), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Güler, Birgül Ayman (2005), Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara. Heper, Metin (1974), Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ Yayınları, Ankara.
 • Hood, Christopher (1991), “A Public Management For All Seasons?”, Public Administration, Vol.69, p. 3-19.
 • Hope, K. Ronald (2009), “Capacity Development for Good Governance in Developing Countries: Some Lessons from the Field”, International Journal of Public Administration, Cilt 32, Sayı 8, p. 728-740.
 • Karluk, S.R., (1998), Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kerman, Uysal-Aktel, Mehmet-Altan, Yakup-Altunok, Mustafa- Tek, Hülya (2014), “Dünya Bankası Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16/1, s. 145-176.
 • Mook, Van H.J. (1963), “Türkiye’de Memuriyet Rejimi Alanında Reform - 1962”, 1962 Yılında Devlet Personel Dairesi’ne Verilen Yabancı Uzman Raporları, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Yayını, Ankara.
 • OECD 2004 yılı Türkiye Raporu, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/OECDTurkiyeRaporlari (12.03.2016).
 • Ortaylı, İlber (2008), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 2. b., Cedit Neşriyat, Ankara.
 • Öktem, M. Kemal (1992) ,“Türk Kamu Personel Yönetiminin Gelişimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, s. 85-105.
 • Podol, Richard (1967), “Bir Yabancı Gözüyle Yirminci Yüzyıl Ortasında Türk Kamu Yöneticisi”, (Çev. Cahit Tutum), Amme İdaresi Bülteni, Sayı: 10, s. 10-15.
 • Pollitt, Christopher (2007), “The New Public Management: An Overview of Its Current Status”, Administration and Public Management Review (Revista "Administratie si Management Public" (RAMP)), Issue: 08, p 110-115.
 • Pollitt, Christopher- Bouckaert, Geert (2011), Public Management Reform: A Comparative Analysis of New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Third Edition, Oxford University Press.
 • Sencer, Muzaffer (1984), “Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, (s. 21-44).
 • SIGMA, Assesment Turkey 2011, http://www.ab.gov.tr/files/EKYB/sigma/assessment_turkey_2011.pdf (12.03.2016).
 • SIGMA, Assesment Turkey 2012, http://www.ab.gov.tr/files/EKYB/sigma/assessment_turkey_2012.pdf (12.03.2016).
 • SIGMA, Assesment Turkey 2013, http://www.ab.gov.tr/files/EKYB/sigma/assessment_turkey_2013.pdf (12.03.2016).
 • Sulhun, İhsan (1989), “Türk Kamu Personel Sistemi (1920-1970)”, TODAİE- KAYA Projesi Alt Raporu.
 • Tortop, Nuri- Aykaç, Burhan- Yayman, Hüseyin- Özer, M. A. (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Tutum, Cahit (1979), Personel Yönetimi, TODAİE, Ankara.
 • Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 8 Mart 2001, http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (12.02.2016).
 • Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 23 Ocak 2006, http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2006.pdf (12.02.2016).
 • Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 18 Şubat 2008, http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf (12.02.2016).
 • Yayman, Hüseyin (2008), Türkiye’nin İdari Reform Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara. http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Overview-Turkish.pdf, (12.03.2016).
 • www.ımf.org, (20.03.2016).
 • www.worldbank.org, (15.03.2016).
 • https://www.oecd.org/turkey/42122130.pdf (12.02.2016).
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kabul Tarihi 14.7.1965, 23.7.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete.
 • Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar), 10 Aralık 2015, http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64.hukumet-eylem-plani-kitap.pdf, (10.03.2016).
 • 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, 3. Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196, Ceride-i Resmiye, 1-7 Şubat 1337, Kanun No:85.
 • 1924 Anayasası, T. Düstur, Cilt 26, s.170, Resmi Gazete 15/1/1945-5905, Kanun No: 4695, Kanun Tarihi 10/1/1945.
 • 3.1926 tarih ve 788 sayılı Memurîn Kanunu, Düstur, 3. Tertib, Cilt 7, s. 667-682.
 • 7.1927 tarih ve 1108 sayılı Maaş Kanunu, Düstur, 3. Tertib, Cilt 8, s. 855-859.
 • 6.1929 tarih ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maşatının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanun, Düstur, 3. Tertib, Cilt 10, s. 629-634.
 • 7.1939 tarih ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun, Düstur, 3. Tertib, Cilt 20, s. 657-761.
Journal Section Articles
Authors

Author: Yakup ALTAN

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260834, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {381 - 398}, doi = {10.20875/sb.17827}, title = {Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform}, key = {cite}, author = {ALTAN, Yakup} }
APA ALTAN, Y . (2016). Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 381-398. DOI: 10.20875/sb.17827
MLA ALTAN, Y . "Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 381-398 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260834>
Chicago ALTAN, Y . "Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 381-398
RIS TY - JOUR T1 - Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform AU - Yakup ALTAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.17827 DO - 10.20875/sb.17827 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 381 EP - 398 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.17827 UR - https://doi.org/10.20875/sb.17827 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform %A Yakup ALTAN %T Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.17827 %U 10.20875/sb.17827
ISNAD ALTAN, Yakup . "Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 381-398. https://doi.org/10.20875/sb.17827
AMA ALTAN Y . Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 381-398.
Vancouver ALTAN Y . Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 398-381.