Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 253 - 273 2016-09-28

Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals

Vahit YİĞİT [1] , Arzu YİĞİT [2]

1063 927

Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğine etki eden faktörleri tespit etmektir.

Materyal ve Metot: Araştırmada nicel veriler Maliye Bakanlığı, nitel veriler ise göre yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Üniversite hastanelerinin finansal performansının değerlendirilmesinde oran analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Katılımcılar üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğine; geri ödeme sistemi, sağlık politika ve planlamaları, verimlilik ve performans, mali yönetim, yönetim ve organizasyon gibi temalar ile ilgili ana faktörlerin etkilediğini belirtmişlerdir. Oran analizinde finansal göstergelerin standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir.  .

Sonuç: Elde edilen bulgulardan üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilmesinde iç ve dış faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir. Üniversite hastanelerinin finansal performansına etki eden en önemli dış faktörün geri ödeme sistemi ve fiyatlandırma, en önemli iç faktörün ise personel, malzeme ve tıbbi teknolojinin verimsiz kullanılması olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üniversite hastanelerinin gelirlerinin giderlerini karşılamadığı tespit edilmiştir

Hastane, Üniversite Hastanesi, Finansal Sürdürülebilirlik
 • Akar, Çetin (1989). “Hastanelerin Finansal Yönetiminde Sağlık İdarecilerinin Rolü.” Sağlık Yönetimi, Yıl 3, Sayı 7, Ankara.
 • Akdoğan, Nalan-Tenker, Nejat (2007). Finansal Tablolar Analizi ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara:
 • Akgüç, Öztin (2002). Mali Tablolar Analizi, 10. Baskı. Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
 • Atasever, Mehmet (2014). Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi: 2002-2013 Dönemi, Sağlık Bakanlığı, Yayın No:983. Ankara:
 • Ayanoğlu, Yıldız-Beylik, Umut(2014). Sağlık İşletmelerinde Geri Ödeme Modeli Olarak DRG: Kavramlar, Metrolojiler, Ülke Deneyimleri ve Karşılaştırmaları. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Aydın, Ssbshsttin (2011). Üniversite Hastaneleri Nereye Koşuyor, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı: 20.
 • Balcı, Asım- Harun Kırılmaz (2007). “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türk Sağlık Sektörüne Yansımaları”. C. Can Aktan ve Ulvi Saran (Edt.), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları içinde (ss. 134–165). İstanbul.
 • Bayram, Aysun (2006) "Hastane İşletmelerinde Finansal Verilere Dayalı Performans Ölçümü" Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara
 • Carey, Kathleen, and James F. Burgess (2000). Hospital Costing: Experience From the VHA, Financial Accountability & Management, 16(4), 289-308.
 • Chandra, Charu, Sameer Kumar, Neha S. Ghildayal (2011). Hospital Cost Structure in the USA: What’s Behind The Costs? A Business Case. International Journal of Health Care Quality Assurance, 24(4), 314–328.
 • Çakmak, Mehtap, M. Kemal Öktem, Uğur Ömürgönülşen (2009). Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(1), 1–36.
 • Çetiner, Ertugrul (2010). İşletmelerde Mali Analiz. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Erol, Hatice, Abdullah Özdemir (2014). Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 9–34.
 • Finkler, Steven A., David M. Ward, (2006). Accounting Fundamentals For Health Care Management. Massachhusetts, Jones And Bartlett Publisher, USA:
 • Gider, Ömer. (2009). Hastanelerde Ekonomik Katma Değer (EVA) Yöntemine Göre Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği. Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 46(537), 66–85.
 • Güven, Muhammed (2011) Üniversite Hastaneleri İle İlgili Sorunlar, Sorular ve Erciyes Üniversitesi Deneyimi, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı:20.
 • Hadley, Jack, Stephen Zuckerman, Lisa I. Iezzoni, (1996). Financial Pressure And Competition. Changes in Hospital Efficiency and Cost-Shifting Behavior. Medicalcare, 34(3), 205–219.
 • Harrison, Jeffrey P., Christopher Sexton (2006). The İmproving Efficiency Frontier Of Religious Not-For-Profit Hospitals. Hospital Topics, 84(February 2015), 2–10.
 • Harrison, Jeffrey P., M. Nicholas Coppola, and Mark Wakefield (2004). Efficiency of federal hospitals in the United States. Journal of Medical Systems, 28(5), 411–422.
 • Kartalcı, Kadir. (2012). Döner Sermaye İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, İlkbahar, Cilt:3 Sayı:1
 • Kısa, Adnan. (2011). Üniversite Hastanelerinde Finansman, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 20. Sayı, Eylül-Ekim-Kasım.
 • Okka, Osman (2011). İşletme Finansmanı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Özata, Musa; Sevinç, İsmail (2010). Konya’daki Sağlık Ocaklarının Etkinlik Düzeylerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 77–87.
 • Özcan, Cemil (1995). Üniversite Hastanelerinin Yönetim Yapısının İncelenmesi ve Yeni Bir Model Önerisi. Turgut Özal Tıp Fakültesi Dergisi, 2(236-240).
 • Özen, Yener, Gül Abdulkadir (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren ve Örneklem Sorunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (5),394-422
 • Özer, Özlem., Yıldırım, H:Hüseyin., Yıldırım Türkan. (2015). Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik: Kuram ve Uygulama, ABSAM, Ankara.
 • Ozgulbas, Nermin, Ali Serhan Koyuncugil Özgülbaş (2009). Financial Profiling of Public Hospitals:An Application by Data Mining. International Journal of Health Planning and Management(24), 69–83.
 • Sarkis, Joseph, Srinivas Tallur (2002). Efficiency measurement of hospitals: issues and extensions. International Journal of Operations & Production Management, 22, 306–313.
 • Tatar, Mehtap. (2011). Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’de Gelişimi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 1, 103–133.
 • Tengilimoğlu Dilaver; Yiğit Arzu (2005). Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 374–400.
 • Tezcan Menderes (2006) Hastanelerde Finansal Performansı Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Çok Değişkenli Bir Analiz, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Türkmen, Fatih (2016) Üniversite Hastanelerinin Yeniden Yapılandırılması, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 18. Toplantısı, Osmangazi Üniversitesi, 26-27 Şubat 2016, Erişim: http://www.uhbd.org/Genel%20Toplant%C4%B1lar/universite-hastaneleri-birligi-dernegi-18-toplantisiosmangazi-universitesi-, Erişim tarihi 11.04.2016.
 • Uğurluoğlu, Özgür (2015). Üniversite Hastanelerinde Uygulanan Organizasyon Yapılarının Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 52–63.
 • Wang, Bill Binglong ,Ozcan, Y. Ayhan., Wan, T. T. H. Harrison, J. (1999). Trends in Hospital Efficiency Among Metropolitan Markets. Journal of Medical Systems, 23(2), 83–97.
 • Yıldırım, Ali, Şimşek Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, Hüseyin (2012). Sağlık Harcamaları ve Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı içinde Editör Yıldırım, H.H., Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Yiğit, Vahit (2014). Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi, 93(Nisan-Haziran), 105–128.
 • Yiğit, Vahit, Ağırbaş, İsmail (2004). Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(2), 141–162.
 • Yiğit, Vahit (2016a). Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi: Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 9–16.
 • Yiğit, Vahit (2016b). Manyetik Rezonans Görüntüleme Sağlık Teknolojisinin Yayılımı. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 38–46. doi:10.5336/healthsci.2015-45601
 • Yiğit, Vahit (2016c). Kamu Hastanelerinde Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(15), 107–119.
 • Yiğit, Vahit., Ağırbaş, İsmail. Şahin, İsmet (2012). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi içinde (ss. 129– 140). Isparta.
 • Yiğit, Vahit, Erdem, Ramazan (2014). Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 211–236.
 • Yiğit, Vahit, Erdem, Ramazan (2015). Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 182–205.
Journal Section Articles
Authors

Author: Vahit YİĞİT

Author: Arzu YİĞİT

Bibtex @ { makusobed260852, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {253 - 273}, doi = {10.20875/sb.84868}, title = {Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals}, key = {cite}, author = {YİĞİT, Vahit and YİĞİT, Arzu} }
APA YİĞİT, V , YİĞİT, A . (2016). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 253-273. DOI: 10.20875/sb.84868
MLA YİĞİT, V , YİĞİT, A . "Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 253-273 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260852>
Chicago YİĞİT, V , YİĞİT, A . "Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 253-273
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals AU - Vahit YİĞİT , Arzu YİĞİT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.84868 DO - 10.20875/sb.84868 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 273 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.84868 UR - https://doi.org/10.20875/sb.84868 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals %A Vahit YİĞİT , Arzu YİĞİT %T Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.84868 %U 10.20875/sb.84868
ISNAD YİĞİT, Vahit , YİĞİT, Arzu . "Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği - Financial Sustainability of University Hospitals". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 253-273. https://doi.org/10.20875/sb.84868