Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 1 - 9 2017-03-31

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS

Ebru TEMİZ [1]

351 537

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları ile bu inançların cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmada betimsel yöntem izlenmiş olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören 101 müzik öğretmeni adayı oluşturmuştur. Çalışmada veriler Özdemir (2008) tarafından geliştirilen “öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları” ölçeği ile toplanmıştır.  Araştırma için yapılan ölçeme aracı güvenirlik analizinde ölçeğin ilk faktörü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı  ,89, ikinci faktör için ,95 ve üçüncü faktör içinse ,93 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi ve yorumlanmasında, aritmetik ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır. Ayrıca, öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının; cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testi ve sınıf seviyesine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.  Çalışmanın sonuçlarına göre, müzik öğretmen adaylarının büyük ölçüde öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarına sahip oldukları ile cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. 

müzik, müzik öğretmeni, öğretmen yetiştirme, öğretim süreci, özyeterlik inancı
  • Akbulut, E. (2006). “Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları”, Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:111, Sayı:11, ss.24-33
  • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
  • Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The Exercise Of Control. New York: W.H. Freeman.
  • Başaran, İ. E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
  • Çevik, B. D. (2011). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168
  • Demirtaş, H.,CÖMERT, M.,ÖZER, N. (2011). “Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları”, Eğitim ve Bilim, Cilt.36, Sayı 159, ss.96-111
  • Ekici, G. (2008). “Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), ss.98-110.
  • Gürcan, A. (2005). “Bilgisayar Özyeterliği Algısı ile Bilişsel Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki”, Eğitim Araştırmaları, 19, 179–193.
  • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Subjects Social
Published Date 2017- Mart
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ebru TEMİZ
Institution: Niğde Üniveristesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed286047, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {1 - 9}, doi = {10.20875/makusobed.286047}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS}, key = {cite}, author = {TEMİZ, Ebru} }
APA TEMİZ, E . (2017). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 1-9. DOI: 10.20875/makusobed.286047
MLA TEMİZ, E . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 1-9 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/286047>
Chicago TEMİZ, E . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS AU - Ebru TEMİZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.286047 DO - 10.20875/makusobed.286047 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.286047 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.286047 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS %A Ebru TEMİZ %T MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.286047 %U 10.20875/makusobed.286047
ISNAD TEMİZ, Ebru . "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI - THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING THE TEACHING PROCESS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 1-9. https://doi.org/10.20875/makusobed.286047