Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 218 - 233 2017-03-31

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS

Serkan ŞENGÜL [1]

322 928

Kırsal alanlarda faaliyet gösteren yiyecek ve içecek işletmeleri için yöresel mutfak ürünleri önemli bir çekicilik unsuru oluşturmaktadır. Bu yüzden bu ürünlerin satınalma süreçleri de işletmelerin başarılı hizmet verebilmesi için oldukça önemlidir. Yiyecek ve içecek işletmelerinin bu ürünlerin tedarik süreçlerini başarılı bir şekilde yönetebilmeleri ve karşılaşılan sorunları en aza indirgemeleri rakipleri karşısında avantajlı konuma geçmelerini sağlayabilecektir. Bu çalışmada kırsal alanlarda faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin, yöresel mutfak ürünleri ile ilgili tedarik süreçlerinden duydukları memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın yöresel mutfak ürünleri sunan yiyecek içecek işletmelerinin tedarikçileri ile aralarındaki ilişki durumunu göstermesinin yanı sıra tedarik süreçleri hakkında bilgi verecek olması açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Nitel araştırma modeli altında gerçekleştirilen çalışmada, verilerin elde edilmesi için yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde yerel tedarikçilerin yiyecek içecek işletmeleri tarafından daha fazla tercih edildiği ve tedarik süreçlerinden memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yöresel mutfaklar, yöresel yemekler, satınalma süreci, tedarikçiler, kırsal turizm, Mudurnu
 • Aslan, Zeynep – Güneren, Ebru – Çoban, Gamze (2014), “Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt.2, Sayı.4, (3-13).
 • Avcıkurt, Cevdet - Köroğlu Özlem (2008), “Turistlik Ürün Çeşitlendirmesi”, (Ed) Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt, Kırsal Turizm, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Bezirgan, Muammer - Koç Fatih (2014), “Yöresel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.7, Sayı.34, (917-928).
 • Boyne, Steven - Hall Derek (2004), “Place Promotion Through Food and Tourism: Rural Branding and The Role of Websites”, Place Branding, Cilt.1, Sayı.1, (80-92).
 • Büyüköztürk, Şener - Kılıç Çakmak, Ebru - Akgün, Özcan Erkan - Karadeniz, Şirin - Demirel, Funda (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları, Ankara.
 • Cannon, Joseph. P. - Homburg, Christian (2001), “Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs”, Journal of Marketing, Cilt.65, Sayı.1, (29-43).
 • Flax, Jeremy - Bick, Geoff - Abratt, Russell (2016), “The Perceptions of Supplier-Buyer Relations and Its Affect on the Corporate Brand”, Journal of Brand Management, Cilt.23, Sayı.1, (22-37).
 • Fox, Renata (2007), “Reinventing the Gastronomic Identity of Croatian Tourist Destinations”, International Journal of Hospitality Management, Cilt.26, Sayı.3, (546–559).
 • Hall, Micheal C. - Sharples, Liz - Mitchell, Richard - Macionis, Niki - Cambourne, Brock (2003), “Food Tourism Around the World Development, Management and Markets”, (Ed) Hall, Micheal C. – Sharples, Liz - Mitchell, Richard - Macionis, Niki - Cambourne, Brock, Consuming Place: The Rool of Food, Wine and Tourism in Regional Devolepment, Routledge, New York.
 • Harrington, Robert J. - Ottenbacher, Micheal C. (2010), “Culinary Tourism—A Case Study of the Gastronomic Capital”, Journal of Culinary Science & Technology, Cilt.8, Sayı.1, (14-32).
 • Haven-Tang, Claire - Jones, Eler, (2006), “Using Local Food and Drink to Differentiate Tourism Destinations Through A Sense of Place: A Story From Wales-Dining at Monmouthshire's Great Table”, Journal of Culinary Science & Technology, Cilt.4, Sayı.4 (69-86).
 • Homburg, Christian - Rudolph, Bettina (2001), “Customer Satisfaction in Industrial Markets: Dimensional and Multiple Role Issues”, Journal of Business Research, Cilt.52, Sayı.1, (15-33).
 • Kannan, Vijay R. - Choon Tan, Keah (2006), “Buyer-Supplier Relationships: The Impact of Supplier Selection and Buyer-Supplier Engagement on Relationship and Firm Performance”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Cilt.36, Sayı.10 (755-775).
 • Kim, Yeong G. – Eves, Anita (2012), “Construction and Validation of A Scale to Measure Tourist Motivation to Consume Local Food”, Tourism Management, Cilt.33, Sayı.6, (1458-1467).
 • Kim, Yeong G. – Eves, Anita – Scarles, Caroline (2009), “Building A Model of Local Food Consumption on Trips and Holidays: A Grounded Theory Approach”, International Journal of Hospitality Management, Cilt.28, Sayı.3, (423-431).
 • Kivela, Jakša - Crotts John C. (2005), “Gastronomy Tourism”, Journal of Culinary Science & Technology, Cilt.4, Sayı.2/3, (39-55).
 • Maxwell, Joseph (1992), “Understanding and Validity in Qualitative Research”, Harvard Educational Review, Sayı.62 (279-301).
 • Maxwell, Joseph (1996), Qualitative Research Design: An Interactive Approach, SAGE Publications, California.
 • Milne, Simon (1992), “Tourism and Development in South Pasific Microstates”, Annals of Tourism Research, Sayı.19, (191-212).
 • Morris, Carol - Buller, Henry (2003), “The Local Food Sector: A Preliminary Assessment of Its Form and Impact in Gloucestershire”, British Food Journal, Cilt.105, Sayı.8, (559-566).
 • Okumuş, Bendegül - Okumuş, Fevzi - McKercher, Bob (2007), Incorporating Local and International Cuisines in the Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey, Tourism Management, Cilt.28, Sayı.1 (253-261).
 • Okumuş, Fevzi - Kock, Gerald - Scantlebury, Micheal M. G. - Okumuş, Bendegül (2013), “Using Local Cuisines When Promoting Small Caribbean Island Destinations”, Journal of Travel & Tourism Marketing, Cilt.30, Sayı.4, (410-429).
 • Özdemir, Murat (2010), “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, (323-343).
 • Ravald, Annika - Grönroos, Christian (1996), “The Value Concept and Relationship Marketing”, European Journal of Marketing, Cilt.30, Sayı.2, (19-30).
 • Remmington, Mike - Yüksel, Atila (1998), “Tourist Satisfaction and Food Service Experience: Results and Implications of An Empirical Investigation”, Anatolia, Cilt.9, Sayı.1, (37-57).
 • Santich, Barbara (2004), “The Study of Gastronomy and Its Relevance to Hospitality Education and Training”, Hospitality Management, Sayı.23, (15-24).
 • Schneider Kelemci, Gülpınar - Ceritoğlu, Bahar A. (2010), “Yöresel Ürün İmajının Tüketici Satınalma Davranışı ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimi Üzerindeki Etkisi - İstanbul İlinde Bir Uygulama”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı.6, (29-52).
 • Sparks, Beverley – Bowen, John – Klag, Stafanie (2003), “Restaurants and the Tourist Market”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Cilt.15, Sayı.1, (6-13).
 • Soh, Keng Lin - Jayaraman, Krishnan - Yen, Teoh Su - Kiumarsi, S. (2016), “The Role of Suppliers in Establishing Buyer-Supplier Relationship Towards Better Supplier Performance”, International Journal of Productivity and Quality Management, Cilt.17, Sayı.2, (183-197).
 • Soykan, Füsun (1999), “Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı.1, (67-75).
 • Soykan, Füsun (2003), “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı.12, (1-11).
 • Şengül, Serkan - Genç, Koray (2016), “Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.23, (79-89).
 • Şengül, Serkan - Türkay, Oğuz (2015), “Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde “Yöresel Mutfaklar” Eğitiminin Kullanılması: Mudurnu Örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, 4. UMYOS Özel Sayı, (1-6).
 • Telfer, David J. (2000), “Tastes of Niagara: Building Strategic Alliances Between Tourism and Agriculture”, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Cilt.1, Sayı.1, (71-88).
 • Yarış, Ahmet - Cömert, Menekşe (2015), “Mardin İlindeki Restoranların Yerel Ürün Kullanımındaki Avantaj ve Dezavantajlar ile İlgili Algı Düzeyleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.8, Sayı.37,: 991-998.
 • Yıldırım, Kasım (2010), “Nitel Araştırmalarda Niteliği Arttırma”, İlköğretim Online, Cilt.9, Sayı.1, (79-92).
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Serkan ŞENGÜL
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed302913, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {218 - 233}, doi = {10.20875/makusobed.302913}, title = {YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS}, key = {cite}, author = {ŞENGÜL, Serkan} }
APA ŞENGÜL, S . (2017). YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 218-233. DOI: 10.20875/makusobed.302913
MLA ŞENGÜL, S . "YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 218-233 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/302913>
Chicago ŞENGÜL, S . "YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 218-233
RIS TY - JOUR T1 - YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS AU - Serkan ŞENGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.302913 DO - 10.20875/makusobed.302913 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 218 EP - 233 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.302913 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.302913 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS %A Serkan ŞENGÜL %T YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.302913 %U 10.20875/makusobed.302913
ISNAD ŞENGÜL, Serkan . "YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 218-233. https://doi.org/10.20875/makusobed.302913
AMA ŞENGÜL S . YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 218-233.
Vancouver ŞENGÜL S . YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ: YÖRESEL MUTFAK ÜRÜNLERİNİN SATINALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA - SUPPLIER EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: A RESEARCH ON THE PURCHASING PROCESSES OF LOCAL CUISINE PRODUCTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 233-218.