Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 368 - 395 2017-06-30

JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ

Nazım AKSOY [1]

241 411

Globalleşme süreci, ülkeler arasında eskiye oranla daha sıkı bağlar kurma ihtiyacını doğurmakla birlikte, farklı ülkelerdeki müteşebbislerin, tüm bürokratik engellere karşın, ortak amaç doğrultusunda bir araya gelmelerine yol açmıştır. Bu durumun Ticaret hukuku alanındaki bir görünümü de ortak girişimcilik faaliyetleri sonucunda iş ortaklılarının kurulmasıdır. Yani denilebilir ki, ülke içinde sık görülen iş ortaklıklarının ülke sınırlarını aşarak, uluslararası alana sıçrayışı, globalleşmenin doğal bir sonucudur. Bu makale ile iş ortaklıkları “joint venture” Türk ve Rus hukuk sistemleri çerçevesinde karşılıklı olarak incelenmektedir. Joint venture, Türkiye’de anonim veya limited ortaklık şeklinde kurulmaktadır. Rusya’da ise mevzuat, joint venture şeklindeki birleşmelerin, Türk hukukunda uygulanan ortaklık türlerinin yanı sıra, diğer ortaklık türlerinde de kurulmasına cevaz vermektedir. Ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan Rusya ile krizin aşılması sürecinde Rus müteşebbislerle ortaklık kurmayı hedefleyen Türk girişimcilerine yol gösterilmesi amacıyla birlikte, çalışmamızda, joint venture kurumuna ilişkin olarak Türk hukukunun yanı sıra, Rus hukuk sisteminde yer alan düzenlemeler açıklanarak, doktrindeki görüşler ile günümüzdeki uygulamalara da değinilmektedir.

Rus müteşebbisler, joint venture, Rus hukuku, Sovyet Bloku
 • Akyol, Ş. (1997), Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Know-how, Management, Ortak Girişim ve Büyük Çaplı İnşaat Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Akkurt, Z. ve Akgül, B. (2001), “Joint Venture ve Konsorsiyum’un Türk Hukuku’ndaki Yeri", YD., С. XXVII, S. 4, s. 729-748.
 • Altuğ, O. ve Ayboğa A. H. (1992), Örneklerle Uygulamalı Şirket Kuruluşları, B. 1, Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • Alver, C. (1998), Adî Ortaklık (Içtihatlı - Açıklamalı), Beyda Ofset, Ankara.
 • Barlas, N. (1998), Adî Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Burguchevoy, E.G. (1990), "Совместные Предприятия В Практике Международных Экономических Отношений" (Uluslararası İktisadî İlişkiler Uygulamasında J.V.), Vneshtorgizdat Yayınları, Moskova.
 • Chirkunov, O.J. Shadrovskiy, A. (1991), С.П.: Цели и Результаты (J.V.: Amaçlar ve Sonuçlar), Внешняя Торговля (Dış Ticaret), S. 4, s. 14-17.
 • Çevik, O.N. (1989), Uygulamada Şirketler Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara.
 • Çiftlikli, M. (1996), Dünya Pazar Ekonomisi Uygulamaları ve Azerbaycan, Bakü.
 • Dayınlarlı, K. (1999), Joint Venture Sözleşmesi, B. 2, Vedat Kitapçılık, Ankara.
 • Dayınlarlı, K. (1996), İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, NADİR Kitap Yayınları, Ankara 18-19.03.1996.
 • Domaniç, H. (1970), Adî, Kollektif ve Komandit Şirketler, B. 3, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Dremov, Y.D. (1998), Sozdaniye S.P., Problemi i Perspektivı (J.V.’ların Kuruluşu, Sorunları ve Perspektifleri), İgip An SSSR Yayınları, Moskova.
 • Gorometskina E. ve Tsokol, Y. (2002), Şirketlerin Kuruluş ve Faaliyetlerinde Yabancı Yatırımcının İştirakı (Участие иностранного инвестора в создании и деятельности компаний), “Angelinvestor” İnternet Dergisi, Ocak Sayısı, http://www.cfin.ru/investor/invrel/foreign.shtml
 • İnan, A.N. (1999), Borçlar Hukuku Bilgisi, B. 4, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • “Ivestisionnaya Aktivnost v Ekonomike” (2002) (Ekonomideki Girişimcilik Aktivitesi): http://www.ivr.ru
 • www.petholding.com.tr, (2002).
 • Kaplan, İ. (1994), İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı Joint Venture, Vedat Kitapçılık, Ankara.
 • Karayalçın, Y. (1973), Ticaret Hukuku, II. Şirketler Hukuku, B. 2, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Khomak, S. (2000), “Внешэкономический Контракт” (Dış Ticarî Anlaşma), Balans, S. 4, s. 55-61
 • Kokonov, V. (1990), "СССР-Турция: Динамизм Торгово-Экогомического Сотрудничества" (SSCB-Türkiye: Ticarî-Ekonomik İşbirliğinin Hareketliliği) Vneshnaya Torgovla (Dış Ticaret), S. 2, s. 24-29.
 • Özalp, İ., Saldıraner, Y. ve Derenköy, A.H. (1990), Çok Uluslu İşletmelerin Geleceğine Bir Çözüm Yolu Olarak Joint Venture, Cemalcılar’ın Hatırasına Armağan, sh. 103-126, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, Eskişehir.
 • Özenli, S. (1998), Uygulamada Adî Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Kazancı Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Poroy, R., Tekinalp, Ü. ve Çamoğlu, E. (2000), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, B. 8, Beta Basım, İstanbul.
 • Pulaşlı, H. (1995), Şirketler Hukuku, B. 2, Karahan Kitabevi, Konya.
 • Shedrin, A. (1991), "С. П. В Развитых Капиталистических Странах" (Gelişmiş Kapitalist Ülkelerde J.V.), Mirovaya Ekonomika i Mejdunarodnıye Otnosheniya (Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler), S. 8, s. 100-109.
 • Sherbatıh, V. (1997), “Создание и Развитие С.П. в Р.Ф.” (Rusya Federasyonu’nda Joint Venture’ın
 • Kuruluşu ve Gelişimi), Moskova.
 • Şahinalp, K. (2001), Türk Hukuku’nda Joint Venture’lann Hukukî Yapısı ve Niteliği ile Joint Venture’larda Karşılaşılan Sorunlar, YD., С. XXVII, S. 3, s. 481-523.
 • Tekinalp, G. ve Tekinalp, Ü. (1988), Joint Venture, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, s. 143-176, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
 • Tekil, F. (1996), Adî, Kollektif ve Komandit Şirketler Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
 • Turkısh Petroleum Corporatıon (2010) Annual Report, TPAO Yayınları, Ankara.
 • Ulusoy, Y. (1974), Mukayeseli Sermaye Şirketleri, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları Yayınları, Ankara.
 • Vosnesenskaya, N.N. (2001), Иностранные Инвестиции, Россия и Мировой Опыт, (Yabancı Yatırımlar ve Dünya Tecrübesi), İnfra Yayınları, Moskova.
 • Yalman, M. ve Taylan, E. (1976), Adî Ortaklık, Olgaç Matbaacılık, Ankara.
 • Yılmaz, E. (1992), Hukuk Sözlüğü, B. 4, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz, L (2016), “4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler”, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/Sempozyumyay%C4%B1nlar%C4%B1/ipekyolucanlan%C4%B1yor/Prof.Dr.LerzanYILMAZ.pdf
 • Yongalık, A. (1991), Adî Şirkette Sermaye Payı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nazım AKSOY
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed304157, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {368 - 395}, doi = {10.20875/makusobed.304157}, title = {JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ}, key = {cite}, author = {AKSOY, Nazım} }
APA AKSOY, N . (2017). JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 368-395. DOI: 10.20875/makusobed.304157
MLA AKSOY, N . "JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 368-395 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/304157>
Chicago AKSOY, N . "JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 368-395
RIS TY - JOUR T1 - JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ AU - Nazım AKSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.304157 DO - 10.20875/makusobed.304157 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 368 EP - 395 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.304157 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.304157 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ %A Nazım AKSOY %T JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.304157 %U 10.20875/makusobed.304157
ISNAD AKSOY, Nazım . "JOİNT VENTURE’IN TÜRK VE RUS MEVZUATLARI AÇISINDAN HUKUKİ TAHLİLİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 368-395. https://doi.org/10.20875/makusobed.304157