Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 69 - 93 2017-09-30

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE)

Murşit IŞIK [1] , Hilal BOLAK [2] , Mustafa ÖZTÜRK [3]

284 318


Örgütsel adalet kavramı örgüte yönelik adalet algısıdır ve çalışma yaşamında büyük önem taşımaktadır. Örgütlerin başarılı olabilmeleri ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri yöneticilerin çalışanlarına karşı tutum ve davranışlarına bağlıdır. Yöneticilerin örgütsel adaleti sağlamaları, çalışanların iş performanslarının artmasında ve örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde önemli unsurlar olarak nitelendirilebilmektedir.

Örgütsel adaletin sağlanamaması durumunda çalışanlar uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar yaşayarak çatışma içerisine girmektedirler. Çatışmalar her zaman önlenebilir olmasa da etkili bir şekilde yönetildiklerinde, örgüt açısından olumsuz durumlar olumlu durumlara dönüştürülebilmektedir. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar çalışanların örgütsel adalet algısının ne yönde olduğunu ortaya koymakla birlikte algılamalarının çatışmalara ve çatışmaların yönetilmesine nasıl etki edeceğini saptayacağı için diğer işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri şekillendirme açısından önem arz edecektir.

Çalışmada, Denizli’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında örgütsel adalet ve çatışma yönetimi ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Denizli ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında çalışan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlere yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen bulgular, örgütsel adalet ve çatışma yönetimi çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

  • Akgün, N. vd., (2009), Ortaöğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerle aralarındaki çatışmaları yönetme yöntemleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1). Akyıldız, H. – Turunç, Ö. , (2013), Çalışma Psikolojisi, Ankara. Alp, S., (1997), İşletme Örgütlerinde Çatışma ve Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Altay, Melih, (2011b), Örgütsel Davranış Proje Çalışması , Yayınlanmamış Ödev Çalışması, SAVBEN YL Programı, Ankara. Booth, R.Z. vd., (2000), Relationships Among Conflict, Conflict Management, Job Satisfaction, Intent to Stay and Turnover of Professional Nurses in Thailand, Nursing and Health Sciences, 2. Colquitt, J.A. vd., (2005), What is Organizational Justice? A Historical Overview, Handbook of Organizational Justice, Ed. Jerald Greenberg ve Jason A. Colquitt, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates. Colquitt, J.A. vd., (2013), Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives, Journal of Applied Psychology, Vol: 98, ss.199-236. Değirmenci, H.A., (2008), Örgüt Kültürü ve Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkiler ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Deniz, M. – Çolak, M., (2008), Örgütlerde Çatışmanın Yönetiminde Gücün Kullanımı ve Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23). Denizli, A.A., (2014), Örgütsel Adaletin Kapsam İçi ve Kapsam Dışı Personel Tarafından Algılanması: Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Dursun, Pınar, (2008), Kocaeli Bölgesinde Yer Alan Tüm Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetim Tarzlarına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Eğilmezkol, G., (2011), Çalışma Yaşamında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık: Bir Kamu Bankasındaki Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Algılayışlarının Analizine Yönelik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı Genel İşletme Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Eren, E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 7.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 2001. Ertürk, M., (1994), Örgütsel Çatışma, Çatışma Nedenleri, Çatışmanın Yönetimi ve Erciyes Üniversitesi’nde Bir Anket Uygulaması, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Kayseri, ss.121–147. Greenberg, J., (1987), “A Taxonomy of Organizational Justice Theories”, Academy of Management Review,12, ss.9-22. Greenberg, J., (1990), “Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow”, Journal of Management, Cilt: 16, No: 2. İşcan, Ö.F. – Karabey, C.N., (2007), Örgüt İklimi ile Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2. İşleyici, K., (2015), Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Zonguldak İli Örneği), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu. Karcıoğlu, F. vd., (2012), Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri olarak Örgütsel Kültür Tipleri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (1). Karip, E., Çatışma Yönetimi, 3.Baskı, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2003, ss: 7-69. Karip, E., Çatışma Yönetimi, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 1999. Karip, Emin, Çatışma Yönetimi, 2.Baskı, Ankara, Pegem A Yayınevi, 2000. Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, 11.Baskı, İstanbul, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, 2007. Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Basım Yayım, 1993. Ma, Z. vd., (2008), Ten Years Of Conflict Management Studies: Themes, Concepts And Relationships, Canada: International Journal of Conflict Management, 19/3, ss.234-248. Mayer, B., (2000), The dynamics of conflict resolution, San Francisco: Jossey-Bass. Mirzeoğlu, N., (2005), Örgütsel Çatışma ve Yönetimi: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Bir Uygulama, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2). Özdevecioğlu, Mahmut, (2003), Algılanan Örgütsel Adaletin Bireyler Arası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21. Özdevecioğlu, Mahmut, (2003), Algılanan Örgütsel Adaletin Bireyler Arası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21. Polat, S. – C., Cevat, (2008), Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin algıları. Psenicka – Rahim, C.A., (2002), A Model of Emotional Intelligence and Conflict Management Strategies: A Study in Seven Countries. The International Journal of Organizational Analysis. Rahim, M.A. vd., (1999), An Empirical Study Of The Stages Of Moral Development And Conflict Management Styles, The İnternational Journal of Conflict Management, 10 (2). Rahim, M.A. vd., (2000), Do Justice Perceptions Influence Styles Of Handling Conflict With Supervisors?: What Justice Perceptions, Precisely?”, The International Journal of Conflict Management, 11, 1. Rahim, M.A., Managing Conflict in Organizations, 3.baskı, Wesport, CT, Quorum Books, Greenwood Publishing Group, Inc, 2001. Selçuk, Z. - Güner, N., Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları, 2.Baskı, Ankara, PegemA Yayıncılık, 2001, ss: 55. Şahin, A. vd., (2006), Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15). Şimşek, Ş. E. vd., Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (Yenilenmiş 4. Baskı), Konya, Adım Matbaacılık, 2005. Taşkıran, E., Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim, Örgütsel Adaletin Rolü, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2011. Thomas, W.K., (1990), Organizational behaviour and management, “conflict and conflict management”. (Derleyen: Henry L. Tosi), PWS KENT Publishing Company: Boston. Tutar, Hasan, (2007), Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 12, Sayı: 3. Türkel, U.A., (2000), Toplam Kalite Bağlamında Grup Dinamiği ve Çatışma Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitapevi. Türkel, U.A., (2000), Toplam Kalite Bağlamında Grup Dinamiği ve Çatışma Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitapevi. Uzunhasanoğlu, Banu, (2009), Mimarlık Bürolarında İnsan Kaynakları ve Çatışma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Üngüren, E. vd., (2009), İş Tatmini ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27. Wagner, J.A. III – Hollenbeck, J.R., (1992), Management of Organizational Behaviour, Prentice-Hall, New Jersey, ss.477. Zembat, R., (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Yöneticisi, Meslektaşları ve Aileler Bağlamında Algıladıkları Çatışma Durumlarının İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 37(163).
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Murşit IŞIK
Country: Turkey


Author: Hilal BOLAK

Author: Mustafa ÖZTÜRK

Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { makusobed316203, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {69 - 93}, doi = {10.20875/makusobed.316203}, title = {MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE)}, key = {cite}, author = {IŞIK, Murşit and BOLAK, Hilal and ÖZTÜRK, Mustafa} }
APA IŞIK, M , BOLAK, H , ÖZTÜRK, M . (2017). MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 69-93. DOI: 10.20875/makusobed.316203
MLA IŞIK, M , BOLAK, H , ÖZTÜRK, M . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 69-93 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/316203>
Chicago IŞIK, M , BOLAK, H , ÖZTÜRK, M . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 69-93
RIS TY - JOUR T1 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE) AU - Murşit IŞIK , Hilal BOLAK , Mustafa ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316203 DO - 10.20875/makusobed.316203 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 93 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316203 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316203 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE) %A Murşit IŞIK , Hilal BOLAK , Mustafa ÖZTÜRK %T MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE) %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.316203 %U 10.20875/makusobed.316203
ISNAD IŞIK, Murşit , BOLAK, Hilal , ÖZTÜRK, Mustafa . "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 69-93. https://doi.org/10.20875/makusobed.316203
AMA IŞIK M , BOLAK H , ÖZTÜRK M . MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(20): 69-93.
Vancouver IŞIK M , BOLAK H , ÖZTÜRK M . MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(20): 93-69.