Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 148 - 161 2017-10-20

GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?

Ali Murat ALPARSLAN [1] , Mehmet Ali TAŞ [2] , Seher YASTIOĞLU [3]

280 356

Girişimcilik niyeti; Kişisel, demografik, çevresel faktörlerden etkilendiği gibi toplumun oluşturduğu kültürel değerlerden ve edinilen girişimcilik eğitiminden de etkilenmektedir. Bu bağlamda, kültürel değerler toplumun; Değişim, yenilik, risk alma eğilimi ve belirsizliğe olan tolerans düzeyi gibi konulara bakış açısını ve bireylerin girişimcilik eğilimini belirlediği görülmektedir. Ayrıca bireylerin sahip oldukları farklı değerler onların girişimci olma niyetleri üzerinde önemli bir farklılık yaratmaktadır. Bunun yanında, yapılan araştırmalar girişimcilik konusunda edinilen eğitimin girişimcilik niyetleri üzerinde olumlu katkıları olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, Ağlasun MYO ve Bucak Hikmet Tolunay MYO 'da okuyan öğrencilerin sahip oldukları kültürel değerlerin ve okulda edindikleri girişimcilik eğitiminin, girişimcilik niyetleri üzerinde etkisi olup olmadığını ortaya koymak amacıyla 722 öğrenci üzerinde uygulanmış boylamsal bir çalışmadır. Çalışmada girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyeti üzerinde bir etkisinin olmadığı, ancak değişime açıklık ile kendini güçlendirme değerleri bireylerin girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti, Girişimcilik Eğitimi, Kültür, Kültürel Değerler
 • Ajzen, Icek- Fishbein, Martin (1980), Understanding Attitudies and Predicting Social Behaviour. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ.
 • Ajzen, Icek (1991), “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Cilt.50,Sayı.2, (179-211).
 • Alparslan, Ali Murat-Taş, Mehmet Ali-Aytaş, Seher (2016), “Bireylerin Uyma Davranışlarında Kişisel Değerlerin Rolü: Bir Deney Çalışması”, 4. Örgütsel Davranış Kongresi. Adana.
 • Avşar, Mustafa (2007), Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Boyd, Nancy G.-Vozikis, George S. (1994), “The İnfluence Of Self-Efficacy On The Development Of Entrepreneurial İntentions And Action”, Entrepreneurship Theory And Practice, Sayı.18, (63-63).
 • Bulut, Çağrı-Aslan, Gonca (2014), “Üniversitelerde Girişimcilik Eğitimi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı. 27, (1-20).
 • Casson, Michael (1990), Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Company, Wermont.
 • Clegg, Chris-Unsworth, Kerrie- Epitropaki, O.- Parker, Giselle (2002), “Implicating Trust in the Innovation Process”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Sayı. 75, (409-422).
 • Collins, Orvis F..- Moore, David G. (1964), The Enterprising Man, Michigan State University, East Lansing.
 • Çağlar, İrfan (2001), “Yönetim- Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 3, (125-148).
 • Demirel, Erkan T.-Tikici, Mehmet (2004), “Kültürün Girişimciliğe Etkileri”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (49-58).
 • Demirutku, Kürşad-Sümer, Nebi (2010), “Temel değerlerin ölçümü: Portre Değerler Anketi’nin Türkçe uyarlaması”, Türk Psikoloji Yazıları, Cilt.13, Sayı. 25, (17-25).
 • Duygulu, Ethem (2008), “Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.10, Sayı. 2, (95-120).
 • Ercan, Ümit-Sığrı, Ünsal (2015), “Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi: Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Public Administration for Turkey and Middle East, Cilt. 48, Sayı. 3, (95-126). Hındle, Kevin-Rushworth, Susan. (2000), Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Hawthorne Victoria, Swinburne University of Technology, Australia. Hofstede, Geert H. (1984), Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage Publications, Newburg Park.
 • Hofstede, Geert H. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations. Thousand Oaks, CA, Sage co-published.
 • Hofstede, Geert H.- Bond, Michael H. (1984), “Hofstede's culture dimensions an independent validation using Rokeach's value survey”, Journal of cross-cultural psychology, Cilt. 15, Sayı. 4, (417-433).
 • Jones, Colin-Englısh, Jack (2004), “A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education”, Education and Training, Cilt.46, Sayı.8/9, (416-423).
 • Karabulut, Tuğba (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirleme”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt. 26, Sayı. 1, (331-356).
 • Kennedy, Jessica-Drennan, Judy-Renfrow, Patty-Watson, Bernadette (2003), “Situational Factors and Entrepreneurıal Intentıons Small Enterprise Association of Australia and New Zealand”, 16th Annual Conference, Ballarat, Australia. Krueger, Norris F. (2007), “What Lies Beneath? The Experiential Essence of Entrepreneurial Thinking”, Entrepreneurship Theory and Practice, Cilt. 31, Sayı. 1, (123-138).
 • Krueger, Norris F.-Brazeal, Deborah, V. (1994), “Entrepreneurial Potential And Potential Entrepreneurs”, Entrepreneurship Theory And Practice, Sayı. 18, (91-104). Kutanis, Özen Rana (2006), Girişimci Kadınlar, Değişim Yayınları, Sakarya. Lussier, Robert N.-Corrnan, joel (1995), There Are Few Differences Between Success ful and Failed Small Businesses. Small Business Institute Director's Association, http://www.smallbusinessinstitute.biz/images/1995_Proceedings.pdfErişim (13/03/2017).
 • McClelland, David C. (1965), “N Achievement and Entrepreneurship: A Longitudinal Study”, Journal of personality and Social Psychology, Cilt. 1, Sayı. 4, (389-392).
 • Morsümbül, Şebnem (2014), “Kültürel Değerlerin Üç Kuşak Arasındaki Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Ankara Örneği”, Hütat, Sayı.21, (137-160).
 • Do Paço, Arminda. (2015), “Entrepreneurial Intentions: Is Education Enough?”, International Entrepreneurship and Management Journal, Cilt. 11, Sayı. 1, (57-75).
 • Rokeach, Milton (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York.
 • Schwartz, Shalom H.- Melech, Gila,-Lehmann, Arielle-Burgess, Steven,- Harrıs, Mari- Owens, Vicki (2001), “Extendıng The Cross-Cultural Valıdıty Of The Theory Of Basıc Human Values Wıth A Dıfferent Method Of Measurement”, Journal of Cross-Cultural Psychology, Cilt. 32, Sayı.5, (519-542).
 • Schwartz, Shalom H. (1992), “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries”, (Ed) M. Zanna, Advances in Experimental Social Psychology in, Academic Press, New York, (1-65).
 • Schwartz, Shalom H. (2006), “A Theory Of Cultural Value Orientations: Explication and applications”, Comparative sociology, Cilt. 5, Sayı.2, (137-182).
 • Schwartz, Shalom H.- Bılsky, Wolfgang (1987), “Toward A Universal Psychological Structure Of Human Values”, Journal of Personality and Social Psychology, Cilt. 53, Sayı.3, (550-562).
 • Sezer, Cemal (2013), “Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi İle Belirlenmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sayı.2, (49-60).
 • Sığrı, Ünsal-Tabak, Akif-Ercan, Ümit (2009), “Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 1, Sayı.2, (1-14).
 • Şeşen, Harun-Basim, Hamdullah Nejat (2012), “Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, Sayı.12, (21-28).
 • Ulukan, Cemil (2001), Aile İşletmelerinde Büyüme Süreci, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • WEF (World Economic Forum). (2009), “Educating the Next Wave of Entrepreneurs, Unlocking Entrepreneurial Capabilities to Meet The Global Challenges of The 21st Century”, https://www.weforum.org/reports/educating-next-wave-entrepreneurs (15. 03. 2017).
 • Yelkikalan, Nazan-Akatay, Ayten-Altın, Emel (2010), “Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği ve Y, M, Z Kuşağı Girişimci”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt.14, Sayı.20, (498-519).
 • Yıldız, Sebahattin-Kapu, Hüsnü (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı. 3, (39-66).
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Ali Murat ALPARSLAN
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Ali TAŞ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Seher YASTIOĞLU
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed311163, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {148 - 161}, doi = {10.20875/makusobed.311163}, title = {GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?}, key = {cite}, author = {ALPARSLAN, Ali Murat and TAŞ, Mehmet Ali and YASTIOĞLU, Seher} }
APA ALPARSLAN, A , TAŞ, M , YASTIOĞLU, S . (2017). GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 148-161. DOI: 10.20875/makusobed.311163
MLA ALPARSLAN, A , TAŞ, M , YASTIOĞLU, S . "GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 148-161 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/311163>
Chicago ALPARSLAN, A , TAŞ, M , YASTIOĞLU, S . "GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 148-161
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES? AU - Ali Murat ALPARSLAN , Mehmet Ali TAŞ , Seher YASTIOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.311163 DO - 10.20875/makusobed.311163 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 161 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.311163 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.311163 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES? %A Ali Murat ALPARSLAN , Mehmet Ali TAŞ , Seher YASTIOĞLU %T GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES? %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.311163 %U 10.20875/makusobed.311163
ISNAD ALPARSLAN, Ali Murat , TAŞ, Mehmet Ali , YASTIOĞLU, Seher . "GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 148-161. https://doi.org/10.20875/makusobed.311163