Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 342 - 355 2017-10-20

STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Meral BEKTAŞ [1] , Şerife KARAGÖZ [2]

336 1106

Stres, insanların değişen çevre koşullarında bir tehdit ya da zorluk olarak algıladıkları durumlara karşı göstermiş oldukları bir tepkidir. Stres insanlar üzerinde baskı ve zorlama yaratarak, olumsuz etkilere yol açmakta ve çeşitli nedenlerden dolayı insanlar strese maruz kalmaktadırlar. Stresin sonuçlarından birisi de yalnızlıktır. Yalnızlık insan yaşamını olumsuz yönde etkileyerek kaygı, üzüntü gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. Pek çok farklı etken yalnızlığa neden olmaktadır. Bu araştırma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının, yalnızlık üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 240 anket verisi analizlere dâhil edilmiş olup %48,3’ünü kız öğrenci %51,7’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre stres ile başa çıkma tarzları ölçeğinin alt boyutlarından; çaresizlik yaklaşımı öğrencilerin yalnızlıkları üzerinde bir etkiye sahipken; kendine güven yaklaşımı, iyimser yaklaşım, boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek aramanın yalnızlık üzerinde bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır (p<0.01).

Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları
 • Akat, İ., Budak G., Budak, G. (1999), İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir.
 • Aydın, B. İmamoğlu, S. (2001), “Stresle Başaçıkma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı. 14, (41-52).
 • Altundağ, G. (2011), Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri, Stresle Başa Çıkma Tutumları Ve Stresi Algılama Düzeyinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
 • Baltaş, A., Baltaş Z., (1999), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Barutçugil, İ. (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 • Baş, G. (2010),“An Investigation of the Relationshipbetween Shynessand Loneliness Levels of Elementary Students in a Turkish Sample” International Online Journal of Educational Sciences, Cilt.2, Sayı.2, (419-440).
 • Bilgin, N., (2003), Sosyal Psikoloji Sözlüğü Kavramlar, Yaklaşımlar, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Bingöl, G. (2013), Stres Ve Stres Yönetimi Yaklaşımları (Kırklareli Devlet Hastanesi Hemşireleri Örneği), Yüksek Lisans Tezi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Deniz, M.E. ve Yılmaz, E. (2005), “Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka Ve Stresle Basa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt. 3, Sayı, 25.
 • Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M.Z. (2009), “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Sayı. 10, (271-277).
 • Durna, U. (2006), “Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 20, Sayı. 1.
 • Doğan, B. ve Eser, M. (2013), “Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Nazilli Myo Örneği “, Electronic Journal of Vocational College.
 • Eraslan, M. (2015), “Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 12.
 • Folkman, S. ye Lazarus, R.S. (1988), “Coping as a mediator of emotion”. Journal of Personality and Social Psychology, Cilt. 54, Sayı. 3.
 • Gierveld, J. (1987), “Develop in gand Testing a Model of Loneliness”, Journal of Personality and Social Psychology, Sayı.53, (119-128).
 • Gierveld, J.J, Tilburg.,T. ve Dykstra P.A. (2006), “Loneliness and SocialI solation”. Cambridge Handbook of Personal Relationships / A.VangelistiandD.Perlman, eds. Cambridge: Cambridge UniversityPress, (485-500).
 • Güçlü, N., (2001), “Stres Yönetimi”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 1, (91-109).
 • Gürüz, D. ve Gürel E. (2009), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Gürdil G. (2007), Üniversite Öğrencilerinde Travma Yaşantısı, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve İç-Dış Kontrol Odağı İnancı İle Riskli Alkol Kullanımı Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, Ankara.
 • Güler Ö, Çınar S. (2010), “Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler Ve Kullandıkları Baş Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı.
 • Heinrich, L. M. ve Gullone, E. (2006), “The Clinical Significance of Loneliness: A LiteratureReview. Clinical Psychology Review”, Cilt. 26, Sayı. 6, (695-718).
 • Karaoğlu, N., Avşaroğlu, S. ve Deniz, M.E. (2009),“Yalnız mısın? Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyi ile İlgili Bir Çalışma”, Marmara Medical Journal, Cilt. 22, Sayı, 1. (19-26).
 • Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. (2007).,“Tıp Fakültesi Ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Etkileyen Faktörler”, Türk Psikiyatri Dergisi ,Sayı. 18, (137-46).
 • Lazarus RS (1993), From Psychological Stress to the Emotions: A History of Changing Outlooks. Annual Review of Psychology, Sayı. 44, (1-21).
 • Peplau L.A, Perlman D (1982), “Perspective on loneliness. In: Peplau LA, Perlman D (eds) Loneliness: A Sourcebook Of Current Theory, Research And Therapy” Wiley, New York, (1–20).
 • Peplue L. A, ve Perlman D. (1984), “Loneliness Research: A Survey Of Empırıcal” Findings” Government Printing Office, DDH Publication, (84-1312).
 • Seçim, Ö.Y., Alpar, Ö. Algür, S.(2014), “Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık: Akdeniz Üniversitesinde Yapılan Ampirik Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 13, Sayı.48, (200-215).
 • Okutan, Mustafa-Tengilimoğlu, Dilaver (2002), ‘’İş Ortamında Stres Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması’’, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 3,(1-27).
 • Şen H, Toygar M, Türker T, İnce N, Tuğcu H, Keskin H. (2012), Bir grup hekimin stresle başa çıkma tekniklerinin değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull Sayı. 11, (2-8).
 • Temel E, Bahar A, Çuhadar D. (2007), “Öğrenci Hemşirelerin Stresle Baş Etme Tarzları Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Sayı. 2, 5.
 • Tengilimoğlu, D., Atilla A., Bektaş, M., (2009), İşletme Yönetimi, Seçkin Kitapevi, Ankara.
 • Teppers, E.,Luyckx, K., A Klimstra, T. ve Goossens, L. (2013), Lonelinessand Facebook Motives in Adolescence: A Longitudinalınquiryintodirectionality Of Effect. Journal of Adolescence, Cilt. 5, Sayı, 37, (691–699).
 • Terzi, Şerife- Çankaya, Zeynep Cihangir (2009), ‘’Bağlanma Stillerinin Öznel İyi Olmayı Ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarını Yordama Gücü’’, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, Cilt. 4. Sayı.31, (1-11).
 • Tuzgöl-Dost, M. (2007), “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversetisi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 22, Sayı. 2, (132-142).
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Meral BEKTAŞ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şerife KARAGÖZ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2017

Bibtex @research article { makusobed316905, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {342 - 355}, doi = {10.20875/makusobed.316905}, title = {STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS}, key = {cite}, author = {BEKTAŞ, Meral and KARAGÖZ, Şerife} }
APA BEKTAŞ, M , KARAGÖZ, Ş . (2017). STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 342-355. DOI: 10.20875/makusobed.316905
MLA BEKTAŞ, M , KARAGÖZ, Ş . "STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 342-355 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/316905>
Chicago BEKTAŞ, M , KARAGÖZ, Ş . "STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 342-355
RIS TY - JOUR T1 - STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AU - Meral BEKTAŞ , Şerife KARAGÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316905 DO - 10.20875/makusobed.316905 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 342 EP - 355 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316905 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316905 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS %A Meral BEKTAŞ , Şerife KARAGÖZ %T STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316905 %U 10.20875/makusobed.316905
ISNAD BEKTAŞ, Meral , KARAGÖZ, Şerife . "STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 342-355. https://doi.org/10.20875/makusobed.316905
AMA BEKTAŞ M , KARAGÖZ Ş . STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 342-355.
Vancouver BEKTAŞ M , KARAGÖZ Ş . STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 355-342.