Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 1 - 23 2017-10-20

FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH

Ömer Lütfi ANTALYALI [1] , Ahmet Sait ÖZKUL [2]

234 312

Bu çalışmada başarılı bir girişimcide bulunması gereken özellikler hakkında fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin algı farklılıkları incelenmekte ve başarılı girişimci algısı ile cinsiyet rolü stereotiplerinin ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı yakın gelecekte iş dünyasında etkin rol oynayacak olan üniversite öğrencilerinin “başarılı girişimci” kavramına dair zihinlerinde oluşan şemayı tespit etmektir.

Çalışmada öncelikle Schein’ın (1973) 92 maddelik ölçeği Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilen pilot araştırma ile Türkçeye kazandırılmıştır. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi meslek yüksekokullarındaki Yönetim ve Organizasyon bölümlerinin 2. sınıflarında öğrenim gören 308 ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünün 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 234 öğrenciye ulaşılarak toplamda 542 öğrenciden veri toplanmıştır. Analizler neticesinde; başarılı girişimci algısının meslek yüksekokulları ile fakülteler arasında fark gösterip göstermediği, başarılı girişimci algısının eril mi yoksa dişil mi özellikler taşıdığı ve son olarak da başarılı girişimci algısında hangi özelliklerin öne çıktığı sorularına cevap aranmıştır.


Girişimci Özellikleri, Cinsiyet Rolü Stereotipleri, Ölçek Uyarlama
 • Ahl, Helene (2006), “Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions”, Entrepreneurship Theory & Practice, 30(5), 595–621.
 • Aytaç, Ömer - İlhan, Süleyman (2007), “Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101-121.
 • Baron, Robert A. - Markman, Gideon D. - Hirsa, Azita (2001), “Perceptions of Women and Men as Entrepreneurs: Evidence for Differential Effects of Attributional Augmenting”, Journal of Applied Psychology, 86(5), 923-929.
 • Bem, Sandra L. (1981), “Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing”, Psychological Rewiew, 88(4), 354-364.
 • Berkery, Elaine - Morley, Michael - Tiernan, Siobhan (2013), “Beyond Gender Role Stereotypes and Requisite Managerial Characteristics”, Gender in Management: An International Journal, 28(5), 278-298.
 • Besler, Senem - Oruç, İlke (2010), “Türkiye’de ve Yazılı Basında Kadın Yöneticiler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 17-38.
 • Block, Richard A. - Crawford, Kevin C. (2013), “Gender Stereotyping of Leadership Behaviors: Social Metacognitive Evidence”, Psychology and Social Behavior Research, 1(1), 9-17.
 • Booysen, Lize A. E. - Nkomo, Stella M. (2010), “Gender Role Stereotypes and Requisite Management Characteristics-The Case of South Africa”, Gender in Management: An International Journal, 25(4), 285-300.
 • Boyce, Lisa A. - Herd, Ann M. (2003), “The Relationship Between Gender Role Stereotypes and Requisite Military Leadership Characteristics”, Sex Roles, 49(7-8), 365-378.
 • Bozkurt, Özlem Ç. - Kalkan, Adnan - Koyuncu, Osman - Alparslan, Ali M. (2012), “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/1(15), 229-247.
 • Bruni, Attila - Gherardi, Silvia - Poggio, Barbara (2004), “Doing Gender, Doing Entrepreneurship: An Ethnographic Account of Intertwined Practices”, Gender, Work & Organization, 11(4), 406-429.
 • Dökmen, Zehra Y. (1999), “Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri”, Kriz Dergisi, 7(1), 27-40.
 • Dökmen, Z. Y. (2003). “Çalışma Durumları Farklı Üç Grup Kadında Ruh Sağlığı, Kontrol Odağı İnancı ve Cinsiyet Rolü”, Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 111-124.
 • Duehr, Emily E. - Bono, Joyce E. (2006), “Men, Women, and Managers: Are Stereotypes Finally Changing?”, Personnel Psychology, 59(4), 815-846.
 • Fullagar, Clive J. - Sümer, H. Canan - Sverke, Magnus - Slick, Renee (2003), “Managerial Sex-Role Stereotyping: A Cross Cultural Analysis”, International Journal of Cross Cultural Management, 3(1), 93-107.
 • Gupta, Vishal K. - Turban, Daniel B. - Wasti, S. Arzu - Sikdar, Arijit (2009), “The Role of Gender Stereotypes in Perceptions of Entrepreneurs and Intentions to Become an Entrepreneur”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 397-417.
 • Güldü, Özgür - Kart, Müge E. (2009), “Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(3), 98-116.
 • Herrera, Beth. G. C. - Lankau, Melenie J. (2005), “Are We There Yet? An Assessment of Fit Between Stereotypes of Minority Managers and the Successful-Manager Prototype”, Journal of Applied Social Psychology, 35(10), 2029-2056.
 • Hogg, Michael A. - Vaughan, Graham M. (2007), Sosyal Psikoloji, Çev. İbrahim Yıldız, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Hortaçsu, Nuran. (1998), Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, İmge Kitapevi, Ankara.
 • Indarti, Nurul - Rostiani, Rokhima - Nastiti, Tur (2010), “Underlying Factors of Entrepreneurial Intentions among Asian Students”, The South East Asian Journal of Management, 4(2), 143-160.
 • Koenig, Anne M. - Eagly, Alice H. - Mitchell, Abigail. A. - Ristikari, Tiina. (2011), “Are Leader Stereotypes Masculine? A Meta-Analysis of Three Research Paradigms”, Psychological Bulletin, 137(4), 616-620.
 • Kuratko, Donald F. - Hodgetts, Richard M. (1998), Entrepreneurship-A Contemporary Approach, Fourth Edition, The Dryden Press.
 • McGraw, Kenneth O. - Wong, S. P. (1996), “Forming Inferences About Some Intraclass Correlation Coefficients”, Psychological Methods, 1(1), 30-46.
 • Oğuz, Gürsel Y. (2000), “Cinsiyet Rolleri İle İlgili Stereotiplerin Televizyonda Sunumu”, Kurgu Dergisi, 17, 35-43.
 • Robbins, Stephen P. - Decenzo, David A. - Coulter, Mary (2013), Yönetimin Esasları, Çeviren: Adem Öğüt, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Schein, Virginia E. (1973), “The Relationship Between Sex Role Stereotypes and Requisite Management Characteristics”, Journal of Applied Psychology, 57(2), 95-100.
 • Schneider, Irmela (2001), “Stereotip Teorisi Alman Televizyonunda Amerikan Dizilerini Araştırmaya Yönelik Ön Düşünceler”, Çev. Ahmet İmançer - Dilek İmançer, Selçuk İletişim Dergisi, 2(1), 47-56.
 • Sexton, Donald L. - Upton Nancy B. (1990), “Female and Male Entrepreneurs: Psychological Characteristics and Their Role in Gender-Related Discrimination”, Journal of Business Venturing, 5, 29-36.
 • Top, Seyfi (2012), Girişimcilik-Keşif Süreci, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • Vatandaş, Celalettin (2007), “Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35, 29-56.
 • Wilson, Fiona - Kickul, Jill - Marlino, Deborah (2007), “Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education”, Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 387-406.
 • Yapıcı, Asım (2004), Din Kimlik ve Ön Yargı, Karahan Kitabevi, Adana.
 • Yetim, Nalan (2002), “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği”, Ege Akademik Bakış-Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 2(2), 9-85.
 • Yüzüak, Elif (2010), Üniversitelerde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Faktörler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme ABD.
 • Yzerbyt, Vincent - Schadron, Georges (2016), “The Streotype And The Social Judgement (Kalıpyargılar ve Sosyal Yargı)”, Çev. İbrahim Işıtan, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 5(3).
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Ömer Lütfi ANTALYALI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Sait ÖZKUL
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2017

Bibtex @research article { makusobed317235, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {1 - 23}, doi = {10.20875/makusobed.317235}, title = {FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH}, key = {cite}, author = {ANTALYALI, Ömer Lütfi and ÖZKUL, Ahmet Sait} }
APA ANTALYALI, Ö , ÖZKUL, A . (2017). FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 1-23. DOI: 10.20875/makusobed.317235
MLA ANTALYALI, Ö , ÖZKUL, A . "FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 1-23 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/317235>
Chicago ANTALYALI, Ö , ÖZKUL, A . "FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH AU - Ömer Lütfi ANTALYALI , Ahmet Sait ÖZKUL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.317235 DO - 10.20875/makusobed.317235 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.317235 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.317235 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH %A Ömer Lütfi ANTALYALI , Ahmet Sait ÖZKUL %T FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.317235 %U 10.20875/makusobed.317235
ISNAD ANTALYALI, Ömer Lütfi , ÖZKUL, Ahmet Sait . "FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 1-23. https://doi.org/10.20875/makusobed.317235
AMA ANTALYALI Ö , ÖZKUL A . FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 1-23.
Vancouver ANTALYALI Ö , ÖZKUL A . FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - CITIZEN PARTICIPATION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW PUBLIC SERVICE APPROACH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 23-1.