Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 203 - 218 2017-10-20

MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS

Ahmet YILDIRM [1] , Oğuzhan ÇARIKÇI [2]

160 297

Ülkemizde köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliği çağın şartlarına göre çeşitli  yasal düzenlemelerle arttırılmaya çalışılmıştır. Mesleki ve Teknik ortaöğretim için uygulamaya konulan "Mesleki-Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması-Sınavsız Geçiş" olarak adlandırılan proje, 10.07.2001 tarihinde kabul edilen 4702 Sayılı Yasa ile yürürlüğe girmiştir. 2001'de 401 olan MYO sayısı, 2008 yılında 547'e yükselmiş, 2016'da ise MYO sayısı 924’e ulaşmıştır. 2016 itibariyle Meslek Yüksek Okullarında eğitim gören  öğrenci sayısı Toplam Üniversite öğrenci sayısının % 33'ünü teşkil etmektedir. Sınavsız geçiş hakkının Meslek Yüksek Okullarının  ve öğrenci sayısını ciddi manada arttırdığını ifade edebiliriz.

9 Aralık 2016 tarihli 6764 Sayılı Kanun ile, 2001'de yürürlüğe konulan "Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş" uygulaması kaldırılarak, Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin mezunların aynı alanda ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde ek puan uygulamasına geçilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı; 6764 sayılı Kanun ile Meslek ve Teknik Lisesi öğrencilerinin ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde sınavsız geçiş uygulamasından vazgeçilmesinin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Meslek Yüksek Okullarının geleceği açısından  sonuçlarını, Isparta İl Merkezinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan idareci ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirmektir

Nitel araştırma yöntemiyle desenlenen  araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, Isparta İl Merkezinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan toplam 462 öğretmen arasından tesadüfi örneklem yoluyla tespit edilen 78 meslek ile 17  kültür dersi  öğretmeni ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış  veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir.

Bu çalışma ile sınavsız geçiş hakkı yerine ek puan uygulamasına geçilmesinin sonuçlarını gözönünde tutarak,  Mesleki ve Teknk liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerinden hareketle, Meslek Yüksek Okullarının geleceği hakkında bir tespit yapılmaya çalışılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim, Meslek Yüksek Okulları
  • KAYNAKLAR Akhun, İ. ( 1980). Okul Sanayi Ortaklaşa Eğitimi ( OSANOR), Eğitim Bilim ( 5) (25) ISSN 1300-1337 Akyüz, Y.( 1997). Türk Eğitim Tarihi-Başlangıçtan 1997’ye. İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. Alkan, C. (1984). Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Alanında Eleman Yetiştirme Yaklaşımları. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ankara, Akpınar, B. (2003). Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçiş”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl: 9, Sayı: 33. Aksoy, H. H. (1995). Endüstriyel Teknik Ortaöğretim Mezunlarının Eğitim-İstihdam İlişkileri”; Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Demir, E., Şen, Ş. (2009). Cumhuriyet Dönemi Mesleki Eğitim Reformları, Ege Eğitim Dergisi (10) 2: 39-591 Doğan,H.,Ulusoy,A.Hacıoğlu,F.(1997). Okul Sanayi İlişkileri. Önder Matbaacılık. Ankara Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications Eşme, İ. (2007). Mesleki ve teknik eğitimin bugünkü durumu ve sorunlar. T.C. YÖK Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara. Günay,D.,Özer,M. (2016). Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının 2000’li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, DOI: 10.5961/jhes.2016.138)
  • Koçer, A.H. (1991). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi ( 1773-1923) Ankara, MEB Yayınları. Kenar, N. ( 2010) Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Genel Değerlendirmesi”, MESS Eğitim Vakfı. http://www.messegitim.com.tr/ti/577/0/Meslekı-Ve-Teknık-Egıtım-Sıstemının-Genel-Degerlendırmesi, Erişim Tarihi: 25.02.2017 Henden, R.(2006). Üçüncü Yılda Sınavsız Geçiş Uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Sabancı,A., Baştürk, N., Çelik, M. ( 2007) “III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı I. Komisyon Raporu” 8-9 kasım 2007. Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. California: SAGE Publications. Şahin, İ., - Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, 12(3), 65-86. Walcott, H. F. (1994). Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation. London: SAGE Publications. 10.kalkınma Planı ( 2014). Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu, Ankara TÜİK (2012). Yaygın Eğitim İstatistikleri, file:///C:/Users/USER/Downloads/-7991935591021301103..pdf, Erişim Tarihi: 12.05.2017. İŞKUR ( 2004). Türkiye’de Temel Mesleki Ve Teknik Eğitim, ( Hz. Aişe Akpınar) Ankara. ILO, (2012). “ILO Global Estimate of Forced Labour Results and methodology” http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182004/lang--en/index.htm Erişim Tarihi: 12.02.2017. ÖSYM (2003). Öğrenci Seçme Kılavuzu MEB (2007). Sınavsız Geçiş Bilgi Kılavuzu,
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Ahmet YILDIRM
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Oğuzhan ÇARIKÇI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { makusobed317275, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {203 - 218}, doi = {10.20875/makusobed.317275}, title = {MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS}, key = {cite}, author = {YILDIRM, Ahmet and ÇARIKÇI, Oğuzhan} }
APA YILDIRM, A , ÇARIKÇI, O . (2017). MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 203-218. DOI: 10.20875/makusobed.317275
MLA YILDIRM, A , ÇARIKÇI, O . "MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 203-218 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/317275>
Chicago YILDIRM, A , ÇARIKÇI, O . "MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 203-218
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS AU - Ahmet YILDIRM , Oğuzhan ÇARIKÇI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.317275 DO - 10.20875/makusobed.317275 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 218 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.317275 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.317275 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS %A Ahmet YILDIRM , Oğuzhan ÇARIKÇI %T MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.317275 %U 10.20875/makusobed.317275
ISNAD YILDIRM, Ahmet , ÇARIKÇI, Oğuzhan . "MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA BELİRSİZ GELECEK: SINAVSIZ GEÇİŞTEN EK PUANA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN, MYO'LARIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - UNCERTAİN FUTURE İN VOCATİONAL HİGH COLLEGES, ADDİTİONAL POİNTS WİTHOUT TRANSİTİON. ASSESSMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OPİNİONS ABOUT THE FUTURE OF VOCATİONAL SCHOOLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 203-218. https://doi.org/10.20875/makusobed.317275