Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 482 - 499 2017-12-31

İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES

Feriştah GÜNER [1] , Celalettin SERİNKAN [2]

248 877

Araştırmada bankacılık sektöründe çalışanların iç girişimciliğe verdiği önem düzeyini belirlemek yenilik ve ekip yönetimi ile olan olumlu ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Burdur ve Denizli ilinde bulunan kamu ve özel sektör banka şubelerinde anket çalışması yapılarak çalışanların iç girişimcilik, yenilik ve ekip çalışmasına eğilimleri çeşitli faktörler açısından incelenmiş ve elde edilen bulgular SPSS 15 istatistiksel veri analiz programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bankacılık sektöründe iç girişimcilik – yenilik ve iç girişimcilik – ekip yönetimi arasında orta düzeyde ilişki saptanırken, yenilik – ekip yönetimi arasında daha anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaş, medeni durum ve hizmet süresi gibi değişkenlerin iç girişimcilik, yenilik ve ekip yönetimi ilişkisini etkileyen unsurlar olduğu tespit edilirken, cinsiyet ve çalışılan departman gibi değişkenler ile iç girişimcilik, yenilik ve ekip yönetimi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır

Girişimcilik, İç girişimcilik, Yenilik
 • Ağca, Veysel-Yörük, Durmuş (2006), “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.8, Sayı.2, (155-173).
 • Ağca, Veysel-Kurt, Mustafa (2007), “İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 29, Temmuz-Aralık, (83-112).
 • Ağca, Veysel-Kandemir, Tuğrul (2008), “Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. X, Sayı. 3, (209-230).
 • Akdoğan, Asuman-CİNGÖZ, Ayşe (2006), “İç Girişimciliğe Verilen Önem Düzeyi ve İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek, (49-64).
 • Akgeyik, Tekin (1998), Stratejik Üretim Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Akyos, Müfit (2003), “Firma Düzeyinde Yenilik ve Bilgi Yönetimi”, KalDer Forum, Yıl. 3, Sayı. 12, (17-22).
 • Antoncic, Bostjan (2000), İntrapreneurship: Constract Refinement And An Integrative Model Development, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Case Western Reserve University, Ohio.
 • Antoncic, Bostjan-Hisrich, Robert D. (2000), “Intrapreneurship Modeling İn Transition Economies: A Comparison of Slovenia And The United States”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Cilt. 5, No. 1, (21-40).
 • Antoncic, Bostjan-Hisrich, Robert D. (2001), “Intrapreneurship: Cons¬truct Refinement And Cross-Cultural Validation”, Journal of Business Venturing, Cilt. 16, (497-527).
 • Arkan, Seda (2008), Ekip Çalışmasının Etkinliğinde İletişimin Rolü: Müşterilerle Doğrudan İlişki İçersinde Olan Ekiplerde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Basım, Nejat-Şeşen, Harun-Meydan, Cem Harun (2009), “Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt. 64, Sayı. 3, (28-44).
 • Carrier, Camille (1996), “Intrapreneurship In Small Business: An Exploratory Study”, Entrepreneurship Theory And Practice, Vol. 21, No. 1, (5-20).
 • Christensen, Karina Skovvang (2004), “A Classification Of The Corporate Entrepreneurship Umbrella: Labels And Perspectives”, International Journal of Management and Enterprise Development, Cilt. 1, No. 4, (301–305).
 • Covın, Jeffrey G.-Slevın, Dennis P. (1986), “The Development And Testing Of An Organizational Level Entrepreneurship Scale. In Ronstadt, R. (Eds.)”, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesey, (628-639).
 • Demirci, Ahmet Emre (2006), İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinde Şirket İçi Girişimciliğin Temel Faktör Olarak İncelenmesi: Türkiye ve Polonya’da Faaliyet Gösteren Büyük Ölçekli Kimya-İlaç Sektörü İşletmelerinde Karşılaştırmalı Durum Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eskişehir.
 • Demiroğlu, Yasemin (2007), Firma Davranışı Olarak Girişimcilik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Dijk, Van-Pieter, Meine- Sandee , Henry (2002), Innovation And Small Enterprises İn The Third World, Erasmus Üniversitesi, Edward Elgar Yayınları, Hollanda.
 • Eren, Erol-Gündüz, Hülya (2002), “İş Çevresinin Yaratıcılık Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 1, (65-68).
 • Göçmen, Selin (2007), İşletmelerde Girişimcilik Özelliklerini Destekleyen Faktörler: İç Girişimcilik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Gürler, Uğur (2009), Bireysel Bankacılıkta Yenileşim (İnovasyon) ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • İnce, Mehmet-Bedük, Aykut-Aydoğan, Enver (2004), “Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 11, (423-446).
 • İrmiş, Ayşe-Özdemir, Lütfiye (2011), “Girişimcilik ve Yenilik İlişkisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 1, (135-162).
 • Kayış, Ali (2010), Girişimcilik ve İç Girişimciliğin Önündeki Engeller: Yazılım Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
 • Kuratko, Donald F.-Hodgetts, Richard M. (1998), Entrepreneurship, The Dreyden Pres, Orlando.
 • Küçük, Ferit (2008), “Kurumlarda Takım Çalışmasının Yenilik (İnovasyon) Üzerine Etkileri”, Kamu-İş, Cilt. 10, Sayı. 1, (167-182).
 • Lumpkın, G. Tom-Dess, Gregory G. (1996), “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It To Performance”, Academy of Management Review, Cilt. 21, No. 1, (135-172).
 • Martins, E.C. –Terblanche, Fransie (2003), “Building Organizational Culture That Stimulates Creativity and Innovation”, European Journal of Innovation Management, Cilt. 6, No. 1, (64-74).
 • Naktiyok, Atılhan (2007), “Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 2, (211-230).
 • Onay, Meltem (2010), “İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik”, Journal of Management & Economics, Cilt. 17, Sayı. 1, (47-67).
 • Öğüt, Adem-Bülbül, Hasan-Yılmaz, Nahit (2006), “Stratejik Yenilenme Aracı Olarak Kurumsal Girişimcilik ve Bu Süreçte Yenilikçiliğin Önemi”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Manas Üniversitesi Yayınları, Kongreler Dizisi: 11, Bişkek, (83-89).
 • Öktem, Mustafa Kemal-Leblebici, Doğan N.-Arslan, Mahmut-Kılıç, Mustafa-Aydın, M. Devrim (2003), “Girişimci Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 21, Sayı. 1, (169-188).
 • Özdaşlı, Kürşat (2002), Bilgi Toplumu İşletmelerinde Yenilikçi Özellikler: Göller Bölgesi (Isparta ve Burdur) İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Özler, Derya Ergun-Koparan, Emrah (2006), Takım Performansına Etki Eden Takım Çalışmasına İlişkin Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı. 8, (1-29).
 • Pinchot, Gifford (1985), Intrapreneuring: Why You Don’t Have To Leave The Corporation To Become and Entrepreneur, NY Harper and Row Publishers, New York.
 • Schollhammer Hans (1982), Internal Corporate Entrepreneurship, Encyclopedia of Entrepreneurship, (209, 223).
 • Slevin, Dennis P.-Covin, Jeffrey G. (1990), “Juggling Entrepreneurial Style and Organizational Structure”, MIT Sloan Management Review, Cilt. 31, No. 2, (43-53).
 • Thornberry, Neal (2001), “Corporate Entrepreneurship: Antidote Or Oxymoron?”, European Management Journal, Cilt. 19, No. 5, (526-533).
 • Tüten, Dilek (2009), Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Girişimci Ekip özelliklerinin, Yapılan Çevresel İncelemelerin ve Network (Ağ) Kurma Faaliyetlerinin Yenilikçilik üzerine etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zahra, Shaker A. (1996), “Governance, Ownership, and Corporate Entrepreneurship: The Moderating Impact Of Industry Technological Opportunities”, Academy Of Management Journal, Cilt. 39, No. 6, (1713-1735).
 • Zahra, Shaker A. (1991), “Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study”, Journal of Business Venturing, Cilt. 6, No. 4, (260–285).
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Feriştah GÜNER
Institution: MEHMET AKIF ERSOY UNIV
Country: Turkey


Author: Celalettin SERİNKAN
Institution: PAMUKKALE UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed290644, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {482 - 499}, doi = {10.20875/makusobed.290644}, title = {İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES}, key = {cite}, author = {GÜNER, Feriştah and SERİNKAN, Celalettin} }
APA GÜNER, F , SERİNKAN, C . (2017). İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 482-499. DOI: 10.20875/makusobed.290644
MLA GÜNER, F , SERİNKAN, C . "İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 482-499 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/290644>
Chicago GÜNER, F , SERİNKAN, C . "İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 482-499
RIS TY - JOUR T1 - İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES AU - Feriştah GÜNER , Celalettin SERİNKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.290644 DO - 10.20875/makusobed.290644 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 482 EP - 499 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.290644 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.290644 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES %A Feriştah GÜNER , Celalettin SERİNKAN %T İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.290644 %U 10.20875/makusobed.290644
ISNAD GÜNER, Feriştah , SERİNKAN, Celalettin . "İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 482-499. https://doi.org/10.20875/makusobed.290644
AMA GÜNER F , SERİNKAN C . İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 482-499.
Vancouver GÜNER F , SERİNKAN C . İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 499-482.