Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 1 - 14 2017-12-31

KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL

Mutlu UYGUR [1] , Işıl TANRISEVEN [2]

304 788

Bu çalışmada, “çalışanların temel İş sağlığı ve güvenliği” eğitim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi ve programa yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan 213 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde, amaçlı örneklem tekniklerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya İSG eğitimini tamamlamış ve araştırmacının ders verdiği öğretmenlerin tamamı dahil edilmiştir. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket yoluyla toplanmıştır. Anket formu, CIPP program değerlendirme modelinin “bağlam, girdi, süreç ve çıktı” boyutlarını temel alan 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenler çalışanların temel İş sağlığı ve güvenliği eğitim programına yönelik genel olarak olumlu düzeyde görüş belirtmişlerdir. Olumsuz görüşlerin ise eğitim süresinin kısalığı,  materyal ve uygulama eksikliği ifadelerinde yoğunlaştığı bulgularına ulaşılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği, Program Değerlendirme, Öğretmen Görüşleri, Eğitim
 • Akın, Levent (2012), “Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, No:3.
 • Alli, Benjamin O (2005), “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel İlkeler”, Duyarlılık Arttırma Seminerleri, ISAG OHS Projesi, Ankara.
 • Aybek, Ali-Güvercin, Özkan-Hurşitoğlu, Çetin (2003), “Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(2), 91-100.
 • Ceylan, Hüseyin (2012), “Türkiye'deki İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(2).
 • Çakmak, Salih (2011), “Görme Engeli Olan Bireyler İçin Hazırlanan Otobüse Binme Becerisi Öğretim Materyalinin Etkililiği”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41).
 • Çakır, Recep-Solak, Ekrem- Tan, Sabri Serkan (2016), “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi”, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • Demiralp, Nurcan (2007), “Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Demirel, Özcan (2006), Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, (9. Baskı) Ankara.
 • Düzgün, Bahattin (2000), “Fizik Konularının Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Önemi”, Milli Eğitim Dergisi, 148, 1-2.
 • Güler, Çağatay (2003), “İnsan Kaynakları Yönetiminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği”, İş sağlığı ve güvenliği Kongresi, Yayın no E/2003/317, Adana 2-3 Mayıs.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi (2014), “İş Sağlığı ve Güvenliği 2014/46 Nolu Genelge”, http://www. bahceasml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/genelge1.pdf., (10.05.2016).
 • İlhan, Mustafa - Kurtcebe, Zehra Özlem - Durukan, E - Koşar, L (2006), “Temizlik İşçilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Çalışma Koşulları İle İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığı”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(6), 433-439.
 • Kablan, Zeynel – Beyda, Topan ve Burak, Erkan (2013), “Sınıf İçi Öğretimde Materyal Kullanımının Etkililik Düzeyi: Bir Meta-Analiz Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Kahyaoğlu, Mustafa (2011), “İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-96.
 • Karasar, Niyazi (2002), Araştırma Raporu Hazırlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Korkmaz, Adem - Avsallı, Hüseyin (2012), “Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012(26).
 • Kılkış, İlknur ve Seçil, Demir (2012), “İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 23-47.
 • Kılkış, İlknur (2013), “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK)”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(1), 17-41.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2013), 7 Eylül 2013 Cumartesi tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete.
 • Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü (2016), Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi 12 Saat, http://www.mersinmeb.gov.tr., (12.09.2016).
 • Polat, Halil (2013), “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Genel Bakış”, Toprak İşveren Dergisi, 97, 7-10.
 • Ornstein, Allan and Francis Hunkins (2004), Curriculum foundations: Principles and theory, Allyn and Bacon, Boston.
 • Popham, W. James (1988), Educational Evaluation, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Özdemir, Soner Mehmet (2009), “Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.
 • Resmi Gazete (2013), İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Ekim 2013 Cuma tarihli Resmî Gazete, Sayı : 28792.
 • Selimoğlu, Emel ve Yılmaz, Hatice Biçen (2010), “Hizmet İçi Eğitimin Kurum ve Çalışanlar Üzerine Etkileri”. Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 63-75.
 • Sipahi, İsmet (2006), “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi”, İş sağlığı ve güvenliği Dergisi, 30, 24-27.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (2010), İstatistikler, http://www.sgk.gov.tr., (12.04.2016).
 • Stufflebeam, Daniel L (1983), “The CIPP Model For Program Evaluation”, In G. F. Madaus, M. Scriven, & D. L. Stufflebeam (Eds.), Evaluation Models: Viewpoints On Educational And Human Service Evalution (Chapter 7, pp. 117-141), Boston: Kluwer-Nijhoff.
 • Sünbül, Abdullah Ufuk (2015), “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Topçuoğlu, Handan ve Özdemir, Şenay (2003), “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Davranış Değişikliği Yaratma Süreci”, İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Yayın no E/2003/317, Adana 2-3 Mayıs.
 • Tozkoparan, Güler ve Taşoğlu, Jale (2011), “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İle İlgili İşgörenlerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol. XXX, Sayı/No. 1, 181-209.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2014), İşgücü İstatistikleri, http://www.tüik.gov.tr., (10.04.2016).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2015), İşgücü İstatistikleri, http://www.tüik.gov.tr., (08.04.2016).
 • Tüzüner, Vala Lale ve Özaslan, Burcu Özge (2011), “Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 138-154.
 • Ulutaşdemir, Nilgün, et al. (2015), "Gaziantep'te Özel Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi", Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mutlu UYGUR
Institution: MERSIN UNIV
Country: Turkey


Author: Işıl TANRISEVEN
Institution: MERSIN UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed292910, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {1 - 14}, doi = {10.20875/makusobed.292910}, title = {KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL}, key = {cite}, author = {UYGUR, Mutlu and TANRISEVEN, Işıl} }
APA UYGUR, M , TANRISEVEN, I . (2017). KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 1-14. DOI: 10.20875/makusobed.292910
MLA UYGUR, M , TANRISEVEN, I . "KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 1-14 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/292910>
Chicago UYGUR, M , TANRISEVEN, I . "KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL AU - Mutlu UYGUR , Işıl TANRISEVEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.292910 DO - 10.20875/makusobed.292910 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.292910 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.292910 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL %A Mutlu UYGUR , Işıl TANRISEVEN %T KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.292910 %U 10.20875/makusobed.292910
ISNAD UYGUR, Mutlu , TANRISEVEN, Işıl . "KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 1-14. https://doi.org/10.20875/makusobed.292910