Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 312 - 326 2017-12-31

THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS
DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS

Mehmet ÇAKIR [1]

245 669

Juntas, memorandums, coups, post modern coups and civilian coups can be defined as overall actions have the characteristics of social, political and military organizations; which are bloody, hurtful, restrictor the individual rights and freedoms; we have experienced many times since Turkey was established, ignore the national will. Besides, the sociological achievements, experiences of individuals bring them to the ‘most ideal order is the democratic order’ solution in spite of the point of view ‘democracies are less tyrant than the regimes antidemocratic’. Then, such a seat the democracy discourse in our daily live’s and education win through ‘a democratic order’ born as work of thoughts promise for preventing the tyranny, protecting fundamental rights and freedoms, constituting the future of individual and his relatives,  providing social-political equality, ensuring their rights and freedoms by remedy? Or discussing the subject of democracy being meaningful in only the coup or attempting junta periods? Are the gains of democracy that have an ideal mission in itself even keeping different deficiencies being transferred to new generations, especially young individuals study in higher education via schooling?

The purpose of the study is to research how often the ‘democracy’ question is mentioned in studies prepared as graduate thesis in Turkey. The study matters by three aspects. Firstly, to determine the mentioning frequency of democracy term in graduate thesis by individuals study in higher education; to determine if the studies about ‘democracy’ multiplied or not after the 1980 coup via graduate thesis; and it is important in terms of presenting information to people who will study on democracy in the later years. Moreover this study matters in terms of willing to see the changing situation of graduate thesis democracy-themed in regard to social gender, years and universities and to determine which disciplines the democracy is studied in. This study is prepared by a descriptive research method and document analysis technique. 

Cuntalar, muhtıralar, darbeler, post modern darbeler ve sivil darbeler; milli iradeyi yok sayan, Türkiye’nin kurulduğu günden bu yana defalarca tanık olduğumuz kanlı, yaralayıcı, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı bir özelliğe sahip olan; sosyal, siyasal veya askeri organizasyon niteliğinde olan eylemler bütünü olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte bireylerin sosyolojik tecrübeleri, edinimleri “demokrasiler, demokratik olmayan rejimlerden daha az zalimdirler” görüşüne rağmen bireyleri, en ideal düzenin demokratik bir düzen olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Peki, zorbalığı engelleme, temel hak ve özgürlükleri koruma, bireyin kendinin ve yakınlarının geleceğini tayin etme, sosyal-siyasal eşitlik sağlama, bireylerin yaşamları boyunca hak ve özgürlüklerini kanun ve hukuk yolu ile garanti altına almayı vaat eden düşüncelerin eseri olarak doğan “demokratik bir düzen” üzerinden demokrasi söylemi günlük hayatımızda ya da eğitim hayatımızda nasıl bir yer edinmektedir? Ya da demokrasi hususunu tartışmak ancak darbe veya cunta girişimi dönemlerinde mi anlamlı olmaktadır? Eğitim vasıtası ile içerisinde farklı noksanlıkları barındırsa da özünde ideal bir amaç taşıyan demokrasinin kazanımları yeni nesillere özellikle yükseköğretimde eğitim gören genç bireylere aktarılmakta mıdır?

Bu hassasiyetle çalışmanın amacı, Türkiye’de lisansüstü tezi olarak hazırlanan çalışmalarda “demokrasi” hususunun hangi sıklıkla konu edindiğini araştırmaktır. Çalışma üç yönüyle önem taşımaktadır. Öncelikle demokrasi kavramının lisansüstü eğitimi gören bireylerde lisansüstü tezlerine konu edinme sıklığını belirlemek; özellikle 1980 darbesinden sonra “demokrasi” üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaşıp yoğunlaşmadığının lisansüstü tezler yönüyle tespit etmek; sonraki yıllarda “demokrasi” üzerine çalışacak bireylere kategorik bilgi sunmak yönüyle önemlidir. Ayrıca bu çalışma, “demokrasi” temalı lisansüstü tezlerin cinsiyete, yıllara ve üniversitelere göre değişim durumlarını görmek ve demokrasi kavramının hangi disiplinlerde daha çok çalışıldığını belirlemek istemesiyle önem taşımaktadır. Bu çalışma betimleyici bir araştırma yöntemi ve doküman analizi tekniği ile hazırlanmıştır.  
 • Arslangilay, A.S.BYüksek Öğretim Sosyolojisi, İç: Eğitim Sosyolojisi, Ed.(ÇağatayÖzdemir), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2014.
 • Çaha, Ö. Türk Aydınlarında Demokrasi: Farklı Kesimlerden Aydınların Demokrasi Anlayışları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:50,Sayı:3. 1995.
 • Çakar, Ö. Fen Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim.” Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim, Ankara, TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri, ss. 65‐75, 2001.
 • Çeçen, A. İnsan Hakları, Gündoğan Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2000.
 • Dahl, R. A. Demokrasi Üzerine, Çev: Betül Kadıoğlu, Phoenix Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2010.
 • Dinçer, M. Eğitimin Toplumsal Değişim Sürecindeki Gücü, Ege Eğitim Dergisi, Sayı:3,Cilt:1, 2003.
 • Gökçe, F. Değişim Sürecinde Devlet ve Eğitim, Tekağaç Eylül Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2003.
 • Kalkan, B. The Critique Of Libertarian Critıcism Of Democracy: Caplan And Brennan Cases, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(ASOS Journal), Yıl: 4, Sayı: 37, s. 166-176, 2016.
 • Karakütük, K. Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme. 2. baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • Mills, C.W. İktidar Seçkinleri, Çev: Ünsal Oksay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974.
 • Özbudun, E. Tarihsel Gelişimi İçinde Demokrasi ve Eğitim, İçinde, Demokrasi İçin Eğitim, Ed. Ferhan Oğuzkan, Türk Eğitim Derneği Yay. XIII. Eğitim Toplantısı 30 Kasım -1 Aralık, 1989.
 • Platon. Devlet, (Çev. S.Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz),Remzi Kitabevi, İstanbul, 1980.
 • Sezen, S. Seçim ve Demokrasi, Gündoğan Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2000.
 • Şahin, S. ve Diğ. Türkiye’de Kadın Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme, e- journal of New World Sciences Academy, Volume:6,Number:4, ss.2413-2427, 2011.
 • Tanilli, S. Devlet ve Demokrasi, Cem Yayınları, İstanbul, 1993.
 • Touraine, A. Demokrasi Nedir? (Çev. Olcay Kunal), YKB Yayınları, İstanbul, 2004.
 • TÜİK, Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2014, Erişim Tarihi: 15.09.2016-15.11.2016 (http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=2 94).
 • Yalçınkaya, A. Yunan Uygarlığı İçinde Polis ve Siyaset, İçinde Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler, Ed. (Mehmet ali Ağaoğulları), İletişim Yayınevi, 6. Baskı, İstanbul, 2015.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,6. Baskı, Ankara, 2008.
 • Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi, Erişim Tarihi: 15.09.2016-15.11.2016
 • (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet ÇAKIR
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed301461, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {312 - 326}, doi = {10.20875/makusobed.301461}, title = {DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Mehmet} }
APA ÇAKIR, M . (2017). DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 312-326. DOI: 10.20875/makusobed.301461
MLA ÇAKIR, M . "DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 312-326 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/301461>
Chicago ÇAKIR, M . "DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 312-326
RIS TY - JOUR T1 - DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS AU - Mehmet ÇAKIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.301461 DO - 10.20875/makusobed.301461 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 312 EP - 326 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.301461 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.301461 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS %A Mehmet ÇAKIR %T DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.301461 %U 10.20875/makusobed.301461
ISNAD ÇAKIR, Mehmet . "DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 312-326. https://doi.org/10.20875/makusobed.301461