Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 455 - 468 2017-12-31

ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Özgür ARLI [1] , Abdülkadir AVCI [2]

182 764

Bu çalışma, bireylerin öz kendilik değerlendirmesinin öz liderlik davranışları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çeşitli illerde görev yapan 440 ilköğretim öğretmeninden anket yöntemi ile toplanan verilerle bir araştırma yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, öz liderlik ölçeği ve öz kendilik değerlendirmesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları bireylerin öz kendilik değerlendirmelerinin öz liderlik davranışlarını etkilediğini ve bireylerin öz kendilik algıları arttıkça daha fazla öz liderlik davranışları sergilediklerini göstermektedir. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve çalışma süresi demografik özelliklerinin, araştırmada incelenen öz liderlik davranışlarının bazı boyutları üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Öz Liderlik, Öz Kendilik Değerlendirmesi, İlköğretim Öğretmenleri
 • Anderson, Joe. S.-Prussia, Gregory E. (1997), “The Self-Leadership Questionnaire: Preliminary Assessment of Construct Validity”, The Journal of Leadership Studies, Vol. 4, Issue. 2, (119-143).
 • Arlı, Özgür. (2011), Bazı Öncül ve Ardıllarıyla Öz Liderlik: İlköğretim Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Şener (2004), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Carmeli, Abraham-R.-Meitar, Ravit- Weisberg, Jacob. (2006). “Self-Leadership Skills and Work Innovative Behavior at Work”, International Journal of Manpower, Vol. 27, Issue.1, (75-90).
 • Doğan, Selen- Şahin, Faruk. (2008a), “Kendi Kendine Liderlik Ölçeğinin Türk.e Uyarlaması, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı.1, (139-164).
 • Doğan, Selen- Şahin, Faruk. (2008b), “Bireysel Performansı ve Verimliliği Artırmada Kendi Kendine Liderlik Yaklaşımının Önemi”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 10, Sayı.1, (77-95).
 • Godwin, Jeffrey L.- Neck, Christopher P.- Houghton, Jeffrey D. (1999), “The Impact of Thought Self-leadership on Individual Goal Performance: A Cognitive Perspective”, The Journal of Management Development, Vol.18, Issue.2, (153-169).
 • Hardy, Karen. “Self-leadership as a Tool in Management Succession Planning”, The Public Manager, Vol.33, (41-44).
 • Houghton, Jeffrey D.- Neck, Christopher P. (2002), “The Revised Self-leadership Questionnaire: Testing a Hierarchical Factor Structure for Self-leadership”, Journal of Managerial Psychology, Vol.17, Issue.8, (672-692).
 • Houghton, Jeffrey D.- Neck, Christopher P.- Manz, Charles C. (2003), “We Think We Can, We Think We Can, We Think We Can: The Impact of Thinking Patterns and Self- Efficacy on Work Team Sustainability”, Team Performance Management, Vol.9, Issue.1/2, (31-41).
 • Houghton, Jeffrey D.-Bonham, T.W.-Neck, Christopher P.-Singh, Kusum. (2004), “The Relation Between Self-leadership and Personality: A Comparison of Hierarchical Factor Structures”, Journal of Managerial Psychology, Vol.19, No.4, (427- 441).
 • Houghton, Jeffrey D.-Yoho, Steven K. (2005), “Toward A Contingency Model of Leadership and Psychological Empowerment: When Should Self-Leadership Be Encouraged?”, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol.11, Issue.4, (65-83).
 • Houghton, Jeffrey D.-Jinkerson, Darryl L. (2007), “Constructive Thought Strategies and Job Satisfaction: A Preliminary Examination”, Journal of Business and Psychology, Vol.22, Issue.1, (45–53).
 • Judge, Timoty A.-Locke, E.A.-Durham, C.C. (1997), “The Dispositional Causes of Job Satisfaction: A Core Evaluations Approach”, Research in Organizational Behavior, Vol.19, (151-188).
 • Judge, Timoty A.-Erez, Amir-Bono, Joyce E.-Thoresen, Carl J. (2003), “The Core Self- Evaluations Scale: Development of a Measure”, Personnel Psychology, Vol.56, Issue.2, (303-331).
 • Kazan, Ana Lucia (1999), Exploring The Concept of Self-Leadership: Factors Impacting Self-Leadership of Ohio Americorps Members, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The Ohio State University, Ohio.
 • Küçükkaragöz, Hadiye S. (1998), İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağı ve Öğrencilerinin Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Luszczynska, Aleksandra- Scholz, Urte-Schwarzer, Ralf. (2005), “The General Self- Efficacy Scale: Multicultural Validation Studies”, The Journal of Psychology, Vol.139, Issue.5, (439-457).
 • Manz, Charles C. (1986), “Self-Leadership: Toward an Expanded Theory of Selfinfluence Processes in Organizations”, Academy of Management Review, Vol.11, Issue.3, (585-600).
 • Manz, Charles C. (1992), “Self-Leadership….The Heart of Empowerment”, The Journal for Quality and Participation, Vol.15, Issue.4, (80-86).
 • Manz, Charles C.-Sims, H.P.Jr. (1980), “Self-Management as a Substitute a Social Learning Theory Perspective”, Journal of Managerial Psychology, Vol.5, Issue.3, (361-367).
 • Manz, Charles C.-Sims, H.P.Jr. (2001), The New Super Leadership: Leading Others to Lead Themselves, Berrett–Koehler, San Francisco.
 • Marshall, Glenn- A., Kiffin-Petersen, Sandra-Soutar, Geoffrey. (2009), “Personality Influences on the Self-Leadership Practices of Vocational College Academics'”, 23rd Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Melbourne, Australia.
 • Neck, Christopher P. (1996), “Thought Self-Leadership: A Self-Regulatory Approach to Overcoming Resistance to Organizational Change”, International Journal of Organizational Analysis, Vol.4, (202-216).
 • Neck, Christopher P.-Milliman, J.F. (1994), “Thought Self-Leadership: Finding Spiritual Fulfillment In Organizational Life”, Journal of Managerial Psychology, Vol.9, (9-16).
 • Neck, Christopher P.-Stewart, G.-Manz, Charles C. (1995), “Thought Self-Leadership as a Framework for Enhancing the Performance of Performance Appraisers”, Journal of Applied Behavioral Science, Vol.31, (278-302).
 • Neck, Christopher P.-Neck, C.P.-Manz, Charles C. (1997a), “Thought Self-Leadership: Mind Management for Entrepreneurs”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol.2, (25-36).
 • Neck, Christopher P.-Smith, Wanda J.-Godwin, Jeffrey L. (1997b), “Thought Self-Leadership: a Self-Regulatory Approach to Diversity Management”, Journal of Managerial Psychology, Vol.12, Issue.3, (190-203).
 • Neck, Christopher P.-Ashcraft, R.-Vansandt C. (1998), “Employee Self-Leadership: Enhancing the Effectiveness of Nonprofits”, International Journal of Organization Theory and Behavior, Vol.1, (521-52).
 • Neck, Christopher P.-Nouri, H.- Godwin, Jeffrey L. (2003), “How Self-leadership Affects the Goal-Setting Process”, Human Resource Management Review, Vol.13, (691-707).
 • Neck, Christopher P.- Houghton, Jeffrey D. (2006), “Two Decades of Self-Leadership Theory and Research Past Developments, Present Trends, and Future Possibilities”, Journal of Managerial Psychology, Vol.21, Issue4, (270-295).
 • Nelson, Debra L.-Quick, James Campbell (2005), Understanding Organizational Behavior, Thomson South-Western, Ohio.
 • Norris, Sharon E. (2008), “An Examination of Self-Leadership”, Emerging Leadership Journey, Vol.1, Issue.1, (43-61).
 • Oğuzhan, Tuğrul (2005), Algılanan Etik İklim Boyutları, Lider Üye Etkileşimi ve Öz Kendilik Değerlendirmesinin İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımı Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Prussia, Gregory E.-Anderson, Joe S.-Manz, Charles C. (1998), “Self-leadership and Performance Outcomes: The Mediating Influence of Self-efficacy”, Journal of Organizational Behavior, Vol.19, Issue.5, (523-538).
 • Robert, Heather E.-Foti, Roseanne J. (1998), “Evaluating the Interaction Between Self- Leadership and Work Structure in Predicting Job Satisfaction”, Journal of Business and Psychology, Vol.12, Issue.3, (257-267).
 • Salas, Eduardo-Cannon-Bowers, Janis A. (2001), “The Science of Training: A Decade of Progress”, Annual Review of Psychology, Vol.52, (471–499).
 • Shavelson, Richard J.-Hubner, Judith J.-Stanton, George C. (1976), “Self-Concept: Validation of Construct Interpretations”, Review of Educational Research, Vol.46, Issue.3, (407-441).
 • Stewart, Greg L.-Carson, Kenneth P.-Cardy, Robert L. (1996), “The Joint Effects of Conscientiousness and Self-Leadership Training on Self-Directed Behavior in a Service Setting”, Personnel Psychology, Vol.49, Issue.1, (143-164).
 • Stewart, Greg L.-Barrick, M.R. (2000), “Team Structure and Performance: Assessing The Mediating Role of Intrateam Process and the Moderating Role of Task Type”, Academy of Management Journal, Vol.43, (135-149).
 • Şeşen, Harun (2010), Öncülleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şeşen, Harun-Tabak, Akif-Arlı, Özgür (2017). “Consequences of Self-Leadership: A Study on Primary School Teachers”, Educational Sciences: Theory & Practice, Vol.17, Issue.3, (945-968).
 • Tabak, Akif-Sığrı, Ünal-Türköz, Tolga (2009), “Öz Liderlik (Kendi Kendine Liderlik) Ölçeği Türkçe Formu Uyarlama Çalışması”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir.
 • Türköz, Tolga (2010), Çalışanların Öz Liderlik Algısının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanımlarına Olan Etkileri: Savunma Sanayinde Uygulamalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vansandt, Craig V.-Neck, Christopher P. (2003), “Bridging Ethics and Self Leadership: Overcoming Ethical Discrepancies Between Employee and Organizational Standards”, Journal of Business Ethics, Vol.43, Issue.4, (363-387).
 • Williams, Scott (1997), “Personality and Self-Leadership”, Human Resource Management Review, Vol.7, Issue.2, (139-155).
 • Zyl, Ebben van (2012), “The Relatipnship Between Self-Leadership and Certain Personality Among a Group of First-Line Supervisors”, Journal of Social Science, Vol.32, Issue.2, (159-165).
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Özgür ARLI
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Abdülkadir AVCI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed310932, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {455 - 468}, doi = {10.20875/makusobed.310932}, title = {ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS}, key = {cite}, author = {ARLI, Özgür and AVCI, Abdülkadir} }
APA ARLI, Ö , AVCI, A . (2017). ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 455-468. DOI: 10.20875/makusobed.310932
MLA ARLI, Ö , AVCI, A . "ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 455-468 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/310932>
Chicago ARLI, Ö , AVCI, A . "ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 455-468
RIS TY - JOUR T1 - ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS AU - Özgür ARLI , Abdülkadir AVCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.310932 DO - 10.20875/makusobed.310932 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 455 EP - 468 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.310932 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.310932 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS %A Özgür ARLI , Abdülkadir AVCI %T ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.310932 %U 10.20875/makusobed.310932
ISNAD ARLI, Özgür , AVCI, Abdülkadir . "ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 455-468. https://doi.org/10.20875/makusobed.310932
AMA ARLI Ö , AVCI A . ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 455-468.
Vancouver ARLI Ö , AVCI A . ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 468-455.