Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 278 - 294 2017-12-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ [1]

215 1218

Bu araştırmanın amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin pozitif/ negatif duygu ve çok boyutlu algılanan sosyal destek açısından mevcut durumlarını bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmaya toplam 843 (530 kız ve 313 erkek) öğrenci katılmıştır. Genel tarama modeline uygun olarak yürütülen bu araştırmada kota örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda öğrenim türü ve bölüm bazında her bir kategoriden en az %20 oranında öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmaya yalnızca 2016-2017 bahar yarı yılında öğrenim gören öğrenciler dahil edilmiştir ve bu yönüyle araştırma kesitsel bir özellik taşımaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin pozitif duygu ortalama puanları 3,21±0,73, negatif duygu puan ortalamaları 2,18±0,71, çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği aile, arkadaş ve özel kişi alt boyutları puan ortalamaları sırasıyla; 5,68±1,50, 5,65±1,59 ve 4,67±2,29 olarak bulunmuştur. İşletme bölümü öğrencilerinin, kamu yönetimi öğrencilerine oranla anlamlı düzeyde daha yüksek pozitif duygu puan ortalamasına sahip oldukları, bunun yanında kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin, bankacılık ve finans bölümü öğrencilerine göre negatif duygu açısından anlamlı düzeyde daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Diğer bazı değişkenler ve boyutlar açısından da (cinsiyet, kalınan yer, yaş, sınıf, öğrenim türü,)  bazı anlamlı farklar elde edilmiştir.

Üniversite Öğrencisi, Pozitif Duygu, Negatif Duygu, Sosyal Destek
 • ALBAL, E. (2009). Depresyonla başa çıkmada öz yeterlik ve sosyal destek arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • ALVER, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 75-88.
 • ARLI, M. ve NAZİK, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • BAYRAM, N. (2009). Sosyal bilimlerde Spss ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • BISHOP, J. B., BAUER, K. W., BECKER, E. T. (1998). A Survey of Counseling Needs of Male and Female College Students. Journal of College Student Development, 39(2), 204-210.
 • CROPANZANO, R., WEISS, H. M., HALE, J. M. S., REB, J. (2003). The structure of affect: reconsidering the relationship between negative and positive affectivity. Journal of Management, 29(6), 831-857.
 • DURAK-BATIGÜN, A. ve ATAY-KAYIŞ, A. (2014). Üniversite öğrencilerinde stres faktörleri: kişilerarası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri açısından bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(2), 69-80.
 • EKER, D., ARKAR, H., YALDIZ, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 12(1), 17-25.
 • ERKAN, S., CİHANGİR-ÇANKAYA, Z., TERZİ, Ş., ÖZBAY, Y. (2011). Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 174- 198.
 • FERNANDEZ-ABASCAL, E. G. & DIAZ, D. M. (2013). Affective induction and creative thiking. Creativity Research Journal, 25(2), 213-221.
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2003). Türk Üniversite Gençliği Araştırması Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili. (Araştırma Yürütücüsü: Dr. Erdinç Yazıcı) Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • GENÇÖZ, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46):19-26.
 • HARRAR, W. R., AFFSPRUNG, E. H. & LONG, J. C. (2010). Assessing Campus Counseling Needs. Journal of College Student Psychotherapy, 24(3), 233-240.
 • ISEN, A. M. (1999). On the relationship between affect and creative problem solving. In S. W. Russ (Ed.), Affect, creative experience, and psychological adjustment, 3–17, Philadelphia, PA: Taylor&Francis.
 • KARATAŞ, A. ve GİZİR, C. A. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(3). 250-265.
 • MAKÜ OİDB (2017). 2016-2017 Bahar Yarı Yılı Başı Öğrenci Sayıları, Erişim Linki: http://oidb.mehmetakif.edu.tr/files/OgrenciSayilari/1617B.pdf 07.04.2017.
 • MURRAY, N., SUJAN, H., HIRT, E. R., & SUJAN, M. (1990). The influence of mood on categorization: A cognitive flexibility interpretation. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 411–425
 • ÖZGÜVEN, İ. E., AKHUN, İ., ÖNSOY, R., FİDAN, N., BAYKUL, Y. (1988). Yurtkur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beklenti ve Problemleri. Ankara: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • SANDLER, I. N. (1980). Social support resources, stress, and maladjustment of poor children. American Journal of Community Psychology, 8(1), 41-52.
 • SARASON, I. G., LEVINE, H. M., BASHAM, R. B. ve SARASON, B. R. (1983). Assessing social support: the social support questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 127-139.
 • TOPAL, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stilleri ile Pozitif ve Negatif Duygu Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • TOPKAYA, N., MEYDAN, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.
 • WATSON, D., CLARK, L.A. VE TELLEGEN, A. (1988). Development and Validation of Brief Measure of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6): 1063-1070.
 • YILMAZ, H. & ARSLAN, C. (2013). Subjective well-being, positive and negative affect in turkish university students. The Online Journal of Counseling and Education, 2(2), 1-8.
 • YILMAZ, E., YILMAZ, E., KARACA, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi. 18(2), 71-79.
 • YÜKSEK ÖĞRETIM KURUMU (2017). Yüksek Öğretim İstatistikleri. Erişim Linki: https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf Erişim Tarihi: 30.10.2017.
 • ZIMET, G., DAHLEM, N. W., ZIMET, S. G., FARLEY, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment. 52(1), 30-41.
 • ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M. (2016). Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Bireylerle Sosyal Hizmet Müdahalesinin Gençlerin Umutsuzluk ve Stres Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3425-483X
Author: Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed351777, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {278 - 294}, doi = {10.20875/makusobed.351777}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES}, key = {cite}, author = {ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Melek} }
APA ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 278-294. DOI: 10.20875/makusobed.351777
MLA ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 278-294 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/351777>
Chicago ZUBAROĞLU YANARDAĞ, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 278-294
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES AU - Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.351777 DO - 10.20875/makusobed.351777 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 294 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.351777 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.351777 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES %A Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.351777 %U 10.20875/makusobed.351777
ISNAD ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Melek . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 278-294. https://doi.org/10.20875/makusobed.351777