Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 404 - 412 2017-12-31

ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS

Meriç ERASLAN [1] , Ahmet Yavuz KARAFİL [2] , Mehmet Haşim AKGÜL [3] , Sezgin KORKMAZ [4]

369 429

Bu çalışmanın amacı üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan muay thai sporcularının şiddet eğilimlerinin değerlendirilmesine yöneliktir.  Araştırmada üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan muay thai sporcularının şiddet eğilimlerinin değerlendirilmesi için şiddet eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Şiddet eğilimi ölçeği 20 sorudan oluşan likert tipi bir ölçektir. Bu ölçek Öğrencilerin Şiddet Eğilimlerini belirlemek amacıyla Göka, Bayat ve Türkçapar tarafından 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık ve Şiddet Eğilimleri” adlı çalışmada uygulanmak için geliştirilmiştir.

             Verilerin analizinde; uygun istatistik programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında karşılaştırma yapmadan önce normallik analizi yapılmıştır. Skewness ve kurtisos (çarpıklık ve basıklık ) değerleri -2 ile +2 arasında değer aldığı için değişkenler normal dağılım gösterdiği varsayılmıştır Bu yüzden parametrik test teknikleri olan yöntemler kullanılmıştır. İki farklı bağımsız değişken için independent samples t testi ve ikiden fazla bağımsız değişken için one way anova testi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı hesapanmış ve 0,815 bulunmuştur Çalışma grubunu;  Üniversiteler arasındaki spor müsabakalarına katılan (55 erkek ve 46 kadın ) muay thai sporcusu oluşturmaktadır.

             Araştırma sonucunda; mevcut durumun aksine kadın katılımcıların şiddet eğilim düzeyleri erkek katılımcılara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum nedeni; hem sporun sahip olduğu mücadeleci yapı hem de müsabaka sürecinde oluşan kaybetme kaygısı kadın katılımcıları şiddet eğilimine sürükleyen nedenler olabilir. Değişkenler arasında anlamlı farklılıklar mevcut değildir (p>0,05).     


şiddet, Saldırganlık, Şiddet Eğilimi, spor, Muay Thai
 • Ayan, S. (2006) “Şiddet Ve Fanatizm” Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2
 • Balcıoğlu, İ. (2003). Sporun Sosyolojisi ve Psikolojisi. İstanbul: Bilge Yayıncılık,133.
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998). Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet, Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Bilir, P. (2014). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Şiddet Eğilim Tutumlarının İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Christopher R. Matthews, Alex Channon. (2016) “Understanding Sports Violence: Revisiting Foundational Explorations” Sport İn Society, Vol. 20, No . 7, 751–767
 • Donuk, B. (2012). Spor Ahlâkı ve Fair Play. K.Cesur (ed). Din ve Hayat Dergisi, Tdv Yayınları, sayı 17, 68-71.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Goldstein, Jeffrey H.(2012). Ed. Sports Violence. Springer Science & Business Media.
 • Gümüş, A.B., Şıpkın, S., Tuna, A., Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. Taf Preventive Medicine Bulletin. 14(6). s.460-467.
 • Haskan, Ö., Yıldırım, İ. (2012). “Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi” Eğitim Ve Bilim Cilt 37, Sayı 163
 • Koçer, M. (2012) Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet Ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32 (111-135 S.)
 • Krech. D, Crutchfıld. S,R. (1999). Sosyal Psikoloji. (çev.Erol Güngör). İstanbul: Ötüken Neşriyat, 119.
 • Mil, H. İ., & Şanlı, S. (2015). Sporda Şiddet ve Medya Etkisi: Bir Maçın Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55).
 • Özbek, O. (1999). Sporda Etik Dışı Davranış Alanları ve Etik İlkeler. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt:4, Sayı:4, 38-50.
 • Sevim, Y., Ataş, S. (2015). Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği Ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1).
 • Tanrıverdi, H. (2012). “Spor Ahlakı Ve Şiddet.” The Journal Of Academic Social Science Studies. Olume 5 Issue 8, P. 1071-1093,
 • Taylor, S.E., Peplau, L.A., Sears, D. O. (2015). Sosyal Psikoloji. (çev.Ali Dönmez). Ankara: İmge Yayınevi,411-429.
 • World Health Organization. Global status report on violence prevention, 2014.
 • World Health Organization. World report on violence and health. Geneva, 2002.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Meriç ERASLAN (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Yavuz KARAFİL
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Haşim AKGÜL
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sezgin KORKMAZ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @other { makusobed359528, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {404 - 412}, doi = {10.20875/makusobed.359528}, title = {ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS}, key = {cite}, author = {ERASLAN, Meriç and KARAFİL, Ahmet Yavuz and AKGÜL, Mehmet Haşim and KORKMAZ, Sezgin} }
APA ERASLAN, M , KARAFİL, A , AKGÜL, M , KORKMAZ, S . (2017). ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 404-412. DOI: 10.20875/makusobed.359528
MLA ERASLAN, M , KARAFİL, A , AKGÜL, M , KORKMAZ, S . "ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 404-412 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/359528>
Chicago ERASLAN, M , KARAFİL, A , AKGÜL, M , KORKMAZ, S . "ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 404-412
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS AU - Meriç ERASLAN , Ahmet Yavuz KARAFİL , Mehmet Haşim AKGÜL , Sezgin KORKMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.359528 DO - 10.20875/makusobed.359528 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 404 EP - 412 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.359528 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.359528 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS %A Meriç ERASLAN , Ahmet Yavuz KARAFİL , Mehmet Haşim AKGÜL , Sezgin KORKMAZ %T ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.359528 %U 10.20875/makusobed.359528
ISNAD ERASLAN, Meriç , KARAFİL, Ahmet Yavuz , AKGÜL, Mehmet Haşim , KORKMAZ, Sezgin . "ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 404-412. https://doi.org/10.20875/makusobed.359528
AMA ERASLAN M , KARAFİL A , AKGÜL M , KORKMAZ S . ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 404-412.
Vancouver ERASLAN M , KARAFİL A , AKGÜL M , KORKMAZ S . ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 412-404.