Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 295 - 311 2017-12-31

TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION

Mustafa ALTUNOK [1]

312 339 


Dünya coğrafyasının demografik, kültürel, toplumsal şekillenişi göçlerle gerçekleşmektedir. Bu özellik nedeniyle geçiş üssü konumunda olan coğrafyalarda göç genel bir gerçeklik olmakla birlikte birdenbire gerçekleşen göçler büyük değişimlere neden olmaktadır. Göçler bu etkisi dolayısıyla genellikle göç edilen toplum veya ülke insanları için büyük sorunlara neden olmakta veya en azından öyle görünmektedirler. Göçler büyük ölçüde daha iyi refah seviyesine erişmek gibi nedenlerle gerçekleşse de savaşlar, afetler gibi nedenlerle de zorunlu olarak ortaya çıkabilmektedir. Nedeni ne olursa olsun bir ülkeden bir başka ülkeye gitmek, yerleşmek, yaşamı sürdürmek gibi eylemlerin tamamı devletlerin onayıyla gerçekleşmektedir.  İnsanlık tarihinin hemen her aşamasında olan göç küreselleşme ile başka bir form almış, göç mevzuatı ve örgütlenmesiyle uluslararası düzenlemelerin etkinliği önem kazanmıştır.  Ancak göçün artan uluslararası önemine bağlı olarak şemsiye veya çatı nitelikli düzenleme ve yaklaşımlar ulusötesi bir anlayışla belirlenmeye çalışılsa da öncelikle etkisi göç edilen ülke veya topluma yönelik olduğu için ulusal düzeyde çeşitli hukuksal, örgütsel ve dolayısıyla yönetsel reformlar gerektirmektedir. Bu gereklilik pek çok ülke gibi Türkiye için de kendi göstermiştir. Komşu ülke olan Suriye’de çıkan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye önemli sayıda göç eden insan olmuştur. Dolayısıyla 2000’lerin başında Avrupa Birliği üyelik süreciyle başlayan göçe ilişkin örgütlenme süreci 2011’den sonra Suriyelilerin yoğun göçleri karşısında ivedilikle reforma tabi tutulmuştur. Bu makale kapsamında söz konusu reformlar merkezinde konu ele alınmaya çalışılacak ve bazı temel kabullere ilişkin farklı bakış açıları sunulmaya çalışılacaktır. İlk olarak gerçekte göç bir sorun mudur? Bu sorunun cevabı verilmeden diğerlerini bulmak kolay değildir. Dolayısıyla konunun tartışılması gereken temel boyutlarından biri budur. İkinci boyut kavram ve konuya yaklaşıma yöneliktir. Ve üçüncü boyut klasik bir kamu örgütlenmesi bu konunun çözümüne ne derece cevap verebilir? Bu çalışma belirtilen temel soru ve boyutlar itibarıyla konuya farklı bir yaklaşım ve öneri getirme çabası olarak değerlendirilebilir.


 


Göç, Göç Örgütlenmesi, Göç Yönetimi, 6458 Sayılı Kanun
  • KAYNAKÇA Asan, Hakan (2016, “Devlet, Aşiret ve Eşkıya Bağlamında Osmanlı Muhacir İskân Siyaseti (1860-1914”, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, (s. 34-61). Castles, Stephen, Mıller, Mark J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslar arası Göç Hareketleri, (Çev: Bülent Uğur Bal-İbrahim Akbulut), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Çalı, Hasan Hüseyin, Karabulut, Ferhat (2013). “Göç bağlamında Türkiye’de Kayıp Şahıslar Olgusu, 2013 Yılı Örneği”, Göç ve Suç, (Ed: İbrahim Azcan, Adnan Özdemir, Hasan Hüseyin Çalı), Polis Akademisi Yayınları, Ankara, (s. 3-55). Demirhan, Yımaz, Aslan, Seyfettin (2015). “Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi”, Birey ve Toplum Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9,(23-62). Demirtaş, Mehmet (2009), Kınım Savaşı ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve İskanları. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (41), 215-238. Göksu, Turgut (2016). “Göç Politikası”, Kamu Politikaları Ansiklopedisi, (Ed: Altunok, Hatice, Gedikkaya Fatma Gül), Nobel Kitabevi, Ankara. İçduygu, Ahmet (2015), “Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç Dalgaları İçinde ‘Transit Göç’”, Türkiye’nin Göç Tarihi, (Der: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya), İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. İnan, Canan Emek (2014), “Türkiye’de İskân Siyaseti: İskâna Yönelik Örgütsel Yapı Üzerinden Bir inceleme”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 22., (s. 82-102). Kara, Mustafa, Kara, Canan Öykü Dönmez (2016), “Türkiye’de Göç Yönetişimi: kurumsal Yapı Ve İşbirliği”, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2. Karpat, Kemal (2015). “Önsöz”, Türkiye’nin Göç Tarihi, (Der: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya), İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. Karpat, Kemal H. (2010), Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma Ve Göçler. İstanbul: Timaş Yayınları. Kaya, Ayhan, Erdoğan, M. Murat (2015), “Giriş”, Türkiye’nin Göç Tarihi, (Der: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya), İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. Kaya, İbrahim ve Yılmaz Eren, Esra (2015), Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Arada Kalanların Hak ve Yükümlülükleri. İstanbul: Seta (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Yayınları. Marttin, Volkan (2011), “Bir Osmanlı Kurumunun Adı ve Etkinliği Üzerine”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, (s. 14-30). ORSAM (2012). Küresel Göç Ve Avrupa Birliği İle Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi”, Rapor No: 123. Sayın, Hüdai (2013). “Uluslar Arası Göç Ve Güvenlik: “Sınır Aşmış” Kadınlar: Göçmen Fahişeler”, Göç Ve Suç, (Ed: İbrahim Azcan, Adnan Özdemir, Hasan Hüseyin Çalı), Polis Akademisi Yayınları, Ankara, (S. 95-145). Sımon, Gildas, Hıly, Marie-Antoinette (2011). Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, (Hazırlayanlar: Massimo Borlandi, Raymond Boudan, Mohamed Cherkaoi, Bernard Valade), (Çev: Bülent Arıbaş), İletişi Yayınları, İstanbul. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: Mayıs 2017. Uluslar arası Göç Örgütü, (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. Yalçın, Cemal (2004). Göç Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara. 2015 Yılı Türkiye Göç Raporu (2016), T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları. https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (Erişim Tarihi: 14.10.2017). https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2003.pdf(Erişim Tarihi: 14.10.2017). http://www.goc.gov.tr/files/files/iltica_goc.pdf (Erişim Tarihi: 16.10.2017). http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-strateji-belgesi_327_344_694_icerik, (Erişim Tarihi: 25.08.2017). http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/1266309-goc-bakanligi (Erişim Tarihi: 01.10.2017). http://www.washingtonexaminer.com/37-percent-of-silicon-valley-foreign-born/article/2583195 (Erişim Tarihi: 15.08.2017)
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa ALTUNOK (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { makusobed360709, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {295 - 311}, doi = {10.20875/makusobed.360709}, title = {TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION}, key = {cite}, author = {ALTUNOK, Mustafa} }
APA ALTUNOK, M . (2017). TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 295-311. DOI: 10.20875/makusobed.360709
MLA ALTUNOK, M . "TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 295-311 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/360709>
Chicago ALTUNOK, M . "TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 295-311
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION AU - Mustafa ALTUNOK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.360709 DO - 10.20875/makusobed.360709 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 311 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.360709 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.360709 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION %A Mustafa ALTUNOK %T TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.360709 %U 10.20875/makusobed.360709
ISNAD ALTUNOK, Mustafa . "TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 295-311. https://doi.org/10.20875/makusobed.360709