Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 11 - 26 2018-03-31

İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS
THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS

Sezgin ÇAĞLAR [1] , Yusuf ÜNAL [2] , Büşra ÇALIŞKAN [3] , Ramazan GÜREL [4] , Burcu DURMAZ [5]

192 215

Bu araştırmanın amacı matematik dersine yönelik informal öğrenme ortamlarının ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisini incelemektir. Bu amaçla Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilin merkezindeki ortaokullardan sosyoekonomik açıdan birbirine denk iki ortaokul seçilmiştir. Bu okullar seçilirken ilgili okullarda bu tür matematik öğrenme alanlarının olmaması ve öğrencilerin matematikle ilgili oyun, etkinlik vb. görsel materyalle karşılaşma ihtimallerinin düşük olduğu görece daha düşük sosyoekonomik düzeye sahip okulların seçimine dikkat edilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın yürütüldüğü okullar ve araştırmaya dahil edilen öğrencilerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırma ön test son test deney kontrol gruplu yarı deneysel modelindedir. Deneysel süreçte deney grubundaki öğrencilerin okullarındaki ortak kullanım alanlarına matematikle ilgili formül, kural, karikatür, modelleme ve oyun vb. çalışmalar yapıldıktan sonra 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yaklaşık iki ay süreyle seçmeli matematik dersleri ve teneffüslerde matematikle alakalı oyunlar tanıtılıp oynanmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler için ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Her iki okulda da 5. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm sınıf düzeyindeki 369 öğrenciye  uygulama öncesinde ve sonrasında Önal (2013) tarafından geliştirilen 5’li likert tipindeki 22 maddelik “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği (OÖYMTÖ)” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha katsayıları her iki ölçüm için de kabuledilebilir düzeydedir. Deney ve kontrol gruplarının matematiğe yönelik tutum puanları üzerinde oluşturulan informal öğrenme ortamının etkisini test etmek üzere ilişkili ve ilişkisiz gruplar t testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda matematiğe yönelik tutum ölçeğinin kaygı ve gereklilik alt boyutlarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmüş ve bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur. 

The purpose of this study is to examine the effect of informal learning environments for the aimed mathematics course on the attitudes of middle school students towards mathematics lessons. For this purpose, two middle schools, which are equal to each other in socioeconomic terms, were selected from the middle schools in the province center in the Mediterranean region. In the selection process of the schools, it has been considered that the likelihood of encountering with visual materials, games and activities on mathematics is relatively lower, there are no such kind of mathematics learning areas, and schools are preferred by students for relatively lower socioeconomic level. Therefore, purposeful sampling was opted for to determine the schools where the research was conducted and the students included in the research. The research has a semi-experimental model in pre-test, post-test control group. In the experimental period, the social areas are equipped with mathematical equations, rules, cartoons, modeling and games. In the second semester of 2016-2017 academic year, mathematical related games were introduced and played in elective mathematics classes and breaks for about two and a half months. For the students in the control group, no intervention was made. In both schools, the 22 item "Mathematics Attitude Scale for Middle School Students" developed by Önal (2013) was applied to 369 students at all class levels from 5th to 8th grades. The Cronbach Alpha coefficients calculated for the reliability of the data obtained from the study are acceptable for both measurements. Dependent and independent group t-tests were used to test the effect of the informal learning environment on attitude scores on mathematics of experimental and control groups. As a result of the research, it was found that attitude scale towards math was a statistically significant difference in the anxiety and necessity sub-dimensions for the experimental group and some suggestions were made based on the findings.

 • Adams, J. D., ve Gupta, P. (2015). Informal science institutions and learning to teach: An examination of identity, agency, and affordances. Journal of Research in Science Teaching.
 • Balkan Kıyıcı, F., ve Atabek Yiğit, E. (2010). Sınıf Duvarlarının Ötesinde Fen Eğitimi: Rüzgar Santraline Teknik Gezi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1).
 • Baran, E., Canbazoğlu Bilici, S., Mesutoğlu, C. ve Ocak, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students’ perceptions about an out-of-school STEM education program. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 9-19. DOI:10.18404/ijemst.71338.
 • Baya'a, N. F., ve Daher, W. M. (2009). Learning mathematics in an authentic mobile environment: The perceptions of students. iJIM, 3(S1), 6-14.
 • Bozdoğan, A. E. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim merkezlerini fen öğretimi açısından değerlendirmesi: Feza Gürsey Bilim Merkezi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 19-41
 • Bozdoğan, A. E., ve Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1).
 • Bozdoğan, A. E., ve Ustaoğlu, F. (2014). Planetaryumların Öğretim Potansiyeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Journal of Turkish Science Education, 11(1), 3-23.
 • Bozdoğan, A. E. ve Yalçın, N. (2009). Ankara’daki bilim ve teknoloji müzelerinin eğitim amaçlı kullanım düzeyleri. Millî Eğitim, 182, 232-248.
 • Building Engineering and Science Talent. (2004). What it takes: Pre-K-12 design principles to broaden participation in science, technology, engineering, and mathematics. Available: http://www.bestworkforce.org/publications.htm
 • Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Newzeland: Human Kinetics.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, Ankara.
 • Clary, R. M., ve Wandersee, J. H. (2009). Incorporating informal learning environments and local fossil specimens in Earth Science classrooms: A recipe for success. Science Education Review, 8(2), 47-57.
 • Cooper, S. (2011). An exploration of the potential for mathematical experiences in informal learning environments. Visitor Studies, 14(1), 48-65.
 • Çavuş, R., Umdu Topsakal, Ü. ve Öztuna Kaplan, A. (2013). İnformal Öğrenme Ortamlarının Çevre Bilinci Kazandırmasına İliskin Öğretmen Görüsleri: Kocaeli Bilgievleri Örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 15-26.
 • Deidre Daniels, N. (2010). The Promotion of Scientific Literacy within a museum context. Unpublished MEd Dissertation, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth.
 • Djonko-Moore, C. M., ve Joseph, N. M. (2016). Out of the Classroom and Into the City: The Use of Field Trips as an Experiential Learning Tool in Teacher Education. SAGE Open, 6(2), 2158244016649648.
 • Dillon J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. ve Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107- 111.
 • Ertaş, H., Şen, A.İ., ve Parmaksızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 178‐198. 

 • Ertaş Kılıç, H. ve Şen, A. İ. (2014). Okul dışı öğrenme etkinliklerine ve eleştirel düşünmeye dayalı fizik öğretiminin öğrenci tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Erten, Z., ve Taşçı, G. (2016). Fen Bilgisi Dersine Yönelik Okul Dışı Öğrenme Ortamları Etkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Journal of Education Faculty, 18(2), 638-657.
 • Eş, H., Öztürk Geren, N., ve Bozkurt Altan, E. (2015). Science, Art and Sports School at Sinop Children’s University: Its Effects on Children’s Perceptions. Turkish Journal of, 4(4).
 • Falk, J. H., ve Dierking, L. D. (2013). The museum experience revisited. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 • Fägerstam, E., ve Blom, J. (2013). Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish high school context. Journal of Adventure Education ve Outdoor Learning, 13(1), 56-75.
 • Fields, D. A. (2009). What do students gain from a week at science camp? Youth perceptions and the design of an immersive, research‐oriented astronomy camp. International Journal of Science Education, 31(2), 151-171.
 • Ford, P. (1986). Outdoor education: De nition and philosophy. ERIC Information Analyses Products, RC 015661, pp. 1-15.
 • Gerber, B.L., Cavallo, A.M.L. ve Marek, E.A. (2001). Relationships among informal learning environments, teaching procedures and scientific reasoning ability. International Journal of Science Education, 23(5), 535- 549.
 • Gilbert, M. L. (1962). The naturel science museum as a teaching resource for biology. The Graduate College in The University of Nebraska. Department of Secondary Education. (Unpublished Doctoral Dissertation).
 • Goodwin, K., Kennedy, G., ve Vetere, F. (2010). Getting together out-of- class: Using technologies for infor- mal interaction and learning. In C.
 • Grothérus, A., ve Fägerstam, E. (2017). Impact of long-term regular outdoor learning in mathematics–The case of John (Erişim Adresi: https://keynote.conference-services.net/resources/444/5118/pdf/CERME10_0301.pdf
 • Guisasola, J., Morentin, M., ve Zuza, K., 2005, School visits to science museums and learning sciences : a complex relationship. Physics Education, 40(6), 544-549. doi: 10.1088/0031-9120/40/6/006
 • Güler, A. (2011). Impact of a planned museum tour on the primary school students’ attitudes. Elementary Education Online, 10(1), 169-179.

 • Johnson, D. T., ve Chandler, F. J. (2009). Pre-Service Teachers' Fieldtrip to the Battleship: Teaching and Learning Mathematics through an Informal Learning Experience. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers, 2.
 • Kelton, M. L. (2015). Math on the Move: A Video-Based Study of School Field Trips to a Mathematics Exhibition. San Diego State University.
 • Klemmer, C. D., Waliczek, T. M., ve Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effect of a school gardening program on the science achievement of elementary students. HortTechnology, 15(3), 448-452.
 • Kong, X., Dabney, K. P., ve Tai, R. H. (2014). The association between science summer camps and career interest in science and engineering. International Journal of Science Education, Part B, 4(1), 54-65.
 • Kurtuluş, A. (2015). İnformal (Sınıf dışı) öğrenme ortamı pi günü: Büyük risk yarışması örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4 (1). 107-116.
 • Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 88- 90.
 • Malkoç, S., ve Kaya, E. (2015). The Usage of Non-Classroom Environments in Social Studies Education. Elementary Education Online, 14(3), 1079-1095.
 • Martin, A. J., Durksen, T. L., Williamson, D., Kiss, J., ve Ginns, P. (2016). The role of a museum‐based science education program in promoting content knowledge and science motivation. Journal of Research in Science Teaching, 53(9), 1364-1384.
 • Melber, L.H. ve Abraham, L.M. (1999). Beyond the classroom: linking with informal education. Science Activities, 36, 3-4.
 • Mohr‐Schroeder, M. J., Jackson, C., Miller, M., Walcott, B., Little, D. L., Speler, L., Schooler, W. ve Schroeder, D. C. (2014). Developing middle school students' interests in STEM via summer learning experiences: See Blue STEM camp. School Science and Mathematics, 114(6), 291-301.
 • Mueller, M., ve Maher, C. (2009). Learning to reason in an informal math after-school program. Mathematics Education Research Journal, 21(3), 7-35.
 • National Research Council. (2009). Learning science in informal environments: People, places, and pursuits. Washington, DC:National Academies Press.
 • National Research Council. (2015). Identifying and supporting productive STEM programs in out-of- school settings. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Okur Berberoğlu, E., ve Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(2), 32‐42.
 • Okur Berberoğlu, E., Güder, Y., Sezer, B., ve Yalçın‐Özdilek, Ş. (2013). Sınıf dışı hidrobiyoloji etkinliğinin öğrencilerin duyuşsal bakış açıları üzerine etkisi, örnek olay incelemesi: Çanakkale Bilim Kampı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1177‐1198.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması, İlköğretim Online, 12 (4), 938-948.
 • Öner, G. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘okul dışı tarih öğretimi’ne ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89- 121.
 • Pattison, S., Rubin, A., ve Wright, T. (2016). Mathematics in informal learning environments: a summary of the literature. http://www.instituteforlearninginnovation.org/uploads/4/9/1/3/49134795/informalmathlitsummary_minm_03-23-16_v3.pdf
 • Pigg, A. E., Waliczek, T. M., ve Zajicek, J. M. (2006). Effects of a gardening program on the academic progress of third, fourth, and fifth grade math and science students. HortTechnology, 16(2), 262-264.
 • Riegel, U., ve Kindermann, K. (2016). Why leave the classroom? How field trips to the church affect cognitive learning outcomes. Learning and Instruction, 41, 106-114.
 • Selanik-Ay, T., ve Erbasan, Ö. (2016). Views of Classroom Teachers about the Use of out of School Learning Environments. Journal of Education and Future, (10), 35.
 • Sellmann, D., ve Bogner, F. X. (2013). Climate change education: Quantitatively assessing the impact of a botanical garden as an informal learning environment. Environmental Education Research, 19(4), 415-429.
 • Sommerauer, P., ve Müller, O. (2014). Augmented reality in informal learning environments: A field experiment in a mathematics exhibition. Computers ve Education, 79, 59-68.
 • Sontay, G. , Tutar, M., ve Karamustafaoğlu, O. (2016). “Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile Fen Öğretimi" Hakkında Öğrenci Görüşleri: Planetaryum Gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 1-24. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jrinen/issue/26875/263991
 • Sönmez, Ö. F., Gökbulut, Y., ve Sapasağlam, Ö. (2015). Okul dışı akademik iklim çalışmalarına bir model: Çocuk Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 96-109.
 • Sözer, Y. (2013). Doğada gerçekleştirilen bir matematik yaz kampının lise öğrencileri üzerindeki etkilerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2013, 4(1), 1-18 http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
 • Şahin, F. ve Sağlamer Yazgan, B. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 107-122.
 • Tatar, N. ve Bağrıyanık, K.E. (2012). Opinions of science and technology teachers about outdoor education. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.
 • Tsai, J.T. (2006). The identification of the components for an outdoor education curriculum in Taiwan. PhD Thesis, Indiana University, USA.

 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
 • Ürey, M., Çepni, S., Köğce, D., ve Yıldız, C. (2013). Serbest etkinlik çalışmaları dersi kapsamında geliştirilen disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin bazı matematik kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 37-58.
 • Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in science: The role of the Interactive Science Centres. Physics Education, 25, 247-252.
 • Weng Kin, H. (2008). Using history of mathematics in the teaching and learning of mathematics in Singapore. 1st Raffles International Conference on Education, Raffles Junior College, Singapore.
 • Williams, D. R., ve Dixon, P. S. (2013). Impact of garden-based learning on academic outcomes in schools: Synthesis of research between 1990 and 2010. Review of Educational Research, 83(2), 211-235.
 • Wright, T., ve Parkes, A. (2015). Exploring connections between physical and mathematical knowledge in science museums. Informal Learning Review, March/April, 16–21.
 • Yavuz, M. ve Balkan Kıyıcı, F. (2012). İnformal öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin fene karşı kaygı düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Hayvanat bahçesi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • Yıldız, C. ve Göl, R. (2014). Matematik derslerinde sınıf dışı etkinliklerin kulla- nımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmala- rı Dergisi, 3(1), 85-94.
 • Young, J. R., Ortiz, N. A., ve Young, J. L. (2017). STEMulating interest: A meta-analysis of the effects of out-of-school time on student STEM interest. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 5(1), 62-74. DOI:10.18404/ijemst.61149.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Sezgin ÇAĞLAR
Country: Turkey


Author: Yusuf ÜNAL
Country: Turkey


Author: Büşra ÇALIŞKAN
Country: Turkey


Author: Ramazan GÜREL (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Burcu DURMAZ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed357694, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {11 - 26}, doi = {10.20875/makusobed.357694}, title = {İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS}, key = {cite}, author = {ÇAĞLAR, Sezgin and ÜNAL, Yusuf and ÇALIŞKAN, Büşra and GÜREL, Ramazan and DURMAZ, Burcu} }
APA ÇAĞLAR, S , ÜNAL, Y , ÇALIŞKAN, B , GÜREL, R , DURMAZ, B . (2018). İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 11-26. DOI: 10.20875/makusobed.357694
MLA ÇAĞLAR, S , ÜNAL, Y , ÇALIŞKAN, B , GÜREL, R , DURMAZ, B . "İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 11-26 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/357694>
Chicago ÇAĞLAR, S , ÜNAL, Y , ÇALIŞKAN, B , GÜREL, R , DURMAZ, B . "İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 11-26
RIS TY - JOUR T1 - İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AU - Sezgin ÇAĞLAR , Yusuf ÜNAL , Büşra ÇALIŞKAN , Ramazan GÜREL , Burcu DURMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.357694 DO - 10.20875/makusobed.357694 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 26 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.357694 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.357694 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS %A Sezgin ÇAĞLAR , Yusuf ÜNAL , Büşra ÇALIŞKAN , Ramazan GÜREL , Burcu DURMAZ %T İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.357694 %U 10.20875/makusobed.357694
ISNAD ÇAĞLAR, Sezgin , ÜNAL, Yusuf , ÇALIŞKAN, Büşra , GÜREL, Ramazan , DURMAZ, Burcu . "İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ - THE EFFECT OF THE MATHEMATICAL LEARNING AREAS TO THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 11-26. https://doi.org/10.20875/makusobed.357694