Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 176 - 198 2018-06-30

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS

Nuri ÖMÜRBEK [1] , Tuğçe KARATAŞ [2]

119 385

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Girişimci ve Yenilikçi 50 üniversitenin 2016 yılı performansları Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Hakkı, İşbirliği ve Etkileşim, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü, Ekonomik Katkı ve Ticarileşme kriterleri esas alınarak değerlendirilen üniversitelerin kriter ağırlıkları ENTROPİ yöntemi ile hesaplandıktan sonra MAUT ve SAW yöntemleri ile performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda ENTROPİ yönteminin sonucuna bakıldığı zaman en yüksek ağırlık değerine sahip kriterin Fikri Mülkiyet Hakkı olduğu görülmektedir. MAUT ve SAW yöntemlerine göre yapılan performans değerlendirmesi sıralamasında Sabancı Üniversitesi ilk sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi her iki yöntem için de ikinci sırada yer alarak her iki farklı yöntemde de benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Girişimci Üniversite, Çok Kriterli Karar Verme, Performans Değerlendirmesi, ENTROPİ, MAUT
  • Afhari, A., Mojahed, M. ve Yusuff, R.M. (2010). Simple Additive Weighting Approach To Personal Selection Problem. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(5), 511-515.Akhmetova, I.G. ve Chichirova, N.D. (2016). Application of SAW Method for Multiple-Criteria Analysis of The Reliability of Heat Supply Organizations. ISSN 0040-6015 Thermal Engineering, 63(14), 1016-1024.Alp, İ., Öztel, A. ve Köse, M.S. (2015). Entropi Tabanlı MAUT Yöntemi İle Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü: Bir Vaka Çalışması. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-81. Çakır, S. ve Perçin, S. (2013a). AB Ülkeleri’nde Bütünleşik Entropi Ağırlık - TOPSIS Yöntemiyle Ar-Ge Performansının Ölçülmesi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 77-95.Çakır, S. ve Perçin, S. (2013b). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 1-14.Eleren, A. ve Soba, M. (2009). İşletmelerde Çok Boyutlu Performans Ölçümü ve Uşak Deri Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, 24-27 Eylül 2009, 1-16.Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. ve Terraad, B.R.C., (2000). The Future of The University of The Future : Evolution of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm. Research Policy, 29(2), 313-330.Genç, T. (2012). Çok Ölçütlü Performans Değerlendirme Teknikleri ve Türkiye’nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.He, D., Xu, J. ve Chen, X. (2016). Information-Theoretic-Entropy Based Weight Aggregation Method in Multiple- Attribute Group Decision-Making. Entropy 2016, 18(171), 1-13. Hofmann, E., Hoelzl, E. ve Kirchler, E. (2008). A Comparison of Models Describing The Impact of Moral Decision Making On Investment Decisions. Journal of Business Ethics, 82, 171-187.Hojjati, S.M.H. ve Anvary, A. (2013). An Integrated SAW, TOPSIS Method for Ranking Major Lean Practices Based on Four Attributes. World Applied Sciences Journal, 28(11), 1862-1871.http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gyue_gosterge_seti_1.pdf, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti. Erişim Tarihi: 21.04.2017. Ishizaka, A. ve Nemery, P. (2013). Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software, John Wiley &Sons, UK.Janic, M. ve Reggiani, A. (2002). An Application of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Analysis to The Selection of A New Hub Airport. EJTIR, 2(2), 113- XX. Karaatlı, M., Ömürbek, N., Budak, İ. ve Dağ, O., (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Yaşanabilir İllerin Sıralanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 215-228. Kaya, P., Çetin, E. ve Kuruüzüm, A. (2011). Çok Kriterli Karar Verme İle Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 80-94.Kim, S.K. ve Song, O. (2009). A MAUT Approach for Selectiong A Dismantling Scenario for The Thermal Column in KRR-1. Annals of Nuclear Energy, 36(2), 145-150.Kim, Y. ve Chung, E.S. (2015). Robust Priorization of Climate Change Adaptation Strategies Using The VIKOR Method Objective Weights. Journal of The American Water Resources Assocation, 51(5), 1167-1182.Konuşkan, Ö. ve Uygun, Ö. (2014). Çok Nitelikli Karar Verme (MAUT) Yöntemi ve Bir Uygulaması. 2.nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Karabük Üniversity 18-20 June, ISITES2014, 1403-1412.Li, X., Wang, K., Liu, L., Xin, J., Yang, H. ve Gao, C. (2011). Application Of The Entropy Weight And Topsıs Method in Safety Evaluation Of Coal Mines. Procedia Engineering, 26, 2085-2091.Montmain, J. (2011). Monitoring And Control Of An Efficient Industrial Performance Improvement Within A MAUT Assessment Framework. Supply Chain Forum An Interntional Journal, 12(4), 76-86.Opriovic, S. ve Tzeng, G.H. (2004). Compromise Solution By MCDM Methods: A Comparative Analysis Of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156(2), 445-455. Ömürbek, N., Karaatlı, M. ve Balcı, F. (2016). Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 227-255. Ömürbek, V. ve Kınay, B. (2013). Havayolu Taşımacılığı Sektöründe TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 343-363.Öztel, A., Köse, M.S. ve Aytekin, İ. (2012). Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü İçin Çok Kriterli Bir Çerçeve: Henkel Örneği. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 32-44.Şerifoğlu, F. (2017). Genç Üniversiteli Programı. http://www.cnnturk.com/video/2012/07/01/programlar/genc-universiteli/genc-universiteli/2012-07-01t1610/index.html, Erişim Tarihi: 10.03.2017.Tunca, M.Z., Ömürbek, N., Cömert, H.G. ve Aksoy, E. (2016). OPEC Ülkelerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden ENTROPİ Ve MAUT İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, 7(14), 1-12. Ülkeryıldız, E., İlal, M.E. ve Kale, S. (2011). İnşaat Firmalarının İş Güvenliği Başarım Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Entropi Tabanlı Bir Model. 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-23 Ekim 2011, Çanakkale, 169-182.Wu, J., Sun, J., Liang, L. ve Zha, Y. (2011). Determination of Weights For Ultimate Cross Efficiency Using Shannon Entropy. Expert Systems With Applications, 38(5), 5162-5165.Yavuz, A. (2016). Coğrafi Pazar Seçiminde PROMETHEE ve ENTROPİ Yöntemlerine Dayalı Çok Kriterli Bir Analiz: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 165-177. Yeh, C.H. (2003). The Selection of Multiattribute Decision Making Methods for Scholarship Student Selection. International Journal of Selection And Assessment, 11(4), 289-296.Yoon, K.P. ve Hwang, C.L. (1995). Multiple Attribute Decision Making An Introduction. London: Sage Publications.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nuri ÖMÜRBEK (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Tuğçe KARATAŞ
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed414685, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {176 - 198}, doi = {10.20875/makusobed.414685}, title = {GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS}, key = {cite}, author = {ÖMÜRBEK, Nuri and KARATAŞ, Tuğçe} }
APA ÖMÜRBEK, N , KARATAŞ, T . (2018). GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 176-198. DOI: 10.20875/makusobed.414685
MLA ÖMÜRBEK, N , KARATAŞ, T . "GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 176-198 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/414685>
Chicago ÖMÜRBEK, N , KARATAŞ, T . "GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 176-198
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS AU - Nuri ÖMÜRBEK , Tuğçe KARATAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.414685 DO - 10.20875/makusobed.414685 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 198 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.414685 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.414685 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS %A Nuri ÖMÜRBEK , Tuğçe KARATAŞ %T GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.414685 %U 10.20875/makusobed.414685
ISNAD ÖMÜRBEK, Nuri , KARATAŞ, Tuğçe . "GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATING PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITIES WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 176-198. https://doi.org/10.20875/makusobed.414685