Year 2018, Volume 10, Issue 25, Pages 454 - 466 2018-09-30

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES
EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES

Murat KAYALAR [1] , Savaş YILDIZ [2]

81 299

Bugünkü anlamında diaspora kavramının varlığından söz edebilmek insanlık tarihi kadar eski olan göç kavramının varlığına bağlıdır. Tarihsel süreç içinde yaşanan gelişmeler ve değişmeler diaspora kavramının geçmişteki klasik dar anlamından sıyrılarak daha kapsamlı bir anlama sahip olmasına imkan vermiştir. Günümüzde hem klasik diaspora yaklaşımına hem de modern diaspora yaklaşımına uyan örneklere rastlamak mümkündür. 2010 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharı yüzyılın en önemli göç olaylarından birisine neden olmuştur. Arap Baharı’nın etkisiyle milyonlarca Suriyeli başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Resmi kaynaklara göre bugün Türkiye’de 3,5 milyon civarında Suriyeli sığınmacı vardır. Bu çalışmada Türkiye’deki Suriyeliler ve Suriyeli girişimciler diaspora yaklaşımları açsısından değerlendirilmiştir. Var olan bilgiler ve elde edilen bulgulara göre Türkiye’deki Suriyelilerin ve Suriyeli girişimcilerin Klasik Diaspora Yaklaşımına örnek oluşturdukları sonucuna ulaşılmıştır.

Existence of the “diaspora” concept in today's sense depends on the existence of the concept of “migration” which is as old as human history. The developments and changes that have taken place in the historical process, have allowed the diaspora concept to have a more comprehensive meaning by getting out of the classical narrow meaning of the past. Today, it is possible to find examples that fit both the classical diaspora approach and the modern diaspora approach. The Arab Spring, which started in Tunisia in 2010, caused one of the most important migration events of the century. Millions of Syrians have been forced to migrate particularly to Turkey and other countries by the affects of Arab Spring. According to official sources today there are about 3.5 million Syrian refugees in Turkey. In this study -utilized from the doctoral dissertation "Diaspora Entrepreneurship: Entrepreneurs Profile of Syrians in Turkey" - Syrians and Syrian entrepreneurs in Turkey are evaluated on basis of diaspora approaches. According to the existing information and findings, it is reached that the Syrians and Syrian entrepreneurs in Turkey set and example for Classical Diaspora Approach. 

 • AFAD, (2013). “Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları”, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı , https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf, (12.04.2018).
 • Ağır, Osman-Sezik, Murat (2015), “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları”, Birey ve Toplum, Cilt 5, Sayı. 9, (95-122).
 • Aksoy, Zeynep (2012), “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt.5, Sayı.20, (292-303).
 • Bolt, Paul (1997), “Chinese Diaspora Entrepreneurship, Development, and the World Capitalist System”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Vol.6, Issue.2, (215-235).
 • Bülbül, Serpil - Köse, Ali (2010), “Türkiye’de Bölgelerarası İç Göç Hareketlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi İle İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt.39, Sayı.1, (75-94).
 • Cohen, Robin (1996), “Diasporas and the Nation-State: From Victims to Challengers”, International Affairs.Vol.72, Issue.3, (507-520).
 • Dufoix, Stéphane (2011), Diasporalar, Çev: Işık Ergüden Hrant Dink Vakfı Yay, İstanbul
 • Genel, M. Gökhan (2014), “Almanya’ya Giden İlk Türk İşçi Göçünün Türk Basınındaki İzdüşümü: Sirkeci Garı’ndan Munchen Hauptbahnhof’a”, Selçuk İletişim, Cilt.8, Sayı.3, (301-338).
 • Harima, Aki (2014), “Network Dynamics of Descending Diaspora Entrepreneurship: Multiple Case Studies with Japanese Entrepreneurs in Emerging Economies”, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, Vol.10, Issue.4, (65-92).
 • Kaya, Ayhan (2000). Berlin’deki Küçük İstanbul Diyasporada Kimliğin Oluşumu. Büke Yayınları, İstanbul.
 • Kaya, İlhan-Uğurlu, Ömer (2014), “Ulusötesi Milliyetçilik Bağlamında Avrupa Kürt Diasporası”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.6, Sayı.11, (194-210).
 • Kurtoğlu, Ayça (2005), “Mekânsal Bir Olgu Olarak Hemşehrilik ve Bir Hemşehrilik Mekânı Olarak Dernekler”, European Journal of Turkish Studies, Sayı.2, (1-28).
 • Newland, Kathleen- Tanaka, Hiroyuki (2010), Mobilizing Diaspora Entrepreneurship For Development, Migration Policy Institute, Washington, DC.
 • Ojo, Sanja (2013), Diaspora Entrepreneurship: A Study Of Nigerian Entrepreneurs In London. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of East London, London.
 • Oran, Baskın (2009). Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Kitabevi, Ankara.
 • Özocak, Özer (2014), “Diaspora Kavramı ve Ermeni Diasporası”, Yeni Türkiye, Sayı.60, (1-11).
 • Parladır, H. Saim ve Özkan, Devrim (2014), “Diaspora Studies in Social Sciences: Modernity, Power and Identity”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.2, Sayı.20, (101-124).
 • Reis, Michele (2004), “Theorizing Diaspora: Perspectives on ‘Classical’ and ‘Contemrary’ Diaspora”, International Migration, Issue.42, (41-60).
 • Şahin, Cengiz (2001), “Yurtdışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisi İlişkin Kuramsal Bir İnceleme”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.21, Sayı.2, (57-67).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (1 Şubat 2015), “Kitlesel Akınlar”, http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559, (11.05.2018).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (5 Nisan 2018), “Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler”, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, (11.05.2018).
 • Timeturk, (1 Mayıs 2017), “Kaç Suriyeli ülkesine döndü?”, https://www.timeturk.com/kac-suriyeli-ulkesine-dondu/haber-609477, (12.04.2018).
 • Ulusoy, Ergin (2015), “Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi”, (ss. 57-73), IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 14-17 Mayıs 2015, Kütahya
 • UN. (2016), “International Migration Report 2015”, United Nations, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf, (11.04.2018).
 • Wolff, Valérie - Opoku-Owusu, Stella. (2016). Diaspora Engagement on Country Entrepreneurship and Investment Policy Trends and Notable Practices in the Rabat Process region. (pp. 1-27). International Center for Migration Policy Deveopment, 5-6 October, Bamako Mali, http://migration4development.org/sites/default/files/en_final_background_paper.pdf, (25.08.2017).
 • Yaldız, Fırat (2013), “Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı.18, (289-318).
 • Yaldız, Fırat (2014), “Diaspora Kavramı Bağlamında On İki Ada Türk Toplumu”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, (43-64).
 • Yavuzcan, H. İsmail. (2007), “Almanya'da Türk Ve İranlı İşletmeciler Örneğinde Etnik Ekonomi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı.53, (674-697).
 • Yeni Akit, (22 Mart 2018), “Sınırda izdiham! Yıllar sonra ilk kez... Suriyeliler dönüyor”, https://www.yeniakit.com.tr/haber/sinirda-izdiham-yillar-sonra-ilk-kez-suriyeliler-donuyor-438914.html, (12.04.2018).
 • Yıldız, Savaş (2017), Diaspora Girişimcilik: Türkiye’deki Suriyeli Girişimcilerin Profili. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Murat KAYALAR
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6630-2023
Author: Savaş YILDIZ (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed433173, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {454 - 466}, doi = {10.20875/makusobed.433173}, title = {TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES}, key = {cite}, author = {KAYALAR, Murat and YILDIZ, Savaş} }
APA KAYALAR, M , YILDIZ, S . (2018). TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (25), 454-466. DOI: 10.20875/makusobed.433173
MLA KAYALAR, M , YILDIZ, S . "TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 454-466 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/38648/433173>
Chicago KAYALAR, M , YILDIZ, S . "TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 454-466
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES AU - Murat KAYALAR , Savaş YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.433173 DO - 10.20875/makusobed.433173 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 454 EP - 466 VL - 10 IS - 25 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.433173 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.433173 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES %A Murat KAYALAR , Savaş YILDIZ %T TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 25 %R doi: 10.20875/makusobed.433173 %U 10.20875/makusobed.433173
ISNAD KAYALAR, Murat , YILDIZ, Savaş . "TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 25 (September 2018): 454-466. https://doi.org/10.20875/makusobed.433173