Year 2018, Volume 10, Issue 25, Pages 485 - 502 2018-09-30

ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW - AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ
AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW

Mehmet Muharrem KASAPOĞLU [1] , Sedat MURAT [2]

146 1346

Unemployment Turkey constitutes one of the most important socio-economic problems. It is one of the essential tasks of the social states to combat unemployment, which is a serious economic and social cost to the national economy. In recent years, the band is seen that 10% of the unemployment rate in Turkey. A number of policies are being put together in order to solve the problems that unemployment brings, to increase employment and to ensure full employment. These policies consist of active policies that include passive policies that include measures and practices to repair income and unemployment outcomes and problems, and training programs that enable unemployed people to adapt to dynamic job market conditions and find jobs by improving their skills and abilities. Examined employment and active employment policies in general, the scope of work and active employment policies implemented by ISKUR in Turkey has been analyzed. It has been observed that the active employment policies implemented as a result of the study are more effective and productive than the passive employment policies and employment policies have also shown that the localization practices are better than the conventional methods in reducing the effectiveness and unemployment.

İşsizlik Türkiye’nin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından bir tanesini teşkil etmektedir. Kişiden ülke ekonomisine sosyal ve ekonomik ciddi maliyetleri olan işsizlikle mücadele sosyal devletlerin asli görevlerinden bir tanesidir. Son yıllarda Türkiye’deki işsizlik oranının %10 bandında seyrettiği görülmektedir. İşsizliğin meydana getirdiği sorunların çözülmesi, istihdamın artırılması ve tam istihdamın sağlanmasına yönelik bir dizi politika bir arada uygulanmaktadır. Bu politikalar, gelir desteği ile işsizliğin getirdiği sonuç ve sorunları onarmaya dair tedbir ve uygulamaları içeren pasif politikalar ile işsizlerin kabiliyet ve yeteneklerini geliştirerek dinamik iş piyasası koşullarına uyum sağlamalarına ve iş bulmalarına imkân sağlayan eğitim programlarını içeren aktif politikalardan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında genel anlamda istihdam ve aktif istihdam politikaları incelenmiş ve Türkiye’de İŞKUR tarafından uygulanan aktif istihdam politikaları analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda uygulanan aktif istihdam politikalarının, pasif istihdam politikalarına göre daha etkili ve verimli uygulamalar olduğu görülmüş, istihdam politikaların da yerelleşme uygulamalarının etkinliği ve işsizliği azaltmada klasik yöntemlere göre daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.

  • Bekiroğlu, C. (2010). Türkiye’de İşsizlik Sorununun Çözümlenmesinde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Betcherman, G. (1999). Amit Dar; Amy Luinstra and Makoto Ogawa; “Actıve Labor Market Policies: Polıcy Issues For East Asıa”, Social Protection Unit The World Bank, December.
  • Biçerli, M. K. (2010). İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
  • Bulut, S. (2010). Türkiye’de Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Düzenlenen İşgücü Eğitim Kurslarının İstihdam Açısından Belirleyiciliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Bushway, K. S. (2003). Employment Dimensions of Reentry: Understanding the Nexus Between Prisoner Reentry and Work, Reentry and Prison Work Programs, Urban Institute Reentry Roundtable, New York University Law School, May 19– 20,
  • ÇSGB. (2010). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı, İstihdamda Dezavantajlı Grupların İş Gücüne Katılımını Artırmak, Ankara.
  • Dolton, P. J. (1993). The Economics of Young Training in Britain, The Economic Journal, 103(420), 401-426.
  • Ekodiyalog.com, Temel Kavramlar (Çevrimiçi) http://www.ekodialog.com/isletme_ekonomisi/temel_kavramlar.html., 01 Mart 2010.
  • EU, Active Labor Market Policies”, European Semester Thematic Factsheet, (Çevrimiçi) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_active-labour-market-policies_en.pdf , 10.05.2016.
  • Güzel, E. (2009). Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine Başvuran Zeka Geriliği Tanısı Alan Hastaların Özellikleri, Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana.
  • Hansen, P. E. Tuy ve Price, D. (2015). Değişen İşgücü Piyasasında Kamu İstihdam Hizmeti, Uluslararası Çalışma Araştırmaları Enstitüsü, (Çevrimiçi)http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/publ/ilokamu.pdf , 26.03.2015.
  • Işığıçok, Ö. (2014). İstihdam ve İşsizlik, Dora Yayınevi, Bursa.
  • Işık, E , S. (2013). Gençlere Yönelik Aktif İstihdam Politikaları: Japonya, Kore, Çin Ve Türkiye Örnekleri, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24(6), 15-43.
  • İŞKUR (2016). 2015 Yılı Faaliyet Raporu.
  • İŞKUR, İşlemler El Kitabı, http:// www.işkur.gov.tr., (Erişim: 10.11.2015)
  • İŞKUR. (2008). Yurt Dışı Toplantı Raporu (İsveç-Danimarka), Ankara.
  • İŞKUR. (2017). 2016 Yılı Faaliyet Raporu.
  • Jonh P. M. (2014). Activation and Active Labour Market Policies in OECD Countries: Stylized Facts and Evidence on their Effectiveness, IZA Policy Paper
  • Karabulut, A. (2007). Türkiye'de İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • Kitiş, A. (2015). Mesleki Rehabilitasyonda Değerlendirme, (Çevrimiçi) http://www.ozurlulerkongresi.org/...kongreler/2007_kongrebildiri_kitabi.pdf, 25.03.2015.
  • Koray, M. (2012). Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara
  • Murat, S. (2000). AB Ülkelerinde ve Türkiye’de İşgücünün Yapısı, Ankara, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını, Ankara
  • Tutar, Ö. (2007). Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu Olarak Türkiye İş Kurumunun Toplumdaki İmaj Tespiti ve İmaj Geliştirme Üzerine Bir Çalışma, Uzmanlık Tezi,
  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • TÜİK, “Eksik İstihdam” (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html, 12.05.2016.
  • TÜİK, İşgücü İstatistikleri, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 05.08.2017.
  • Uşen, Ş. (2007). Aktif Emek Piyasası Politikaları, Çalışma ve Toplum, 2, 65-94.
  • Varçın, R. (2004). İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitabevi, Ankara,
  • Yaman, B. (1977). Kalkınmakta Olan Ülkelerde İstihdam Sorunu ve Çözüm Yolları, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Bursa.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet Muharrem KASAPOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Sedat MURAT
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed440542, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {485 - 502}, doi = {10.20875/makusobed.440542}, title = {AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW}, key = {cite}, author = {KASAPOĞLU, Mehmet Muharrem and MURAT, Sedat} }
APA KASAPOĞLU, M , MURAT, S . (2018). AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (25), 485-502. DOI: 10.20875/makusobed.440542
MLA KASAPOĞLU, M , MURAT, S . "AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 485-502 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/38648/440542>
Chicago KASAPOĞLU, M , MURAT, S . "AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 485-502
RIS TY - JOUR T1 - AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW AU - Mehmet Muharrem KASAPOĞLU , Sedat MURAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.440542 DO - 10.20875/makusobed.440542 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 485 EP - 502 VL - 10 IS - 25 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.440542 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.440542 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW %A Mehmet Muharrem KASAPOĞLU , Sedat MURAT %T AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 25 %R doi: 10.20875/makusobed.440542 %U 10.20875/makusobed.440542
ISNAD KASAPOĞLU, Mehmet Muharrem , MURAT, Sedat . "AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 25 (September 2018): 485-502. https://doi.org/10.20875/makusobed.440542
AMA KASAPOĞLU M , MURAT S . AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(25): 485-502.
Vancouver KASAPOĞLU M , MURAT S . AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(25): 502-485.