Year 2018, Volume 10, Issue 25, Pages 604 - 628 2018-09-30

YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ
IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE

İlayda KILIÇOĞLU [1] , Zafer YILDIZ [2]

62 301

Bu araştırmanın amacı, Bartın ilinin doğal, tarihi ve kültürel turizm potansiyellerinin, turizm çeşitlerinin belirlenmesi ve turizmin geliştirilmesiyle ekonomik kalkınmada turizm sektörünün rolünü incelemek ve Bartın’ın mevcut kaynaklarını göstermeye çalışarak bu kaynakların kullanılabilir olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Kalkınma kavramı açıklanarak yerel kalkınma kavramının önemi ve etkileri üzerinde durulmuştur. Daha sonra; turizm ve yerel kalkınma arasındaki ilişki incelenerek turizm sektörünün yerel kalkınmadaki rolü açıklanmıştır. Bartın ilinin turizm olanakları incelenmiş ve sonrasında turizmin yerel kalkınmaya olumlu ve olumsuz etkileri irdelenerek turizmin bölgesel gelişme farklılıkların giderilmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Son olarak da, Bartın ili halkı ile anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışması ile Bartın halkının turizm sektörüne karşı tutumu, bölge turizmi ve turizmin bölge ekonomisine katkısı ölçülmeye çalışılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 18 paket programı ile analiz edilmiştir.

The aim of this study is to study the natural, historical and cultural tourism potential of Bartın, understand the role of the tourism in the economic development, and reveal the possible tourism activities which would have impact on the economic development.

The development concept is explained to emphasize the importance of local improvements. Also, the relationship between the tourism and the local development is analyzed to explain the main role of tourism in the local economic improvements.  The positive and negative impacts of tourism on the local development are reviewed by studying the economic and social analysis of Bartın within potentials in tourism.

Lastly, a questionnaire is being designed for the locals of Bartın to understand the manner of the public against the tourism, local tourism and the impact of local tourism on the economic development.  The data obtained by the questionnaire is analyzed by SPSS 18 program. 

 • Akıllı, H. (2004). Ekoturizmin Sosyo Kültürel Ekonomik Yönetsel ve Çevresel Etkiler Bakımından İrdelenmesi: Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akova, İ. (1997). Türkiye'de Turizmin Önemi ve Ekonomideki Yeri. Türk Coğrafya Dergisi (32), 263-280.
 • Aktakas, B. G. (2006). Bölgesel/Yerel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma İçin Bir Model. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı , 3. Adana: Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arslan, K. (2005). Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (7), 276.
 • Bahar, O. (2007). Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) (19), 4-17.
 • Çeken, H. (2008). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi , 293-306.
 • Çetin, M. (2006). Yerel Kalkınma Ajansları. Ege Akademik Bakış Dergisi , 6 (2), 127.
 • Çımat, A., & Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri Ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (6), 1-18.
 • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (2), 205-220.
 • Dülgeroğlu, E. (2003). Kalkınma Ekonomisi. Bursa.
 • Güneş, G. (2011). Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetimin Önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (13), 45-51.
 • Güneş, G., & Küçük, M. (2013). Yerel Kalkınmada Bir Etken Olarak Turizm: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri . Çağdaş Yerel Yönetimler , 22 (4).
 • Ingham, B. (1995). Economics and Development. McGraw .
 • İnskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Approach. Nostrand Reinhold .
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Keskin, A., & Cansız, H. (2010). Tourism, Turkey and Economic Development. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 24 (4), 23-45.
 • Krumholz, N. (1999). Equitable Approaches to Local Economic Development. Policy Studies Journal (27 (1)), 83-95.
 • Künü, S., Hopoğlu, S., Sökmen Gürçam, Ö., & Güneş, Ç. (2015). Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (7), 71-93.
 • Lie, Y. (2014). Study on The Contribution of Tourism to Regional Economic Development. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , 6 (7), 823-827.
 • Lorcu, F. (2015). Örnek Veri Analizi SPSS Ugulamalı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MEGEP. (2007). Turizm Hareketleri. Konaklama ve Seyahat hizmetleri , 31.
 • Milman, A., & Pizam, İ. (1988). Social Impacts of Tourism on Central Florida. Annals of Tourism Research , 15 (2), 191-204.
 • Olalı, H., & Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık San. Ltd. Şti.
 • Remzi Altunışık, R. Ç. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Rogerson, C. (2001). Local Economic Development: A Review Assessment Of Its. Urban Studies , 1003-1024.
 • TUİK. (2018, 04 09). Türkiye İstatistik Kurumu. 04 09, 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr adresinden alındı
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay.
 • Yıldız, Z. (2007). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller Bölgesi Uygulaması . İstanbul.
 • Zaei, M. E., & Zaei, M. E. (2013). The Impacts of Tourism Industry On Host Community. European Journal of Tourism Hospitality and Research , 1 (2), 12-21.
 • Zengin, B., Öztürk, E., & Salha, H. (2014). Amasya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Metinleri (6), s. 4.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İlayda KILIÇOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Zafer YILDIZ

Bibtex @research article { makusobed455034, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {604 - 628}, doi = {10.20875/makusobed.455034}, title = {YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KILIÇOĞLU, İlayda and YILDIZ, Zafer} }
APA KILIÇOĞLU, İ , YILDIZ, Z . (2018). YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (25), 604-628. DOI: 10.20875/makusobed.455034
MLA KILIÇOĞLU, İ , YILDIZ, Z . "YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 604-628 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/38648/455034>
Chicago KILIÇOĞLU, İ , YILDIZ, Z . "YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 604-628
RIS TY - JOUR T1 - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ AU - İlayda KILIÇOĞLU , Zafer YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.455034 DO - 10.20875/makusobed.455034 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 604 EP - 628 VL - 10 IS - 25 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.455034 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.455034 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ %A İlayda KILIÇOĞLU , Zafer YILDIZ %T YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 25 %R doi: 10.20875/makusobed.455034 %U 10.20875/makusobed.455034
ISNAD KILIÇOĞLU, İlayda , YILDIZ, Zafer . "YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 25 (September 2018): 604-628. https://doi.org/10.20875/makusobed.455034