Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 924 - 932 2018-12-30

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES
A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES - OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BETÜL ÇETİN [1]

21 114

Bu araştırma otel işletmelerinde öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin belirlenmesi ve otel çalışanlarının öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Rosenbaum tarafından geliştirilen “Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler Kapadokya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 360 çalışana uygulanan anket tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda otel çalışanlarının öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve otel çalışanlarının öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin demografik özelliklere göre değişmediği gözlemlenmiştir.

The purpose of this study is to determine the level of learned resourcefulness in hotel businesses and whether learned resourcefulness levels of the hotel employees varied according to the demographic variables. In this study, the scale of “Learned Resourcefulness Schedule” previously developed by Rosenbaum was used. Data were collected from the 360 employees of four- and five-star hotel businesses in Cappadocia through questionnaires. The t-test and ANOVA were used in data analysis. At the end of the study, it was observed that the level of learned resourcefulness of the hotel employees was medium level and the learned resourcefulness levels of the hotel employees did not change according to the demographic characteristics

 • Referans 1 Brewin, C. R., Andrews, B. ve Hurnham, A. (1996). Intergenerational links and positive self-cognitions: Parental correlates of optimism, learned resourcefulness, and self-evaluation. Cognitive Therapy and Research, 20 (3), ss. 247-263.
 • Referans 2 Burns, A. C. ve Bush, R. F. (2014). Marketing Research. Harlow: Pearson Education.
 • Referans 3 Ceyhan, A. A. (2006). Üniversite öğrencilerinin geçmişte yaşadıkları ayrılık kaygısının öğrenilmiş güçlülük, kaygı ve psikolojik belirtileri yordama düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (1), ss. 53-79.
 • Referans 4 Ceyhan, A. A. ve Ceyhan, E. (2011). Investigation of university students’ self-acceptance and learned resourcefulness: A longitudinal study. High Educ, 61, ss. 649-661.
 • Referans 5 Chung, C. C., Lin, M. F., Ching, Y. C., Kao, C. C., Chou, Y. Y., Ho, P. H. ve Chang, H. J. (2012). Mediating and moderating effects of learned resourcefulness on depressive symptoms and positive ideation in hospital nurses in Taiwan. Research in Nursing and Health, 35, ss. 576–588.
 • Referans 6 Clanton, L. D., Rude, S. S. ve Taylor, C. (1992). Learned resourcefulness as a moderator of burnout in a sample of rehabilitation providers. Rehabilitation Psychology, 37 (2), ss. 131-140.
 • Referans 7 Çakır, Ö. (2018). Öğrenilmiş Güçlülük ve Çalışma Yaşamı. A. Keser, G. Yılmaz, S. Yürür (Ed.), Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar içinde, (4. Baskı), Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Referans 8 Dağ, İ. (1991). Rosenbaum’un öğrenilmiş güçlülük ölçeği’nin üniversite öğrencileri için güvenilirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2 (4), ss. 269-274.
 • Referans 9 Dağ, İ. (1992). Kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve psikopatoloji ilişkileri. Psikoloji Dergisi, 7 (27), ss. 1-9.
 • Referans 10 Edwards, D. ve Riordan, S. (1994). Learned resourcefulness in black and white South African university students. Journal of Social Psychology, 134 (5), ss. 665-675.
 • Referans 11 Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K. ve O’brien, S. (1991). Perfectionism and learned resourcefulness in depression and self-esteem. Personality and Individual Differences, 12 (1), ss. 61-68.
 • Referans 12 Frankel, M. J. ve Merbaum, M. (1982). Effects of therapist contact and a self-control manual on nailbiting reduction. Behavior Therapy, 13, ss. 125-129.
 • Referans 13 Gintner, G. G., West, J. D. ve Zarski, J. J. (1989). Learned resourcefulness and situation-specific coping with stress. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 123 (3), ss. 295-304.
 • Referans 14 Goff, A. M. (2009). Stressors, academic performance, and learned resourcefulness in baccalaureate nursing students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of North Carolina at Greensboro.
 • Referans 15 Guloglu, B. (2016). Mediating role of psychiatric symptoms on the relationship between learned resourcefulness and life satisfaction among Turkish university students. Australian Journal of Psychology, sayfa numarası yok.
 • Referans 16 Güloğlu, B. ve Aydın, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve otomatik düşünce biçimi arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss. 157-168.
 • Referans 17 Huang, C. Y. ve Guo, S. E. (2009). Stress, perceived support, resourcefulness and depressive symptoms in Taiwanese adolescents. Journal of Clinical Nursing, 18, ss. 3271–3279.
 • Referans 18 Huang, C. Y., Guo, S. E., Hung, C. M., Shih, S. L., Lee, L. C. ve Huang, S. M. (2010). Learned resourcefulness, quality of life, and depressive symptoms for patients with breast cancer. Oncology Nursing Forum, 37 (4), ss. 280-287.
 • Referans 19 Karaçor, M. ve Cengiz, Ş. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir çalışma: Ulubey Meslek Yüksekokulu örneği. Social Sciences Studies Journal, 4 (13), ss. 10-17.
 • Referans 20 Kennett, D. J. ve Keefer, K. (2006). Impact of learned resourcefulness and theories of intelligence on academic achievement of university students: An integrated approach. Educational Psychology, 26, ss. 441-457.
 • Referans 21 Meichenbaum, D. (1977). Cognitive-Behavior Modification: An Integrative Approach. New York: Plenum Press.
 • Referans 22 Ngai, F. W. ve Chan, S. W. C. (2012). ‘Learned resourcefulness, social support, and perinatal depression in Chinese mothers. Nursing Research, 61 (2), ss. 78-85.
 • Referans 23 Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). (4. Baskı). Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Referans 24 Rachman, S. (1990). Learned Resourcefulness in the Performance of Hazardous Tasks. M. Rosenbaum (Ed.), Learned Resourcefulness: On Coping Skills, Self-Control, and Adaptive Behavior içinde. New York: Springer publishing company.
 • Referans 25 Rosenbaum, M. (1980a). A schedule for assessing self-control behaviors: Preliminary findings. Behavior Therapy, 11, ss. 109-121.
 • Referans 26 Rosenbaum, M. (1983). Learned Resourcefulness As a Behavioral Repertoire for The Self-Regulation of Internal Events: Issues and Speculations. M. Rosenbaum. C.M. Franks, Y. Jaffe (Ed.), Perspectives on Behavior Therapy in The Eighties içinde. New York: Springer.
 • Referans 27 Rosenbaum, M. (1990). The Role of Learned Resourcefulness in The Self-Control of Health Behavior. M. Rosenbaum (Ed.), Learned Resourcefulness: On Coping Skills, Self-Control, and Adaptive Behavior içinde (3-30). New York: Springer.
 • Referans 28 Rosenbaum, M. ve Jaffe, Y. (1983). Learned helplessness: The role of individual differences in learned resourcefulness. British Journal of Social Psychology, 22, ss. 215- 225.
 • Referans 29 Rosenbaum, M. ve Rolnick, A. (1983). Self-control behaviors and coping with seasickness. Cognitive Therapy and Research, 7 (1), ss. 93-98.
 • Referans 30 Rosenbaum, M. ve Palmon, N. (1984). Helplessness and resourcefulness in coping with epilepsy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52 (2), ss. 244-253.
 • Referans 31 Rosenbaum, M. ve Ben-Ari-Smira, K. (1986). Cognitive and personality factors in the delay of gratification of hemodialysis patients’, Journal of Personality and Social Psychology, 51, ss. 357-364.
 • Referans 32 Simons, A. D., Lustman, P. J., Wetzel, R. D. ve Murphy, G. E. (1985). Predicting response to cognitive therapy of depression: The role of learned resourcefulness. Cognitive Therapy and Research, 9 (1), ss. 79-89.
 • Referans 33 Siva, N. A. (1991). İnfertilitede öğrenilmiş güçlülük, stresle başetme ve depresyonun incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Referans 34 Smith, T. V. G. (1979). Cognitive correlatives of response to a behavioral weight control program. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Queen's University, Kingston, Canada.
 • Referans 35 Türesin Tetik, H. ve Köse, S. (2015). Örgüt çalışanlarının paternalistik liderlik algıları ve öğrenilmiş güçlülük düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (26), ss. 29-56.
 • Referans 36 Yıldız, D. (2014). Örgütlerde öğrenilmiş güçlülük kavramı ve insan kaynakları departmanı çalışanlarının öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans 37 Yürür, Ş. (2011). Öğrenilmiş güçlülük, kıdem ve medeni durumun duygusal tükenmedeki rolü: Kaynakların korunması teorisi kapsamında bir analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (1), ss. 107-126.
 • Referans 38 Yürür, Ş. ve Keser, A. (2010). Öğrenilmiş güçlülük: Öğretmenler üzerinde bir uygulama. Çalışma İlişkileri Dergisi, 1 (1), ss. 59-70.
 • Referans 39 Zauszniewski, J. A. (1995a). Learned resourcefulness: A conceptual analysis. Issues in Mental Health Nursing, 14, ss. 13-31.
 • Referans 40 Zauszniewski, J. A. (1995b). Theoretical and empirical considerations of resourcefulness. Journal of Nursing Scholarship, 27 (3), ss. 177-180.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0145-1570
Author: BETÜL ÇETİN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed483863, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {924 - 932}, doi = {10.20875/makusobed.483863}, title = {OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES}, key = {cite}, author = {ÇETİN, BETÜL} }
APA ÇETİN, B . (2018). OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 924-932. DOI: 10.20875/makusobed.483863
MLA ÇETİN, B . "OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 924-932 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/483863>
Chicago ÇETİN, B . "OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 924-932
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES AU - BETÜL ÇETİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.483863 DO - 10.20875/makusobed.483863 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 924 EP - 932 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.483863 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.483863 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES %A BETÜL ÇETİN %T OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.483863 %U 10.20875/makusobed.483863
ISNAD ÇETİN, BETÜL . "OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 924-932. https://doi.org/10.20875/makusobed.483863
AMA ÇETİN B . OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 924-932.
Vancouver ÇETİN B . OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVEL OF LEARNED RESOURCEFULNESS IN HOTEL BUSINESSES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 932-924.